عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 298

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هوش هیجانی بر فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی با میانجیگری خودکارآمدی معلمان است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. بدین منظور نمونه‌ای به حجم 225 آزمودنی، از بین معلمان مدارس دولتی ابتدایی شهر بابل در سال تحصیلی91-1392 با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون(1996)، پرسشنامه خودکارآمدی معلم اسچانن- موران و وولفولک (2001) و پرسشنامه هوش هیجانی شوت (1998) به روش انفر ...

این تحقیق با هدف تبیین وشناسایی مولفه های پژوهشگری در برنامه ی درسی جدید علوم دوره ی ابتدایی انجام شده است . مقصود از برنامه ی درسی علوم دوره ی ابتدایی ، کتاب های علوم پایه های : اول، دوم وششم ابتدایی می باشد که بر اساس راهنمای برنامه درسی تدوین شده است و مقصود از آنچه در این پژوهش تحت عنوان رویکرد پژوهش محور مطرح شده ، مولفه‌هایی چون حل مسأله ، تفکر انتقادی ، خلاقیت ، کنجکاوی ، سعه‌ی صدر و تحمل شکست ، ارتباط محتوا با تجربه‌ی دانش‌آموزان و تشریک مساعی و همکاری می‌باشد. این ...

در این پایان نامه با مبنا قرار دادن استانداردهای فرایندی NCTM و رویکرد شناختی در آموزش به بررسی موضوع کسر در پایه ششم دبستان می‌پردازد. رویکرد شناختی از جمله رویکردهای نوین به آموزش و پرورش است. نظریه های اجتماعی – فرهنگی یکی رویکردهای شناختی است که در دو دهه اخیر مورد توجه آموزشگران ریاضی قرار گرفنه است و در ابتدا توسط ویگوتسکی روان‌شناس روسی بیان شد. نظریه‌های اجتماعی – فرهنگی بر نقش دنیای اجتماعی و فرهنگی در رشد کودکان تأکید دارند. همچنین مفهوم کسر و عملیات بر روی آنها همو ...

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر تربیت شهروندی دانش آموزان از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران می باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، در زمره تحقیقات همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق کلیه دبیران مدارس متوسطه آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 93-92می باشد. که با مراجعه به جدول مورگان تعداد 291نفر نمونه برای جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شده است. برای جمع ...

هدف از انجام این پژوهش تبیین رابطه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با بهره وری کارکنان است . روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارمندان اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز به تعداد 140 نفر بوده است . جهت نمونه گیری از بین افراد جامعه ، با توجه به جدول مورگان، تعداد 103 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه بهره وری (هرسی و گلد اسمیت، 1980) ، یادگیری سازمانی( تمپلتون و اسنایدر ، 2002 ) و مدیریت دانش (ج ...

چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان مدارس مقطع متوسطه بندرعباس انجام شده است. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان زن و مرد مقطع متوسطه شهر بندرعباس به تعداد 800 نفر تشکیل می‌داد. جهت تعیین تعداد نمونه آماری از جدول کوکران استفاده شد و با توجه به تعداد جامعه آماری تعداد افراد نمونه آماری پژوهش 261 نفر تعیین گردید. جهت گردآوری داده‌های تحقیق از پرسشنامه کیفیت تدر ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی خودکارآمدی تحصیلی و فراشناخت با اضطراب امتحان و کمک طلبی تحصیلی در دانش آموزان پسرسال سوّم دبیرستان های شهر اهواز بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را تمام دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان‌های شهر اهواز در سال تحصیلی 93-1392 تشکیل داده است. از این جامعه‌ی آماری نمونه ای به تعداد 330 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه‌های مقیاس خود کارآمدی تحصیلی میگلی و همکاران (2000) از مجموعه الگوهای یادگ ...

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین سبک زندگی با تاب آوری و کفایت اجتماعی در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان قیر و کارزین صورت گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد که از روش تحقیق همبستگی برای انجام آن استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه و دخترانه شهرستان قیروکارزین بود که 175 نفر به عنوان نمونه با شیوه نمونه-گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه کفایت اجتماعی، مقیاس تاب آوری و پرسشنامه سبک زن ...

هدف از این پژوهش، بررسی الگوی ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی مدیران بر اثربخشی مدارس با شاخص‌های انگیزش شغلی و خوش‌بینی تحصیلی معلمان بود. پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. به منظور اجرای این پژوهش، از تمامی دبیران متوسطه‌ی شهر سنندج نمونه‌ای به حجم 480 نفر انتخاب شد که از این تعداد 375 نفر، پرسشنامه‌‌ها را به صورت کامل عودت دادند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل: 4 پرسشنامه‌ی با طیف پنج‌گانه‌ی لیکرت بود که عبارت بودند از: 1-پرسشنامه‌ی 25 سوالی غلامی و صحرانورد(1390) بود ...