عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 293

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تنش‌های محیطی علی رغم رعایت اصول نوین به زراعی در بسیاری از مناطق تولید غلات را محدود کرده‌اند لذا افزایش تولید و سطح زیرکشت غلاتی با عملکرد و کیفیت مطلوب و مقاوم به تنش¬های محیطی ضروری است. تریتی¬پایرم از آمفی پلوئیدهای مصنوعی است که در دهه گذشته به منظور انتقال ژن¬های متحمل به شوری از تلاقی ارقام زراعی گندم دورم ( ) و گونه وحشی علف شور ساحل به¬نام تینوپایرم بسارابیکم تولید شده است و در دو دهه گذشته در دنیا و ایران در مطالعات به عنوان غله ای جدید وارد شده است. اگر چه لاین ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

نتایج حاصل از مقایسات گروهی میانگین عملکرد دانه در دو سال و دو مکان بین تیپ های رشد نشان داد که متوسط عملکرد دانه ارقام با تیپ رشد زمستانی بیشتر از عملکرد ارقام با تیپ رشد بینابینی و بهاره است و از نظر آماری اختلاف بسیار معنی دار است . ...

چکیده ندارد.