عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 570

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باتوجه به نیاز چغندرقندبه آب زیاد درطول دوره رشد وهمچنین آب وهوای خشک بیشتر مناطق چغندرخیز کشورنیاز به پیداکردن رقمهای مقاوم به کم آبی حائزاهمیت است لذا دراین بررسی سه رقم بذر پلی پلوئید سه رقم بذر دیپلوئید سه رقم بذر تترپلوئید منوژرم (جمعا 9 رقم )درسه سطح و(سه مقدار آب )آبیاری موردمقایسه قرارمیگیرند تا مشخص گردد کدام رقم ازنظرنیازآبی درسطح پائین تری قراردارند ودرمقابل محصول شکر باراندمان بالا راتولید می نمایند. ...
نمایه ها:
بذر | 
گیاه | 

ازآنجائیکه خصوصیات کیفی بذر درصد ریزی ودرشتی قطرضخامت وزن هزاردانه ژرمیناسیون سرعت سبزورشد ازعوامل تعیین کننده ای درعملکرد هرمحصول میباشد وبااستفاده ازنتایج اجرای طرح میتوان به بهترین فاصله کشت ریشه چغندرقند جهت تولیدی بذرباکیفیت و عملکرد مطلوب دست یافت . ...

در سال 1382، با مطالعات صورت گرفته 5 مزرعه 5 مزرعه استفاده کننده از روش آبیاری تیپ در استان اصفهان به مساحتهای 2/4، 5، 6، 10 و 13 هکتار انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه حسابداری مزرعه تهیه شده، اطلاعات مربوط به هزینه ها و درآمدهای کشت مربوط به روشهای مختلف آبیاری جمع آوری گردید. همچنین اطلاعات مربوط به هزینه های اطلاعات لازم اقدام به محاسبه هزینه های سرمایه گذاری اولیه در پروژه آبیاری تیپ در این 5 مزرعه شد . با این وجود ، به دلیل اینکه محاسبات اقتصادی تکمیلی جهت ارزیابی ...

چغندر قند میزبان تعدادی از باکتریهای مزارع گیاهی است . قسمتهای هوایی و زمینی این گیاه توسط باکتریها متعددی از جمله جنسهای ‏‎Agrobacterium, Xanthomonas, Pseudomonas, Erwinia‎‏ مورد حمله قرار گرفته و علائمی همانند گال، لکه برگی، سوختگی برگ، نکروز آوندی، پوسیدگی نرم و .... ایجادمی نماید . در ایران تا کنون از جنس ‏‎Agrobacterium, Xanthomonas, Pseudomonas, Erwinia‎‏ گزارشهایی از مناطق مختلف چغندرکاری در دست می باشد در طرح مذکور تا کنون از مناطق چغندرکاری استان نمونه برداری تعداد م ...
نمایه ها:
ریشه | 
گیاه | 
برگ | 

این تحقیق به منظور بررسی اثر قطع آبیاری و مقادیر کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در کشت پائیزه به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای تنش قطع آبیاری در سه سطح شامل قطع آبیاری 10، 20، 30 روز قبل از برداشت و مقادیر کود نیتروژن خالص در سه سطح 150، 200 و 250 کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج تجزیه آماری نشان داد که تأثیر تیمارهای تنش قطع آبیاری روی عملکرد ریشه، قند ناخالص، قند خالص، ضریب استحصال، در سطح 1% و ب ...

چکیده ندارد.

ایران با بیش از 150 هزار هکتار زمین زیر کشت چغندر قند و 36 کارخانه قند چغندر ، یکی از کشورهای عمده تولید کننده چغندر قند در منطقه است . تاکنون 169 گونه آفت جانوری منجمله نماتد چغندر قند در مزارع کشور ، مشاهده و گزارش شده است .به عقیده کارشناسان این انگل مهمترین انگل بوده و بیشترین خسارت را وارد می‌سازد. این نماتد عامل بیماری پژمردگی چغندر قند است که در اواسط قرن 19 میلادی در اروپا کشف شد. در دهه 1340 ابتدا در استان فارس سپس اپیدمی آن در استان خراسان مشاهده شد. ...

طی سالهای گذشته مسئله کیفیت چغندری که زارعین چغندرکار به کارخانجات قندتحویل داده اند،برای کارخانجات اهمیت بسزائی یافته است .لیکن ،عواملی چند،بخصوص افراط در استعمال کودهای ازته ،سبب تنزل مستمر مرغوبیت چغندر قند شده .همزمان با این کاهش مرغوبیت تنزل ارزش تجارتی چغندر قند نیز روزافزون بوده ،زیرا میزان شکر سفیداستحصالی کارخانجات روبه کاهش نهاده و نسبت ملاس به چغندر قند مصرفی افزایش حاصل نموده است .بدین سبب ،سود کارخانجات قند هرساله کاهش پیداکرده ،لذا بمنظور بررسی کیفیت چغندر قندتو ...

نیرک M.montana , Malva sylvestris بوسیله کلیه تیمارها ی آزمایش بجز سفری به میزان 40 گرم در هکتار و پیرامین به میزان 5 کیلو گرم در هکتار در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز کنترل شد . چغندر وحشی Beta maritime بوسیله پیرامین + بتانال و تکرار آن یک هفته بعد و پیرامین کنترل شد . شاه تره Funmaria officinalis بوسیله هیچیک از علفکشهای مورد آزمایش کنتارل نشد . اما طحله Olitorius corchorus کاسنی نیز بوسیله و سلمک Chenopodium murale بوسیله کلیه علفکشهای مورد آزمایش در مقایسه با ...