عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 80

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از روشهای قابل اعتماد برای بررسی کارکرد و میزان بازدهی کتابخانه به عنوان یک سیستم، بررسی دیدگاههای استفاده‌کنندگان آن می‌باشد. استفاده از این دیدگاهها در پیشرفت سطح کیفی کتابخانه مفید بوده و به سیستم کمک می‌کند که دریابد تا چه حد دربرآورده ساختن نیازهای واقعی استفاده‌کنندگان خود موفق بوده است . این پژوهش به روش توصیفی نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به عملکرد کتابخانه‌های وابسته به این دانشگاه را مورد بررسی قرار داده است . اطلاعات مورد نیاز با استفاده ...

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت در اعضای هیئت علمی در دانشکده های روان شناسی /علوم تربیتی و حقوق /علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در سال 92-1391 انجام شده است.روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه این پژوهش شامل کلیه اساتید دانشکده های روان شناسی /علوم تربیتی و حقوق / علوم سیاسی می بانشد که تعداد آن ها 115 نفر بود.نمونه این پژوهش 89 نفراست. که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.ابزار سنجش عبا ...

بعد از انقلاب فرهنگی ، واحدهای تربیت بدنی عمومی یک و دو جز واحدهای رسمی دانشجویان محسوب شد. اما بعد از گذشت حدود 20سال ، هنوز واحدهای تربیت بدنی عمومی جایگاه حقیقی خود را نزد دانشجویان و مسئولین دانشگاهها بدست نیاورده است.از طرفی دیگر نیاز به داشتن مردمی سالم و با نشاط برای حفظ استقلال و سربلندی کشور، توجه جدی به ورزش مدارس و دانشگاهها را می طلبد. لذا تحقیق حاضر به منظور اخذ نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان پسر دانشگاههای تهران در مورد بهینه سازی تربیت بدنی یک و دو انجام گرف ...

دراین تحقیق دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پیرامون سبک رهبری و اثربخشی آن در سازمان بررسی می گردد . هدف ازاین بررسی ارائه مدلی ساده و چارچوبی نظری برای اثربخشی سبک رهبری است . برای تحقیق این امر چهار متغیر کلیدی مستقل یعنی ارتباطات موثر ، بقا و موفقیت سازمان ، انگیزش کارکنان به کار و قدرت مورد توجه قرار می گیرد . متغیر وابسته دراین پژوهش اثربخشی سبک رهبری است . جامعه آماری پژوهش مورد نظر 31 نفراست که به علت محدود بودن تعداد جامعه آماری و امکان دسترسی به ک ...

این مجموعه، به سفارش معاونت هماهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به منظور ارائه به کارشناسان برنامه‌ریزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، شرکت‌کننده در دورهء کوتاه مدت برنامه‌ریزی آموزشی (بابلسر- مرداد 1370) تهیه گردید. در این مجموعه، ضمن پرداختن به رویکرد سیستمی و به کارگیری آن در تحلیل عملکرد آموزش عالی و نیز مفهوم کلیت در تحلیل سیستم آموزش عالی کشور، به عوامل موثر بر عملکرد آموزش عالی، شامل: عوامل بیرونی، درونی و عوامل مختلط توجه شده است که هر یک از آنها نیز به ترتیب ، تقسی ...

این گزارش که در زمینهء تحقق برنامهء اول در سالهای 68، 69، 70 است ، اهداف برنامه، دانشجویان (شامل دانشجویان حضوری و نیمه حضوری)، فارغ‌التحصیلان، هیات علمی، تحقیقات دانشگاهی، توسعهء آموزش عالی، ظرفیتهای فیزیکی، موفقیتها و مشکلات و تنگناهای برنامه را مدنظر قرار داده است . مطابق این گزارش ، سیاستهای پیش‌بینی و اعمال شدهء برنامه با اهداف آن مطابقت داشته و میزان پذیرش دانشجویان حضوری و نیمه‌حضوری از پیش‌بینی برنامه نیز فراتر رفته است . اما هدف برنامه در زمینهء تعداد فارغ‌التحصیلان، ...

این گزارش که دفتر آموزشهای آزاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی آن را تهیه کرده، شامل معرفی وضعیت دوره‌های آموزش عالی غیررسمی در قبل از سال 71 و همچنین، از سال به بعد، مخالفان برگزاری این دوره‌ها، آمار دوره‌های معادل و دیدگاههای معاونان آموزشی دانشگاهها نسبت به دوره‌های مزبور، به انضمام یک پرسشنامه و آیین‌نامهء دوره‌های آموزش عالی غیررسمی، است . این گزارش با استناد به موارد قانونی و آیین‌نامهء مربوطه به روش توصیفی تنظیم گردیده است . بر اساس گزارش مزبور، سازمان امور اداری و استخدامی ...

این گزارش از طرف گروه برنامه‌ریزی آموزشی با هدف پاسخگویی به این سوال که چگونه و تا چه حد می‌توان از اعضای هیات علمی موجود حداکثر بهره‌برداری را کرد؟ تهیه گردید. به همین منظور، در ابتدای این گزارش ، گنجایش مطلوب و حداکثر ظرفیت کلاسها از نظر گنجایش تعداد دانشجو بررسی و تعیین گردید. سپس تقسیم کار برای اعضای هیات علمی از نظر تعداد ساعات دروس نظری و عملی، تعداد ساعات مورد نیاز برای امور دانشجویان و نیز برای امور اداری و مسایل مربوطه به گروه آموزشی مشخص شده پس از آن، تعداد واحدهای ...

این گزارش که به منظور بررسی عملکرد آموزش عالی در برنامهء اول توسعه تنظیم شده است . شش موضوع عمده را مورد بررسی قرار می‌دهد که عبارتند از: 1 - دانشجویان، شامل الف - جمعیت دانشجویی. ب - توزیع دانشجویان بر حسب نوع موسسات آموزش عالی و ج- شاخص تعداد دانشجو در صدهزار نفر جمعیت 2 - پذیرفته‌شدگان شامل، تعداد پذیرفته‌شدگان در گروههای آموزشی طی سالهای برنامهء شیوهء گزینش دانشجو و نسبت پذیرفته‌شدگان به شرکت‌کنندگان در استانها 3 - فارغ‌التحصیلان، شامل توزیع فارغ‌التحصیلان در گروههای آموز ...