عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 136

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استفاده از راهبردهای خودتنظیمی وموفقیت تحصیلی و سطح مهارت ذبانی دانشجویان رشته زبان انگلیسی در ایران میباشد. همچنین سعی بر این بودکه نقش پیش استراتژیهای خودتنظیمی در رارتباط با موفقیت تحصیلی و مهارت زبانی دانشجویان بررسی گردید. نمونه حاضر دانشجویان سال اول رشته زبان انگلیسی( 82مونث 14 مذکر) گرایش زبان وادبیات انگلیسی واموزش زبان دردانشگاههای ازاد و فردوسی مشهد بودند. از دو پرسشنامه MSLQ,MCIT برای جمع اوری اطلاعات درباده استراژیهای خودتنظیمی و ...

این تحقیق در نظر دارد به بررسی اولویت های خاص زبان آموزان برای تصحیح خطاها بپردازد. همچنین نیز روابط معنی دار ما بین اولویت های زبان آموزان برای تصحیح خطاها در کلاس های زبان انگلیسی، انگیزه زدایی و مهارت زبانی بررسی میگردد. یکصدوبیست دانشجوی ایرانی رشته زبان انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ودانشگاه تهران در این تحقیق شرکت کردند. دانشجویان زن و مرد شرکت کننده به صورت نمونه گزینی موجود از میان دانشجویان سال سوم و چهارم رشته های زبان وادبیات انگلیسی و مترجمی انتخاب شدند. جهت به ...

این پژوهش به بررسی تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر رشد مهارت‌های زبانی (گوش دادن، گفتن، خواندن و نوشتن) دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی شهر بجنورد در سال تحصیلی 1392 – 1393 پرداخته و به روش نیمه‌تجربی و از طریق طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه شاهد انجام شده است. به این منظور، در مرحله نخست 204 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای برگزیده (103 پسر و 101 دختر) و در گروه‌های شاهد و آزمایش جای‌گرفتند (101 نفر در گروه آزمایش و 103 نفر در گروه کنترل). ابزار جمع‌آور ...

بررسی نیازهای مهارتهای زبانی اعم از مهارتهای شفاهی و مکتوب مروجان کشاورزی از مهمترین اهداف می باشد با استفاده ازالگوی نیازسنجی، نیازهای آموزشی مروجان مشخص شده و برنامه های آموزشی مناسب آنها را آموزش داده و مهارتهای زبانی آنهاتقویت می شود تا بهتر بتوانند اطلاعات رابه کشاورزان منتقل نموده وکشاورزان نیز به دانش فنی دست پیدا کنند. این تحقیق یک تحقیق ا کتشافی و کا ربردی و به روش توا فق محور دلفی انجام می شود.اطلا عات مورد نیا ز به روش پرسشنامه ازمسئولان و مدیران نهادهای کشاورزی و ...

این تحقیق تلاشی برای پیدا کردن رابطه ای بین مهارت زبانی و انسجام جزئی و کلی در نوشته های دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی است. آزمودنی ها در این تحقیق 30 نفر ازدانشجویان (دختروپسر) زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه اراک هستند. داده ها، مقاله های نوشته شده توسط این دانشجویان و نمره مهارت زبانی آنها (نمره Michigan Test) می باشد. مطالعه به دو روش انجام شده است؛ در روش اول آزمودنی ها به سه گروه بالا، متوسط، وپایین تقسیم شده اند. اما در روش دوم هیچ گونه تقسیم بندی صورت نگرفته است. ابزار ...

انسان دارای خصوصیات فردی گوناگونی است که هرکدام از آنها می تواند بر روند فعالیت های روزمره او تأثیر گذار باشد. این تحقیق بر روی یکی از صدها بعد شخصیتی انسان، یعنی کمال گرایی، متمرکز شده است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه کمال گرایی معلم و زبان آموز با مهارت زبانی زبان آموزان است. به علاوه، دو متغیر سطح زبانی و جنسیت زبان آموزان نیز در نظر گرفته شده است . برای این منظور، ابتدا تست تعیین سطح آکسفورد از گروهی از زبان آموزان کانون زبان ایران گرفته شد. از بین آنها، 84 زب ...

از زمان ابداع کاشت حلزون، محققان به بررسی میزان پیشرفت ارتباطی و آموزشی پیش و پس از کاشت حلزون در کودکان پرداخته اند. بر این اساس، هدف این پژوهش مقایسه نمرات رشد مهارت های شنیداری، زبانی و گفتاری به دنبال استفاده از دو روش مداخله ای شنیداری (تک حسی) و شنیداری-بینایی (دوحسی) جهت آموزش دو گروه از کودکان ناشنوای پیش زبانی کاربر کاشت بود. جهت انجام این پژوهش روش کارآزمایی بالینی تصادفی به کار برده شد. مطالعه حاضر در مرکز آموزشی و توان بخشی خانواده و کودک ناشنوای سروش شیراز اجرا ...

چارچوب نظری این مطالعه شامل تئوری کنش گفتاری، توانش ارتباطی ، کاربرد شناسی بین زبانی و فرا گیری زبان دوم می باشد و پرسشهای تحقیق عبارتند از: 1. آیا آگاهی فرا کاربردی تاثیری بر روی عملکرد زبان آموز در سه آزمون کاربرد زبان شناسی( آزمون نوشتاری تکمیل گفتمان، آزمون چهار گزینه ای تکمیل گفتمان، خود ارزیابی گفتمان ) دارد؟ 2. آیا مهارت زبانی تاثیری بر روی عملکرد زبان آموز در سه آزمون کاربرد زبان شناسی( آزمون نوشتاری تکمیل گفتمان، آزمون چهار گزینه ای تکمیل گفتمان، خود ارزیابی گفتمان ...

فــراگیــری بین زبانی ساختارهـای زبان در چارچــوب نظریه های زایشی در سالهای اخیر همـواره کانون توجه بوده است. از اینرو، این تحقیق به بررسی نحــوه ی فــراگیــری نفــی ســازی و ساختارهـای آن در زبان انگلـیســی توسط فــراگیــران تک زبانه ی فارس و دو زبانه ی کــرد-فـارس در سطــوح مختلف مهارت زبانی و در چارچوب نظریه دستور زبان جهـانـی و نظـریه های زایشـی متداول در فـراگیـری زبان دوم و سـوم پرداخته است. نظــریه های زایشـی زبان عموما به موضوعاتی از قبیل دستور زبان جهـانـی، انتقال س ...