عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 369

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: مطالعه و بررسی مفهوم و تصویر نمادها می تواند در شناخت تمدن های گذشته و در نتیجه پی بردن به رمز و راز بسیاری از آثار هنری آنان کمک کند. نمادها در بردارنده باورهای یک قوم می باشند و مفاهیمی که در خود دارند حاکی از اندیشه های انسان هایی است که هزاران سال پیش می زیسته اند.باورهای فرازمینی ایرانیان باستان نیز در قالب نماد ها و اسطوره ها جلوه می یابند.در این تحقیق سعی بر آن است تا نماد شیر و خورشید از نظر مفهومی و تصویری در ایران باستان مورد بررسی قرار گیرد.هم چنین ارتباطی ...
نمایه ها:
شیر | 
مفهوم | 

الگوهای رشدی مهارتهای نگهداری ذهنی عدد با مهره، عدد با سکه، توده با خمیر و حجم با لیوان (اقتباس شده از الکایند 1951، 1962) بر روی 180 نفر دانش‌آموزان شهر اهواز (90 دختر و 90 پسر) در سه گروه سنی 5ˆ6، 5ˆ8 و 5ˆ10 ساله به اجرا درآمد. گروههای سنی 5ˆ6، 5ˆ8 و 5ˆ10 ساله (عامل B) در رابطه با چهار مقوله‌ی نگهداری ذهنی با استفاده از تحلیل واریانس عاملی در سطح 01ˆ0 تفاوت معنی‌داری را با هم نشان دادند. یافته‌ها حاکی از آن است که با افزایش سن کودکان بر نگهداری ذهنی آنها افزوده می‌شود (فرضی ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی و یک متغیر است که به منظور بررسی میزان آگاهی پرستاران بخش اطفال از مفهوم "محرومیت از مهر مادری در کودکان صفر تا شش سال" صورت گرفته است . در این پژوهش تعداد 100 نفر پرستار لیسانس و معادل لیسانس شرکت داشته‌اند. نمونه مورد لزوم به روش نمونه‌گیری ساده تصادفی در جامعه مورد پژوهش در هشت بیمارستان کودکان برگزیده شده است . ابزار گردآوری، پرسشنامه بوده، که با مراجعه پژوهشگر به بیمارستانها و همکاری واحدهای مورد پژوهش انجام شده است . یافته‌های ...

این نوشتار دیدگاه‌های شیعه و اهل سنت در باره ماهیت امامت و ادله و شرایط آن را بررسیده و بر اساس‌آیات قرآن کریم و روایات معصومین( ابعاد مختلف امامت و ویژگی‌های امام را تبیین می‌کند. نویسنده ضمن بیان شرایط امامت و خلافت از منظر اهل سنت به نقد مسأله سقیفه برای انتخاب خلیفه پس از پیامبر اسلام( پرداخته و به مبانی آنان در باره نصب امام و شرایط و ویژگی‌های او خدشه وارد می‌کند. پژوهش حاضر در دو باب ارائه شده است. در باب اول مفهوم امامت در مکتب کلامی اهل سنت، ادله آنان در مبحث امامت و ...
نمایه ها:
شیعه | 
سنی | 
نسخ | 
بداء | 
شبهات | 
قرآن | 
حدیث | 
فلسفه | 
PHILOSOPHY | 
حکومت | 
government | 
مفهوم | 

هدف این پایان نامه بررسی علل تداوم ناتو پس از جنگ سرد و برپایی مطالعات انجام گرفته ، سه متغیر شناسی شده است . - ناتو سازوکار امنیتی اروپا - نقش یافتن ناتو به عنوان بازوی نظامی ، امنیتی سازمان ملل - تحول گفتمان امنیت فرضیه های پژوهش حاضر بر پایه این سه متغیر شکل گرفته اند . فرضیه سوم به عنوان فرضیه اصلی انتخاب شده است که عبارت است از تحول گفتمان امنیت مهمترین عامل تداوم ناتو در تامین امنیت کشورهای عضو بوده است . پس از ارائه مقدمه نخست که برای کل رساله جنبه مقدماتی دارد ، ...
نمایه ها:
تکامل | 
اروپا | 
ناتو | 
مفهوم | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
دانش | 
knowledge | 
مفهوم | 
Concepts | 
توصیف | 

کار مفهومی است که در چند دهه اخیر تغییرات عظیمی را پذیرفته و به همراه خود تحولات سازمانها را در برداشته است. کارکنان سازمانها در سیر تحول این مفهوم نیز تغییرات عمیق و در عین حال متنوعی را پذیرفته اند، از آنجا که تشکیلات هر سازمانی در مفهوم بنیادین آن، متشکل از دو مفهوم اساسی کار و کارگزار می باشد. تغییر و تنوع پذیری یکی از این دو مفهوم بطور اجتناب ناپذیر بر دیگری اثر می گذارد. یکی از این تغییرات تبدیل کار انفرادی به کار گروهی وکار تیمی می باشد که در آن افراد به صورت گروهی منس ...

یکی از مشکلترین موارد تحقیق در زمینه سیستم‌های هوشمند، چگونگی برخورد با عدم اطمینان در نمودار دانش و حل استدلال است . مطالعه جنبه‌های عدم دقت و تعیین روشهای برخورد با آنها ضروری است . سیستم‌های هوشمند فازی معرفی می‌شوند و چگونگی بکارگیری آنها در مراحل استدلال مطالعه می‌گردد. منطق برخورد با مفاهیم نادقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. نقش گزارهای شرطی اگر ... آنگاه که در آن فرضیات و نتایج، مفاهیم پیچیده و مهم هستند و همچنین نقش روابط فازی در هوش مصنوعی و سیستمهای خبر، مورد مطالعه و ...

در این مقاله سعی گردیده ضمن بررسی مفهوم الگوبرداری (Benchmarking) و معانی آن و تبیین برداشت ها و نگرش های مختلف، دلایل اهمیت و مزایا و فوائد آن ذکر گردد، هدف از این مقاله کمک به آشنایی بیشتر مدیران و سازمان های مختلف با این مفهوم و نحوه بکارگیری آن در جهت تحقیق اهداف بهبود مستمر شرکت و یا بهبود فعالیت ها و عملیات واحدهای مختلف درون سازمانی است. (Benchmarking) یا الگوبرداری از بهترین ها یا سوژه نگاری یکی از تکنیک ها و روش های مهندسی همزمان یا (Concurent Engineering-CE) به شمار ...