عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 214

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تنوع زیستی تعداد، غنا و ترکیب موجودات را تحت پوشش قرار می‌دهد. در ساده‌ترین شکل، تنوع را گوناگونی تعریف می‌کنند. روشها و شاخص‌های متفاوتی برای بررسی تنوع در جوامع گیاهی پیشنهاد شده ‌است. با توجه به اهمیت اکولوژیکی تنوع با تاثیر بر عملکرد، پویایی و پایداری اکوسیستم و نیز لزوم بررسی پاسخ گیاهان نسبت به عوامل چرایی با بررسی تغییرات در ویژگی‌ها و ترکیب گیاهی و همچنین لزوم انتخاب بهترین روش مدیریتی جهت مدیریت بهتر و اصولی‌ مراتع کشور، در این بررسی سعی شده تا در سه سطح تنوع، ویژگی‌ ...

مراتع کوهستانی دلارستاق با سرمایه‌های ژنتیکی و بوم‌شناختی فراوان، نقش مهمی در حفظ منابع آب، خاک و پوشش گیاهی دارند، لذا اثر چرای دام روی پوشش گیاهی و خاک این مراتع در مناطقی با چرای سبک (مرجع)، متوسط (کلید) و سنگین (بحرانی) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی عوامل بافت، ساختمان، اسیدیته، ازت و مواد آلی خاک با 6 تکرار و اندازه‌گیری نفوذپذیری خاک با 5 تکرار در هر منطقه صورت گرفت. فاکتور‌های درصد پوشش گیاهی، سنگ و سنگریزه، لاشبرگ و خاک لخت به روش ترانسکت، تولید به روش مضاعف، تراکم به ر ...

تنوع زیستی، چگونگی توزیع گونه‌ها را در جامعه بررسی می‌کند که خود نیز یکی از مهمترین عوامل پویایی و پایداری اکوسیستم مرتعی است. در این تحقیق تغییرات تنوع، غنا و ترکیب پوشش گیاهی در طول گرادیان چرایی در دو سامانه عرفی کردینه و دهبار مراتع ییلاقی طرقبه مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 3 ترانسکت در کردینه و 4 ترانسکت در دهبار و به طول 1500 متر از آغل به سمت انتهای سامانه‌های عرفی مذکور مستقر شد. تعداد 153 پلات در سامانه عرفی کردینه و 204 پلات در سامانه عرفی دهبار به ابعاد 1*2 متر در ا ...

آتش‌سوزی و چرا دو عاملی هستند که با تغییر در ساختار و ترکیب پوشش گیاهی، تاثیرات شگرفی بر عملکرد اکوسیستم‌های طبیعی دارند. این تحقیق در 5 منطقه از مراتع نیمه استپی استان چهار محال و بختیاری انجام گرفت. پوشش گیاهی مناطق حریق و شاهد در طول شیب تغییرات چرای حیوانات (سبک تا سنگین) نمونهبرداری شد. ابتدا شاخص‌های یکنواختی، غنای گونه‌ای، تنوع شانون، سیمپسون و بتا محاسبه شد، سپس برای نشان دادن اثرات متقابل بین عوامل تاثیر گذار بر شاخص‌های فوق آزمون مدل عمومی خطی GLM و برای نشان دادن ا ...

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مراتع سبلان در طی سال‌های 90 و 91 تعداد 120 نمونه خاک و ریشه گیاهان جمع‌آوری و به آزمایشگاه دانشکده منتقل گردید. با استفاده از روش تکمیلی تری (سینی) و سانتریفیوژ نماتدها استخراج و بر‌مبنای روش دگریسه تثبیت و به گلیسیرین خالص منتقل شد. پس از تهیه اسلاید دائمی و برش عرضی لازم از بخش‌های مختلف نماتدها، تمام نمونه‌ها با استفاده میکروسکوپ نوری مجهز به لوله ترسیم از نظر ریخت‌سنجی و ریخت شناسی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از منابع و کلید‌های ...

از سال 1385 لغایت 1389 در بخش بالادست دق محمدآباد کومیران واقع در شهرستان قائنات، پروژه احداث هلالی آبگیر توام با کشت بذرهای گیاهان در مساحت 1410 هکتار توسط اداره منابع طبیعی قائنات اجرا گردیده است. چاله‌های هلالی آبگیر به منظور جلوگیری از ورود رواناب به داخل دق و در نتیجه برای جلوگیری از گسترش دق احداث شده‌اند. این پژوهش با هدف تعیین اثر اندازه چاله‌های هلالی و موقعیت مکانی آنها (داخل آبراهه و خارج از آبراهه) بر روی استقرار گیاهان کشت شده و خودرو مراتع و همچنین یافتن بهترین ...

اثر چرا بر تغییرات کمی و کیفی گیاهان در طول فصل چرا بستگی به میزان چرا، وضعیت رویشی گیاهان، شرایط بارندگی در دوره رویش و سیستم بهره‌برداری دارد. این تحقیق جهت بررسی اثرات چرا و قرق مراتع بر تولید علوفه و قدرت‌ گیاهی گونه Eurotia ceratoides L. در منطقه شرق پارک ملی گلستان انجام شده است. بدین منظور توده‌های معرف گونه مورد‌نظر در داخل و خارج پارک ملی تعیین گردید و در توده‌های معرف به صورت تصادفی تعداد 120پلات‌ مستقر گردید. مولفه‌های مربوط به قدرت‌گیاهی شامل میزان شاخص سطح برگ، ط ...

استفاده از گونه‌های خوشخوراک، پر تولید و مقاوم به چرای دام و همچنین گیاهانی که با تخصیص منابع به اندام‌های تولید‌مثلی در مقابل چرا قادر به بازآوری و حفظ و بقا خود در عرصه‌های مرتعی باشند، در مرتعداری از الویت خاصی برخوردارند. در این تحقیق اثر شدّت‌های مختلف چرای دام بر روی تغییرات بیوماس اندام‌های زیرزمینی و هوایی و تلاش بازآوری و همچنین اثر جهات جغرافیایی بر مولفه‌های کمی رویش در گونه‌های Festuca ovina L. وAlopecurus textilis Boiss. در مراتع سبلان بررسی شد. بدین منظور پس از ...

فرایند تبدیل بارندگی به رواناب در یک منطقه پیچیده بوده و دارای تغییرپذیری مکانی و زمانی است. با استفاده از تخمینگرهای زمین آماری می‌توان تغییرات مکانی برخی از خصوصیات خاک و رواناب را برآورد نمود. در این پژوهش ارتباط بین تولید رواناب و رسوب با پوشش گیاهی و خصوصیات خاک در مراتع شهرستان گرمی از طریق زمین آمار با استفاده از نرم افزار ArcGIS بررسی گردید. به این منظور یک منطقه تقریباً با مقادیر پوشش گیاهی مختلف انتخاب شد. در 96 نقطه در قالب شبکه‌های 500 ×500 متر مربعی نمونه‌‌برداری ...