عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق بررسی جامعه شناختی نشاط اجتماعی دربین شهروندان سمنان است. روش تحقیق اسنادی و پیمایشی و روش گردآوری آن اطلاعات کتابخانه ای و میدانی با استفاده از فیش برداری و پرسشنامه است جامعه آماری این تحقیق شامل افراد 15 تا 65 سال ساکن شهر سمنان است و حجم نمونه تحقیق 386 نفر می‌باشد که در دو سطح توصیفی و تحلیلی انجام شده و برای تحلیل عوامل مرتبط با نشاط اجتماعی از آزمون‌های ناپارامتریU مان وایتنی، ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته‌ها بیانگر متوسط بودن نشا ...

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): واژه وندالیسم امروزه به معنای تخریب کنترل نشده اشیای و آثار فرهنگی با ارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می‌آید و دلایل متعددی برای آن عنوان می‌کنند. در این تحقیق که با هدف بررسی علل جامعه‌شناختی عوامل موثر بر وندالیسم در بین دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان ملکشاهی صورت گرفته، از نظریه‌های جامعه‌شناسی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. روش تحقیق حاضر پیمایشی بوده و از تکنیک پر ...

این مطالعه در پی آن است تا با رویکردی اقتصادی و اجتماعی اثر 8 متغیر سطح درآمد، میزان تحصیلات فرد، میزان تحصیلات همسر، احساس محرومیت‌نسبی، بیکاری، ریسک و شدت مجازات، و سابقه خانوادگی و فاصله قیمت بین بازار رسمی و غیر رسمی بر گرایش افراد به انجام فعالیت‌های زیر-زمینی را مورد بررسی قرار دهد. منطقه مورد مطالعه استان سیستان و بلو چستان و حجم نمونه مورد بررسی 300 نفر می‌باشد. با توجه به اینکه افراد مورد مطالعه در دو گروه افراد شاغل در فعالیت‌های اقتصاد زیر‌زمینی و افراد غیر‌شاغل هس ...

نوجوانی می‌تواند به عنوان یک دوره بسیار حساس از لحاظ تحول قلمدادگردد. تشخیص و تبیین نیازها و مسائلی که نوجوانان در طی تحول، چه در سطح فردی و چه در سطح محیطی با آن مواجه می شوند می‌تواند به صورت کلی به آنان و جامعه کمک کند. به خصوص در مورد نوجوانان که به دلایل گوناگون مانند بی سرپرستی، فقر، محرومیت اجتماعی (مرگ یک یا هر دو والد، بیماری جدی یا معلولیت والدین، ناکارآمدی والدین) و یا زندگی گروهی در معرض رفتارهای ناسازگارانه تحولی، کمبودهای ذهنی، عاطفی و رفتاری می‌باشند. مطالعه ح ...

فقر از جمله پدیده‌هایی است که در دنیای اندیشه توجه زیادی را به خود جلب کرده‌است و همین امر دال بر اهمیت آن است. در جامعه‌شناسی به این مسئله اجتماعی با روشها و رویکردهای مختلفی پرداخته شده‌است. این تحقیق روش کیفی را برگزیده‌است تا از طریق مصاحبه عمیق نگاه افراد فقیر به زندگی روزمره-شان، فقر را دریابد. سوالاتی که برای دستیابی به این هدف بررسی شدند این مضامین را دربرداشتند : تعریف، علت، فرآیند فقیر شدن، انطباق با وضعیت فقر، انتقال فقر، راهکارهای رهایی، محرومیتهای اجتماعی و انتظا ...

هدف این پژوهش مقایسه مولفه‏های طرحواره‏های شناختی ناسازگار، باورهای غیر منطقی و مهارت‏های ارتباطی رادر دو گروه نوجوان پرورشگاهی و نوجوان عادی بود. در این مطالعه علی- مقایسه‏ای 116 نوجوان دختر (56 نفر نوجوان پرورشگاهی و 60 نفر نوجوان عادی) بین سنین 12 تا 18 سال به روش نمونه گیری در دسترس برای نوجوانان عادی و روش نمونه گیری هدفمند برای نوجوانان پرورشگاهی انتخاب شدند و پرسشنامه‏های طرحواره‏های ناسازگار اولیه یانگ فرم کوتاه، پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز و آزمون مهارت‏های ارت ...

گردشگری به عنوان بزرگترین وپیچیده ترین صنعت دنیا به شمار می رود. تنوع ابعاد وپیچیدگی های صنعت گردشگری متناسب با مناطق جغرافیایی،الزامات ویژه ای برای برنامه ریزی ومدیریت گردشگری می طلبد.در مناطقی که پتانسیل های فراوانی برای توسعه صنعت گردشگری دارند، اما روند مطلوبی را طی ننموده اند،باید به دنبال عوامل و عناصری گشت،که می تواند حرکت کند و جریان گردشگری را سرعت بخشد. هر چند توسعه گردشگری در مناطق مختلف راه حل کلی برای همه مسائل نیست، اماراهبردهای نوینی پیش روی برنامه ریزان و تص ...

چکیده استفاده از داروهای نیروزا فرد را در موقعیت خاص و فوق‌العاده قرار داده واو را از شرایط عادی خارج می‌سازد. داروهای نیروزا برخی مکمل و مجازند و فقط راجع به ورزشکاران در شرایط مسابقه، ممنوعیت داشته ومسوولیت ناشی از استفاده از آن صرفاً در مواردی که قرارداد وجود داشته باشد، ازجمله روابط بین فدراسیون و باشگاه با ورزشکار، مسوولیت قراردادی و در سایر موارد قراردادی نبوده ودرزمره مسوولیت‌های قانونی قرار می‌گیرند. با توجه به پذیرش مبنای خاص به‌عنوان استثنا بر اصل، برای برخی از چهر ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی ، اقتصادی وفر هنگی موثر بر پدیده سرقت (مورد مطالعه شهرستان خرم آباد ) بوده که در شش فصل تنظیم شده است. وهدف از انتخاب این موضوع علاقه محقق و اهمیت مسئله وهم چنین ریشه یابی علل وانگیزه های سرقت وارائه راهکار ها جهت کاهش وریشه کنی سرقت در شهرستان خرم آباد بوده است . در این تحقیق از تبیین نظریه های جامعه شناسی از جرم وکجروی در سطح تحلیل کلان ( نظریه اصالت ساخت وکارکرد ، نظریه تضاد ارزشها ) با جهت گیری اجتماعی وسطح تحلیل میانه ( نظریه ...