عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 316

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آزمونهای این تحقیق را سه گروه 10 نفره از بازیکنان جوانان فوتبال (17 تا 20 سال) در باشگاه برتر آبادان تشکیل داده اند. گروه اول گروه کنترل و گروه دوم گروه تجربی‌تمرینات با وزنه ایزوتونیک گروه سوم گروه تجربی‌تمرینات پلایومتریک تمرینات به مدت شش هفته سه جلسه در هفته و هر جلسه 2 ساعت براساس یافته‌های این تحقیق میتوان چنین نتیجه گرفت که تاثیر تمرینات با وزنه ایزوتونیک و تمرینات پلایومتریک بر قدرت مطلق و قدرت انفجاری پای بازیکنان فوتبال تقریبا مشابه می‌باشد. ...

در طی بازنگریهای گسترده ای که در دو دهه اخیر در جایگاه هیئت مدیره صورت گرفته است توجه به تعادل و توازن اشکال متفاوت قدرت در راس حاکمیت سازمان بسیار حائز اهمیت بوده است از آنجایی که هیات مدیره ها به عنوان مرجع عالی سازمان در تدوین سیاستگذاریها ی کلان تلقی می گردد مبحث قدرت در این حوزه همواره موضوع چالش برانگیزی بوده است که می بایست مورد تدقق و تعمق شایسته ای قرار گیرد اساسا پشتوانه فلسفه وجودی هیات مدیره ها ماهیتی قدرت طلبانه داشت هاست که بدون تردید فقدان و یا کاهش قدرت عملی ه ...

در سال 1910 نورمن آنجل ادعا نمود که وابستگی متقابل اقتصادی وقوع جنگ را نامعقول می کند و به روزی که جنگ منسوخ شود خوشبین بود. به عقیده برخی نظریه پردازان، انقلاب اطلاعاتی، امروزه به دیوانسالاری های سلسله مراتبی پایان می دهد. و به ملوک الطوایفی الکترونیکی جدیدی با اجتماعات و حوزه های قضایی همپوشان که مدعی طبقات چند گانه هویت و مشروعیت شهروندان می باشند منجر می شود. نهادهای بین المللی که بر مبنای اصول چند جانبه تشکیل شده اند . به بازارها و اطلاعات اهمیت می دهند و از رقابت نظامی ...

پژوهشگران مدیریت و سازمان با وجود آنکه قدرت را عنصر کلیدی اداره سازمان و کانون مرکزی شناخت زندگی سازمانی می‌دانند، اما هنگام بحث پیرامون ماهیت آن در سازمان، یا شیوه‌های اعمال آن، و یا منابع و ابزارهای مورد نیاز جهت اعمال قدرت و رابطهء قدرت با جریانهای سازمانی به نقطه نظر مشترکی دست یافته‌اند و همچنان ابهامات بسیاری پیرامون قدرت و رابطه‌اش با سایر مولفه‌های سازمانی وجود دارد. این پژوهش به منظور بررسی رابطهء بین کاربرد منابع قدرت و شیوهء تصمیم‌گیری موثر در مدیریتهای آموزشی و اد ...

در این پژوهش، ابتدا ما به این نتیجه مقدماتی می رسیم که ضرورت وجود حکومت و به تبع آن قدرت سیاسی به عنوان پدیده‌ای مهم،امری اجتناب ناپذیر می نماید، که بدون وجود آن، جامعه انسانی نمی‌تواند به بسیاری از اهداف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود نائل شود. همچنین با بر شمردن مفاسد عدم مهار قدرت سیاسی و احتمال سوء استفاده های فراوان از این قدرت فاقد کنترل، بر لزوم مهار آن و ضرورت کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی تصریح نمودیم. سپس با یک بررسی تطبیقی اجمالی میان مبانی و ساز و کارهای مهار ...

یکی از مفاهیم مهم و اساسی در جهان سیاست قدرت است؛ قدرت دارای سرشتی متحول و پویا است، لذا در طول دوران تطّور تاریخی خود متغییر گردیده‌است. در دنیای کنونی قدرت از حالت سخت افزاری به در آمده و ابعاد نرم افزاری آن مورد توجه سیاستمداران و سیاست شناسان قرار گرفته است. لذا امروزه استفاده از قدرت نرم در صدر برنامه‌‌ها و اولویت‌های کشورهای مختلف قرار دارد. قدرت نرم آن بعد از قدرت است که با ذهن و افکار جامعه هدف سروکار دارد و دارای منابع و مولفه‌های خاصی نسبت به قدرت از نوع کلاسیک یا س ...

جوامع انسانی از ابتدای خلقت بشر تا به امروز متأثّر از قدرت سیاسی بوده، بطوری که گروه های مختلفی جهت کسب و سلطة بر قدرت تلاش نمودند. کسب قدرت سیاسی توانمندی هایی را در اختیار بشر قرار می دهد، که اگر کنترل نگردد زمینة گرایش حاکمان به سوءاستفاده از قدرت را فراهم می آورد، لذا اندیشمندان جهان با نگرش های متفاوت به قدرت سیاسی، جهت کنترل آن ابزارهای مختلفی چون قانون، تفکیک قوا و غیره را مطرح نموده اند. در اسلام نیز مسئله کنترل قدرت سیاسی با تأکید بیشتری مورد توجه قرار گرفته، که علاو ...

قدرت، از دیرباز، نقش بسزایی در انتشار دانش داشته است و متقابلاً دانش نیز تمام همت خویش را در تولید قدرت به کار برده است. برهمکنش و تولید متقابل این دو قدرت پایدار و جاودان شرایطی را پدید می آورد که در آن بسیاری از دانش های جمعی ظاهراً اعتباری بدیهی و اصیل بدست آوردند. رساله ی حاضر در صدد است خوانشی انتقادی از دو نمایشنامه تام استاپارد تحت عنوان آرکاریا و رزنکرنتس و گیلدنسترن مردند را در چهارچوب نظریات میشل فوکو در باب گفتمان ، روابط قدرت-دانش، انسانهای مطیع، سراسربینی، قدرت ...

در پژوهش مورد نظر به تبیین رابطه تولید فضا وتاثیر قدرت بر آن،دردومیدان توپخانه و بهارستان تهران پرداخته شد. ابتدا به مفاهیم فضای لوفور می پردازیم. به اعتقاد لوفور فضای اجتماعی محصولی اجتماعی است. هر جامعه و شیوه ی تولید آن ، تولیدکنندهی فضای خاص خودش است. به گفته لوفور سازمان دهی محیط و جامعه و آرایش شهرها و مناطق ،همگی وابسته به تولید فضا و نقش آن در باز تولید اشکال اجتماعی اقتصادی هستند.لوفور 3 لحظه ی تولید فضای اجتماعی را معرفی میکند که در تولید فضا نقش اساسی دارند که در ه ...