عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1020

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رشد روزافزون وابستگی کسب و کار به فناوری اطلاعات باعث شده است که شکست درپروژه های فناوری اطلاعات عواقب جبران ناپذیری از جمله ضرر در کسب و کار فقدان شهرت و اعتبار موقعیت رقابتی ضعیف گردد درچنین شرایطی سازمان های زیادی اقدام به پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعات به منظور دستیابی به ارتباط بهتر میان کسب و کار و فناوری اطلاعات می کنند از طرف یپیاده سازی موثر حاکمیت فناوری اطلاعات به یک چارچوب جامع نیاز دارد COBIT یک چارچوب کاربردی است و سازمان های زیادی از آن برای مدیریت و کنترل بر ...

یکی از شاکله های ناگزیر در توسعه، فناوری اطلاعات است. امروزه دیگر نمی توان فناوری اطلاعات را از مجموعه برنامه ریزی ها و توسعه سازمانی جدا کرد، از طرفی فناوری اطلاعات هم با پیشرفت روز به روز خود راهکارهایی را برای برنامه ریزی و اجرای هر چه اقتصادی تر و قدرتمندتر فعالیت های روزمره سازمانها را ارائه می کنند. این مقاله برآن است تا با معرفی ساختار موردنیاز، الزامات و نحوه تفکر طرح کلان و نحوه استفاده و اجرای آنها را در طراحی اولیه سازمان مبتنی برفناوری اطلاعات، بیان کند. سازمان ها ...

ظهور پرتلاطم و فراگیر عصر اطلاعات و جامعه شبکه ای، هم راستایی اهداف کسب و کار با فناوری اطلاعات را دچار چالش اساسی نموده است. ظهور الگوهای تطابق پیچیده از یک سو و تغییر مداوم در زیرساختهای کسب و کار و فناوری اطلاعاتاز سوی دیگر روند تعاملات دوجانبه بین فناوری اطلاعات و کسب وکار را متحول نموده و عدم کارایی روش های قدیمی برای ایجاد تعامل مناسب مشهود گردیده است. امروزه مدلها و متدولوژی های مبتنی بر زیستچرخ دیگر نمی توانند به خوبی دینامیک درونی و رخدادگرایی کسب و کار و فناوری اطلا ...

شرکتها به طور روزافزونی در انطباق با مسئله فناوری اطلاعات اند. فناوری اطلاعات، هسته اصلی تجارت شرکتها نیست، ولی یک عامل مهم برای کسب موفقیت محسوب می شود. در گذشته این تفکرکم بود که شرکتها باید فناوری اطلاعات را منبع یابی داخلی کرده ( خودشان انجام دهند ) یا منبع یابی خارجی کنند ( یعنی کار را به کسی خارج از سازمان محول کنند تا برای آنها انجام دهد ) ، اما این به مفهوم آن است که آنها کار را یا ناقص انجام می دهند یا کنترل و هدایت عمده تجارت را به بیرون از سازمان واگذار می کنند. را ...

با توجه به عصر جدید اطلاعات و سرعت تکنولوژی، ارزیابی، شناخت و میزان استفاده از فناوری های اطلاعات بروز به عنوان یک شاخص توان رقابتی برای تمامی سازمانها مطرح می باشد لذا هدف این مقاله بررسی وضع موجود فناوری اطلاعات و موانع توسعه و پیشرفت استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی در بخشها و شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران است. دراین مقااله موانع استفاده از فناوری اطلاعات در قالب های عوامل مدیریتی، انسانی، فرهنگی، سازمانی، تکنولوژیکی، محیطی طبقه بندی و به روش پیمایشی مورد بررسی ...

در طول چند سال اخیر موضوع همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار ازیک سو برای ترکیب قابلیت های فناوری اطلاعات و انتقال آن به کسب و کار در سازمان هایی که به دنبال تلاش برای کسب مزیت های رقابتی در یک محیط رقابتی و متغیر هستند مدنظرقرارگرفته وازسوی دیگر این سازمان ها متحمل رقابت شدید و تغییر انتظارات مشتریان شده اند به گونه ای که آنان به منظور برآوردن این انتظارات، به گونه ای متفاوت از رقیبان خود، خدماتی با کیفیت بهترو تلاش برای افزایش وفاداری مشتریان خود محصولات جدیدی ر ...

بی شک کارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه ای در توسعه فناور یهای نوین از جمله فناوری اطلاعات داشته و دارد.اگرچه این فناوری ها نیز خود بر کارآفرینی تاثیر گذار بوده و به عبارتی کارآفرینی مدرن را بوجود آورده اند.در حقیقت جامعه انسانی طی قرون گذشته، تاثیرات قابل توجهی از تغییرات فناوری پذیرفته است. با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به سازمان ها، کسب و کار و استراتژی های آنها تحت تاثیر قابلیت ها و کاربردهای روز افزون فناوری اطلاعات قرار گرفته است که میزان این تاثیر بر حسب ویژگی های هر س ...

در این مقاله به روند رو به رشد سرمایه گذاری کشورهای غربی در حوزه فناوری اطلاعات می پردازیم و دستاوردهای این سرمایه گذاری را طی 20 سال گذشته در آموزشهای ابتدایی تا دانشگاهی بررسی می کنیم. در پایان، به چشم انداز آینده این حرکت و نقش دانش آموزان، مربیان و برنامه ریزان آموزشی در آن زمان اشاره می کنیم. تمامی علاقمندان به فناوری اطلاعات توسعه فناوریهای نوین و مدیران برنامه ریزان نظامهای آموزشی مطالعه این مقاله را مفید خواهند یافت. ...

خطاهای پزشکی در حیطه تجویز دارو به کرات رخ می دهند و پیامدهای بالینی و اقتصادی چشمگیری دارند. برای کاهش میزان این خطاها می توان از انواع مختلفی از فناوری های اطلاعاتی استفاده کرد. نظام رایانه ای ورود دستورات پزشک به همراه امکانات حمایتی در تصمیم گیری بالینی، میزان خطاهای جدی تجویز دارو را در بالغین بستری در بیمارستان کاهش می دهد. برخی دیگر از فناوری های اطلاعاتی در دسترس که ممکن است برای بیماران بستری موثر واقع شوند عبارتند از: پرونده های رایانه ای تجویز دارو، روبات ها، نظام ...