عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 868

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف کلی بررسی رابطه ساختار و فرهنگ سازمانی مدارس با خلاقیت سازمانی از دیدگاه دبیران و مدیران مقطع متوسطه شهرستان اقلید انجام گرفت . جامعه مورد سنجش کلیه ی مدیران و دبیران مقطع متوسطه شهرستان اقلید بود که تعداد آنهادرسال تحصیلی 89-88،140نفر دبیر می باشد.از این بین طبق جدول مورگان تعداد102نفر به شکل خوشه ای تصادفی نمونه گیری شد و گروه مدیران30نفر بودندکه از این بین طبق جدول مورگان 24نفربه شکل تصادفی انتخاب شدند.برای اندازه گیری ساختار سازمان از مقیاس رابینز و ایوان ...

هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه ای سلامت سازمانی در رابطه فرهنگ سازمانی و خود کار آمدی دبیران دوره دوم متوسطه شهر مرودشت بوده است. روش تحقیق از لحاظ هدف پژوهش کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی دبیران دوره دوم شهر مرودشت که در سال 1395 برابر با 400 نفر می باشد برای تعیین حجم نمونه آماری از جدول مورگان و کرجسی استفاده شده و از جامعه آماری مورد مطالعه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای 196 (122 نفر زن و 74 نفر مرد ) از معلم ...

این مطالعه تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تقویت میل به تسهیم دانش در سازمان های دولتی را با توجه به متغیر مداخله گر فرهنگ سازمانی در وزارتخانه راه و شهرسازی(که از ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری حاصل شده است) مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل 662 نفر از کارکنان رسمی ستادی، از وزیر تا کارشناسان می‌باشد که در دو سطح مدیریت و کارشناس در وزارتخانه مذکور طبقه بندی شده اند. حداقل اندازه نمونه مورد مطالعه در این تحقیق با توجه به جدول مورگان 248 نفر ...

در مطالعات و تحقیقات مدیریت در جهان به ویژه در مدیریت منابع انسانی همواره بر نقش کلیدی کارکنان شایسته، با استعداد و توانمند در موفقیت سازمان ها تأکید شده است به گونه ای که تلاش بسیار زیاد مدیران سازمان ها در پیشی گرفتن از یکدیگر به منظور جذب و بکار گیری این افراد، جنگ استعداد نامیده شده است. امروزه مدیریت استعدادها یکی از مهم ترین اهداف استراتژیک سازمان ها است و برای کسب موفقیت و بقای آن ها ضروری می باشد. بخش مهمی از مدیریت استعدادها مربوط به حفظ و نگهداری کارکنان با استعد ...

در محیط ناپایدار و متحول کسب وکار امروز، سازمانها برای بقا و رشد نیازمند دستیابی به مزیت های رقابتی بعنوان یک قابلیت حیاتی هستند. مدیران در جهت دستیابی به این قابلیت می بایستی ماهیت ومفاهیم تفکراستراتژیک را بخوبی شناخته ومهارت های لازم برای بهره گیری از این رویکرد را فراگیرندوبا بهره گیری از تفکراستراتژیک چشم اندازمتناسب باواقعیتهای کنونی بازاروتحولات آینده را بیافرینند. از اینرو این پژوهش به تدوین مدل تفکراستراتژیک دربانک مهراقتصاد استان هرمزگان پرداخته و در سه سطح فردی، گر ...

در چند سال اخیر کارکردهای های فناوری اطلاعات به سمت خدمت گرا شدن حرکت کردند تا با اهداف کسب و کار همسو شوند. بسیاری از کارکردهای فناوری اطلاعات این پارادایم شیفت را از طریق مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات که تأکید بر روی چرخه حیات خدمت دارند انجام می دهند. مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به سازمان ها از طریق فراهم کردن مزایایی حقیقی مانند تطابق پذیری و انعطاف پذیری بیشتر، اثربخشی در هزینه ها، و سرویس گرا شدن ، کمک می کند. یکی از پذیرفته شده ترین و رایج ترین چارچوب های مدیریت ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین عجین شدن با شغل و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت حج و زیارت استان آذربایجان شرقی در سال 1392 انجام شد. جامعه آماری آن 2871 نفر، نمونه مورد بررسی 341 نفر و نوع تحقیق توصیفی بوده که از روش همبستگی استفاده شد. در قسمت تحلیل و استنباطی آماری از آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و آزمون همبستگی بنیادی استفاده گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد عجین شدن با شغل، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اقدام ...

كارآفريني سازمانی فرایندی است که از طریق آن سازمان ها متوجه فرصت ها می شوند و محيط سازمانی مناسبي ايجاد می كند كه در جهت تربيت و توسعه كارآفرينان بوده و حامي نوآوري ها وايده هاي كارآفرينان باشد. در كليه مدل هاي مفهومي كارآفريني سازماني كه به وسيله محققين طراحی شده اند، استراتژی سازمانی، فرهنگ کارآفرینانه سازمانی، ساختار سازمانی، حمايت سازمانی و منابع سازمانی به عنوان عوامل اصلي پيشبرنده های كارآفريني سازماني مطرح شده است و نیز کارآفرینی سازمانی را از طریق پنج ويژگي اساسي گر ...

اجبار سازمان‌ها به پيگيري برنامه‌هاي تغيير و تحول جهت افزايش احتمال بقا و رقابت مؤثر در تطابق با دگرگوني‌هاي محيط از يك سو و تأثيرگذاري اين مهم بر فرآيندهاي کسب‌و‌کار و زير-ساخت‌هاي آن، به‌ويژه فرهنگ سازماني؛ به‌منظور اجراي موفقيت‌آميز اين برنامه‌ها از سويي ديگر؛ بيش از هرچيز هماهنگي ميان اهداف، استراتژي‌ها و اصول فرهنگي سازمان را طلب مي‌كند. اين ضرورت ما را بر آن داشت تا به‌منظور بررسي دقيق‌تر موضوع، پژوهشي را با عنوان تبيين رابطه استراتژي (بر‌اساس مدل استراتژي‌هاي رقابتي عم ...