عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11791

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این تحقیق شناسایی باورهای معرفت شناختی و جهت گیری های تدریس معلمان دوره متوسطه استان خراسان رضوی (14643=N) شاغل به تدریس در سال تحصیلی90-89، و تبیین رابطه بین این باورها و جهت گیری ها بود. هدف دوم آن بود که بررسی شود آیا بین باورهای معرفت شناختی؛ جهت گیری های تدریس؛ رابطه بین باورها و جهت گیری های معلمان؛ و ویژگی های فردی آنان (جنسیت، رشته تحصیلی و سطح تحصیلات) رابطه ای وجود دارد؟ داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (1998) و پرسشنامه اصلاح ...

به طور کلی هدف از این پژوهش بررسی تاثیر طرح پروژه علمی بر عملکرد دانش آموزان کلاس پنجم شهر تهران در مهارتهای فرایندی درس علوم می باشد.بدین منظور بر اساس چارچوبهای نظری ، مهارتهای فرایندی مطابق کتاب مبانی نظری و مهارتهای آموزش علوم احصاء و از میان آنها مهارتهایی که بدون نیاز به آزمون عملکردی و تنها با انجام یک آزمون مداد کاغذی قابل سنجش بودند و ضمنا در دوره ی ابتدایی بیشتر مورد نظر بودند فهرست شد :1- نتیجه گیری و تفسیر داده ها 2- پیش بینی 3- فرضیه سازی4- استنباط کردن 5- طر ...

اين پژوهش در پي آن بوده است که رتبة هر يک از گروه هاي آموزشي دانشگاه علامه طباطبايي را در شاخص هاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و رتبة هر يک از دانشكده ها را در شاخص کالبدي مشخص کند. دراين تحقيق از روش ارزشيابي از نوع کمي استفاده شده است و به دليل اينکه حجم جامعه آماري کوچک بود از سرشماري استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش را همه ي گروه هاي آموزشي دانشگاه علامه طباطبايي که درسال 88-1387 به عنوان گروه آموزشي محسوب مي شدند تشکيل داده اند. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه ...

شناسایی تنگناها و موانع دروس علوم تربیتی در برخورد دانشجویان دانشگاه با آن خصوصا" در برخورد تواما" با بی تفاوتی دانشجویان دانشگاه دروس تربیتی رفتاری که از شروط اصلی و پایه ای یک معلم خوب است و ارائه راه حلهای برای این موانع و معضلات که بتوان جایگاه اصلی دروس تربیتی را به دانشجوسان تربیت معلم شناساند. ...

اولا" : روشن و مشخص‌نشدن اهداف و اهمیت و ارزش و ضرورت دروس تربیتی برای دانشجویان رشته‌های دبیری از عوامل موثر و مهم در کم‌توجهی و بیعلاقگی اینان نسبت به دروس تربیتی میباشد که حدود 67 درصد دانشجویان بطور خیلی زیاد و زیاد این نظر را تائید نموده‌اند. ثانیا" : عدم علاقمندی دانشجویان رشته‌های دبیری و جاذب نبودن این شغل از لحاظ مادی و معنوی نیز از عوامل موثر و مهم در کم‌توجهی و بیعلاقگی اینان به دروس تربیتی میباشد که حدود 73 درصد از دانشجویان این نظر را بطور خیلی زیاد و زیاد تائید ...

این پایان نامه به مقایسه و بررسی اندیشه های تربیتی جان دیویی و فخررازی می پردازد و هم چنین انتقاد از اندیشه های تربیتی آنها به بررسی دیدگاههای فلسفی آنها پرداخته است. در فصل اول مقدمات و کلیات تحقیق آمده است، در فصل دوم پیشینه و ادبیات تحقیق و بیوگرافی دیویی و فخررازی و خلاصه ای از دیدگاههای فلسفی آنها آمده است. در فصل چهارم با توجه به سوالات تحقیق، محقق در رابطه با مواردی همچون دیدگاههای آنها نسبت به کودک، آموزش و پرورش، و اهداف آن، برنامه درسی، روشهای آموزش و... آمده است. د ...

هدف کلی این تحقیق، " بررسی وظایف فرهنگی و تربیتی شهرداری های استان کرمان و سیر تحولات آن در دهه گذشته و مقایسه آن با وظایف برخی از شهرداری های آلمان و ژاپن" می باشد. جامعه مورد مطالعه وظایف فرهنگی و تربیتی شهرداری هایی هستند که در شهرستان کرمان، ایالات مهم آلمان از جمله برلین ، بن و هامبورگ و شهرهای با اهمیت ژاپن نظیر توکیو و کیوتو وجود دارند. جمع آوری اطلاعات بر اساس پیشینه مطالعاتی در داخل و خارج از کشور، اسناد ، مدارک و شواهدموجود انجام پذیرفت. داده ها پس از روش برودی (توص ...

پژوهش حاضر، با هدف تبیین پیامدهای تربیتی قیام عاشورا با شیوه ی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. رویکرد تربیتی که مبنای کرامت انسانی، خردورزی، بدعت ستیزی، آزاد منشی، احسان، تاثیرگذاری بر محیط ، عزت ، حقیقت طلبی، تقوی، توانایی های انسانی با هدف کشف اصول تربیتی مانند کرامت انسانی ، تعقل ، حفظ سنت پیامبر ، آزادگی ، فضل ، مسوولیت ، تکریم ، حق طلبی ، تذکر، عدل و روشهای تربیتی مانند: عدم یادآوری بخشش، عبرت آمیزی، آزادی انتخاب و عمل، افشای بدعت ها ، خودباوری توبه، تبشیر، ابتلا ، تحریک ...

در این تحقیق به مقایسه ی آرای تربیتی علامه طباطبایی(ره) و ژان پل سارتر پرداخته شد روش تحقیق تحلیلی ـ مقایسه ای بوده که درجمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده و این نتیجه گرفته شد؛ در حالی که علامه طبلاطبایی تنوعی از اهداف را مورد نظر قرار می دهد و اهداف او صبغه ی الهی دارد زان پل سارتر به اهدافی می اندیشد که بیشتر جنبه ی شخصی دارد و فرد را در انتخاب شخصی یاری کند همچنین در مورد دیگر ارکان تعلیم و تربیت مانند محتوا، روش و معلم و شاگرد دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی دیگاه ...