عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 221

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش "بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر واکنش‌های مصرف کنندگان (مطالعه موردی: برند فوتون – محصول کامیون کشنده شرکت ایران خودرو دیزل) " می‌باشد. براساس هدف تعریف شده، پژوهش بدنبال پاسخگویی به این سوال است که "آیا بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری و واکنش مصرف‌کنندگان برند فوتون رابطه معناداری وجود دارد؟" بدین منظور چهار بعد ارزش ویژه نام ونشان تجاری تاثیرگذار بر واکنش مصرف‌کننده شامل: آگاهی از نام و نشان تجاری، کیفیت درک شده، تداعی نام و نشان تجاری و وفاداری ...

تصور و ذهنیت از نام تجاری، اساس تصمیم خرید و اعتبار نام تجاری را تشکیل می دهند، تا آنجا که بسیاری از صاحبنظران یکی از دلایل موثر بر افزایش تعداد مشتریان را ، تداعی یک تصویر مثبت و برداشت مناسب از شرکت می دانند. (ایکر،1991) تحقیق حاضر با عنوان "بررسی عوامل موثر برتصویر نام تجاری در توسعه بازار" انجام گرفته است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی به صورت پیمایشی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق، شامل کلیه مشتریانی است که در پروژه های مختلف فولادی، با شرکت ...

ارزش ویژه نام و نشان تجاری یکی از مباحثی است که امروزه توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. سازمان ها با ارزش ویژه نام و نشان تجاری بالا مزیت های رقابتی فراوانی در زمینه کسب و کار خواهند داشت. با توجه به این، در این تحقیق، فضای اخلاقی سازمان ها را به عنوان یک عامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری مشتری مدار مورد بررسی قرار دادیم و رابطه بین این دو متغیر را با میانجیگری رضایت شغلی و رضایت مشتری با ارائه یک مدل آزمون کرده ایم.برای آزمون فرضیه های تحقیق، نمونه گیری تص ...

این مطالعه به بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تداوم و ترویج ارتباط مشتریان در صنعت بانکداری می پردازد. در صنعت بانکداری رقابت شدید بین نام های تجاری باعث شده تا توجه به نام و نشان تجاری بیش از بیش نمود پیدا کند. تداوم و ترویج مشتریان شامل تمایل به قبول گسترش دامنه نام و نشان تجاری و تمایل به پیشنهاد خرید نام و نشان تجاری به دیگران در نظر گرفته شده است. نام و نشان تجاری بانک پاسارگارد به عنوان محرک انتخاب شده است تا تاثیر هر یک از ابعاد ارزش ویژه نام نشان تجاری بر تد ...

امروزه به زعم بزرگان علم مدیریت یکی از بزرگترین دارائیهای هر شرکت نام تجاری آن شرکت می باشد. نامهای تجاری از جهات گوناگونی در کسب وکار ارزش آفرینی می کنند که یکی از مهم ترین آنها تاثیر نام تجاری بر وفاداری مصرف کننده است. وفاداری برند اغلب جایگزین وفاداری قیمت می گردد،زمانیکه یک چند پارگی در بازار افزایش می یابد و زمانیکه برندهای منظقه ای ارزان رواج می یابد. (Martin Mellens-1997-1) بر اساس نظریه جاکوبی (1978) وفاداری برند 1- فرایند متعصبانه (نه احتمالی)2- پاسخ رفتاری (خری ...

با توجه به اهمیت مفهوم نام تجاری در بازاریابی مشتری گرای امروز و ندرت تحقیقات انجام شده در این زمینه، این پایان‌نامه در زمینه تعیین درجه تأثیر نام تجاری بر تصمیم‌گیری مصرف کننده در صنعت لوازم خانگی برقی (ماشین لباسشویی و تلویزیون) انجام شده است. فرضیات اصلی تحقیق عبارتند از: 1- مارک محصول متغیر اصلی تأثیرگذار بر روی تصمیم‌گیری مصرف کننده در صنعت لوازم خانگی برقی می‌باشد. 2- وقتی که قیمت کالای شرکت مساوی و حتی پائین‌تر از رقیب باشد، ولی مارک مطلوبی نداشته باشد امکان جذب خری ...

در این تحقیق تأثیرات دانش مصرف کننده بر ادراک او از تناسب بین یک کالای جدید و کالای اصلی نام تجاریش مورد مطالعه قرار گرفته است.چهار سوال اصلی تحقیق بدین شرح بودند: 1- آیا دانش محصول بر ادراک تناسب مصرف کننده در ارزیابی‌های او از بسط برند تأثیر گذاراست؟ 2-آیادانش برندبر ادراک تناسب مصرف کننده در ارزیابی‌های او از بسط برند تأثیر گذاراست؟ 3- اگر این دو عامل تأثیر گذارند آیا تأثیرات آن‌ها یکسان است یا اینکه تأثیرات متفاوتی دارند؟ و 4- آیا طبقه کالای اصلی برند بر میزان تاثیر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم انطباق شخصیت فرد با ویژگی های نمادین نام تجاری(تطابق تصویر شخصی) بر وفاداری به نام تجاری صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع پیمایشی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش آن دسته از مشتریان شرکت خودروسازی سایپا می باشند که هم اکنون دارای خودروی تولیدی سایپا هستند. مدل تحقیق با نمونه‌ای متشکل از 384 نفر از مشتریان شرکت سایپا در تهران و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات لازم برا ...

با گسترش رقابت و کاهش نقدینگی بنگاه های اقتصادی، مدیران سازمان ها تمایل بیشتری به ریسک گریزی و افزایش دقت در انجام تحلیل های بازاریابی و به خصوص تحلیل نیازمندی و ترجیحات مشتریان و تصمیم های حاصل از آن یافتند. در این عرصه منطق فازی در کنار کاربرد در علوم اجتماعی، مهندسی و ... به علوم مدیریتی راه پیدا نمود تا به افزایش دقت و اطمینان تصمیمات حاصله بر پایه متغیرهای زبانی و جامعه شناختی بپردازد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل، رتبه بندی و موقعیت یابی نام‌های تجاری برتر استان اصف ...