عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 238

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مادران طلاق (با رویکرد تلفیقی) و دختران طلاق( با رویکرد تلفیقی )در مقطع ابتدایی شهر اصفهان بر سازگاری آنان بود. این پژوهش به شیوه‌ی نیمه‌تجربی با طرح تحقیق آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه اجرا گردید. جامعه‌‌ی آماری شامل کلیه‌ی زنان مطلقه تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر اصفهان و دختران آنها در مقطع ابتدایی در سال 1389 می‌باشد. به منظور اجرای طرح پژوهشی، ابتدا از بین مراکز هشت گانه خدمات اجتماعی بهزیستی، یک مرکز به صورت تص ...

یکی ازموضوعات مهم ومورد ابتلاء که درفقه وحقوق موضوعه مورد بحث وبررسی قرارگرفته،وکالت زوجه درطلاق است.قانون مدنی ایران دو ماده را به وکالت در طلاق اختصاص داده است؛ یکی ماده 1138 قانون مدنی می باشد که مطلق بوده و به وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگری ماده 1119 قانون مدنی می باشد که، خاص وکالت زوجه در طلاق است.سوال اساسی که دراین پایان نامه به دنبال آن هستیم وبه آن پاسخ خواهیم داد،این است که،مشروعیت شرط وکالت زوجه درطلاق وقلمرو آن به چه صورت است؟چرا که، قانون مدنی ایران در این زمین ...

در طول زندگي مشترك ، متغييرهاي گوناگوني بر نحوه ي ارتباط زوجين با يك ديگر تاثير مي گذارند و اين متغييرها رضايت يا عدم رضايت زن و شوهر را از روابط زناشويي به همراه دارند . هدف پژوهش حاضر ، مقايسه ساختار قدرت در خانواده و عزت نفس زنان متقاضي طلاق و رضايت مند بوده است . جامعه مورد مطالعه اين پژوهش ، زنان رضايت مند از زندگي زناشويي , زنان متقاضي طلاق مراجعه كننده به دادگاه خانواده و مركز كاهش طلاق شهر بندرعباس است ، كه روش نمونه گيري آن ها به صورت سهل الوصول ، شامل 160نفر كه 80 ن ...

پایان نامه حاضر به نقد و بررسی امکان ایجاد محدودیت در اجرای حق طلاق زوج، با تمسک به عمومات قرآن و روایات مربوطه و همچنین مسائل اجتماعی روز پرداخته است. این تحقیق شامل سه فصل می باشد که در فصل اول، ضمن بیان کلیات و مفاهیم راجع به طلاق، نظر دین متعالی اسلام، در خصوص طلاق بیان شده و در فصل دوم با بررسی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق و حدود آزادی و عمل آنها در خصوص این ایقاع، اصل و اساس حق قانونی مرد بر وقوع طلاق که به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به رسمیت شناخته شده، مورد نقد و وا ...
نمایه ها:
زوج | 
طلاق | 
نفقه | 
قرآن | 
سنت | 

در فقه امامیه مطابق نصوص کتاب و سنت ، بجز در موارد خاص ، طلاق به عنوان یک حق و اختیار، برای مردان یاد می شود که ماده 1130 قانون مدنی سابق به این حق اشاره داشت .اما از آن جایی که ممکن است حق طلاق زوج مورد سوءاستفاده قرار گرفته و تبدیل به حربه ای برای آزارو اذیت زوجه شود به موجب اصلاح ماده 1130ق.م ، در سال 1361ش ، هرگاه برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسرو حرج زوجه است، دادگاه می تواندبرای جلوگیری از ضرر و حرج ، زوج را اجبار به طلاق نماید در غیر این صورت، با اذن حاکم ش ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ افسردگی و رضامندی زناشویی در بین زنان در آستانۀ طلاق شهرستان ارومیه، انجام شد. روش پژوهش همبستگی و علی-مقا یسه ای بود و تعداد 111 نفر از زنان در آستانۀ طلاق از مرکزمشاورۀ دادگاه خانوادۀ شهرستان ارومیه به شیوۀ نمونه گیری در دسترس و 111 نفر از زنان عادی که به لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی (جنس ، سن و تحصیلات) با گروه زنان در آستانۀ طلاق،همتا شده بودند به شیوۀ نمونه گیری در دسترس انتخاب و آزمون های افسردگی "بک" نسخۀ دوم ومقیاس رضامندی زناشویی"انریچ"که د ...

پایان نامه بررسی نظریات شهید ثانی در باب طلاق( با اتکا به کتاب مسالک الأفهام، ج 9، ص 153-125 و تطبیق آن با قانون مدنی، عنوان رساله ایی است که تلاش می کند تا نظرات این فقیه بزرگوار را در باب طلاق مورد مطالعه و بررسی قرار داده و ضمن تطبیق آن ها با قانون مدنی، به مبانی فقهی قانون در این خصوص دست یابد و نکات اشتراک و اختلاف آن ها را روشن سازد. بدین جهت رساله حاضر در 6 فصل تنظیم گردیده است که فصل اول به بحث کلیّات و مفاهیم پرداخته شده است، و در فصل دوم نیز به مسائل پیرامون اقسام ...

هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی مداخله های روان آموزشی امید محور، بخشش ‌محور، و ترکیبی از امید و بخشش بر تعارض‌های زناشویی و تحریف های شناختی بین فردی زوج‌های متقاضی طلاق ارجاعی به مرکز کاهش طلاق نوید در شهر اصفهان در سال 1387 بود. روش و مواد. روش تحقیق نیمه تجربی بود و از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل زوج‌های بود که به دلیل اختلافات زناشویی به دادگاه مراجعه کرده بودند و به منظور مصالحه به مرکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی شهر اصفهان ا ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رویکرد زوج درمانی کوتاه مدت راه حل- محور بر کاهش گرایش به طلاق در زنان و مردان مستعد طلاق است. بدین منظور 32 زوج به شکل تصادفی از میان زوجینی که به علت مشکلات خانوادگی به مرکز مداخله در بحران مراجعه کردند. انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 16 زوج ( آزمایش و کنترل) جایگزین شدند. پرسش نامه مستعد طلاق، تعارضات زناشویی، سبک های حل تعارض و سازگاری زناشویی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر روی زوج ها اجرا و متغیر های وابسته (مستعد طلاق، تعارضات زناشویی، ...