عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 434

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده سبک زندگی در دنیای مدرن و متکثر فعلی نقش مهمی ایفا می‌نماید. پژوهش حاضر باهدف بررسی پویایی و چگونگی سبک زندگی دانشجویان، که در حال حاضر تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطالعات فرهنگی جامعه در آمده، صورت پذیرفته است. از این رو این تحقیق، با استفاده از روش نظریه مبنایی، به توصیف و تحلیل جامعه‌شناختی سبک زندگی دختران دانشجو دانشگاه خوارزمی پرداخته و در پی ارائه توصیفی همه‌جانبه از آن بوده است. در این پژوهش کوشیده‌ایم با استفاده از تکنیک مصاحبه و مشاهده به صورت انجام م ...

اکثر شهرهای جدید در پاسخ به نیازهای کمی ناشی از تمرکزگرایی شدید در شهرهای بزرگ و جهت جای دادن سرریز جمعیت آنها پا به عرصه‌ی وجود نهادند. ایجاد شهرهای جدید باعث شد کمیت چنان اولویت یابد که کیفیت محیط زندگی را تقلیل دهد. فقدان حس مکان در شهرهای جدید از مشک?ت پنهانی است که در درازمدت احساس بیریشگی را در ساکنان این محیط‌ها دامن میزند. علاوه بر این در امر طراحی و ساخت شهرهای جدید بگونه‌ای سیاست‌گذاری شده است که طراح با فرهنگ و شیوه زندگی ساکنان آن آشنایی ندارد، بنابراین شناخت فرهن ...

در این پژوهش کوشش شده است پویایی اجتماعی جامعه‌ی ایران در برهه تاریخی خاصی، به میانجی روایت سینمایی آن، در چارچوب رویکردی جامعه‌شناختی تفسیر شود. این برهه‌ی تاریخی دوران موسوم به اصلاحات است که نیمه‌ی دوم دهه‌ی هفتاد و نیمه‌ی اول دهه‌ی هشتاد را در بر می‌گیرد و بُعدی از پویایی اجتماعی که برای تحلیل انتخاب شده است تحول سبک‌های زندگی در متن زندگی روزمره مردم است. رویکرد نظری پژوهش در دو سطح جریان پژوهش را هدایت می-کند: نخست با تکیه بر تلفیقی از آرای سه تن از نظریه‌پردازان جامعه‌ ...

امروزه استفاده از رسانه یک امر طبیعی است چرا که رسانه ها بخش مهمی از زمان و مکان را در زندگی روزمره ما اشغال کرده اند . تاثیر رسانه در زندگی را در نقش فرایند هویت سازی ، لذت بخشی و ساختمند شدن زندگی روزمره می توان دید . رسانه ها در کنار آن واقعیتی که وجود دارد یک واقعیت نمادین برای ما می سازند و برای تسهیل در دسترسی به مخاطب ، مخاطبان خود را بر مبنای سبک زندگی طبقه بندی می کنند .رسانه ها موجب تغییر سلیقه و در نهایت تغییر الگوی مصرف می شوند . رسانه ها از جمله ماهواره می توانند ...

سبک‏زندگی یکی از معیار عمده تعیین‌کننده سلامت افراد است. سبک زندگی سالم به ویژه در میان سالمندان، می‌تواند یک راهبرد کلیدی برای حفظ سلامت آنها و ارتقاء سطح امید به زندگی همراه با سلامت برای آنان باشد. با وجود آنکه رابطه سبک زندگی و سلامت در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، اما شواهد حاکی از تفاوت‌های چشمگیر در رفتارهای سبک زندگی زیرگروه‌های مختلف جمعیتی است. علاوه بر این، ماهیت این ارتباط برحسب ویژگی‌های فردی و رفتارهای نهادینه شده فرهنگی مرتبط با سلامت در بسترهای مخت ...

رسانه ها اغلب به عنوان پلی بین زندگی خصوصی و شخصی ما و جهان عمومی عمل می کنند. ما خودمان و جایگاهمان در جامعه را از طریق رسانه های جمعی می بینیم. به همین علت است که اگر می خواهیم چگونگی کارکردهای اجتماعی را بفهمیم باید به رسانه ها توجه کنیم. تماشای تلویزیون و اجتماعی شدن موضوعی است که بر اساس آن تلویزیون با پخش اطلاعات مربوط به قواعد و اصول رفتار اجتماعی به طور مستقیم رفتار آشکار افراد را که همان سبک زندگی می باشد شکل می بخشد. بر این اساس تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین رسانه( ...

پژوهش حاضر به مقایسه تاثیر الگوی زیستی- روانی-معنوی افراد وابسته و غیر وابسته به مواد در شکل دهی سبک زندگی آنان بر اساس سطح تاب آوری می پردازد. در این طرح تحلیلی-همبستگی، متغیرهای زیستی- روانی- معنوی به عنوان متغیر برون زاد یا پیش بین ، سبک زندگی به عنوان متغیر واسطه ای و تاب آوری به عنوان متغیر درون زاد یا ملاک هستند. به طور کلی پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه افرادی در شرایط خطر زندگی می کنند اما درگیر مصرف مواد نمی شوند ، چه تفاوتی بین الگوی زیستی- روانی- مع ...

پژوهش پیش رو قصد دارد تا به بررسی نسبت سبک زندگی و مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان شهر تهران پرداخته و مساله مواد مخدر را از نگاه دانشجوی مصرف کننده مواد با عمق بیشتری بررسی کند. در این مسیر با استفاده از نظریات حوزه سبک زندگی و نظریات حوزه مواد مخدر و جمع بندی آنها با یافته های موجود به نظریاتی دست یافتیم که مصرف مواد را به مثابه سبک زندگی نگریسته اند. در ادامه کار با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته و روش نمونه گیری احتمالی غیرهدفمند با مشارکین تحقیق ارتباط گرفتیم. جامعه ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سبک زندگی زنان شهر شیراز صورت گرفته است. روش تحقیق،پیمایش و تکنیک جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. حجم نمونه ، 388 نفر از زنان متاهل25-50ساله شهر شیراز است که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده است.چارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه بوردیو،تنظیم و بر اساس آن فرضیه هایی مطرح و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دادهر یک از ابعاد سرمایه فرهنگی (ذهنی،عینی،نهادی) با سبک زندگی زنان متأهل شهر شیراز رابطه دارد. همچنین ...