عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1612

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به‌منظور شناسایی گونه‌های نماتدهای خاک‌های منطقه خراسانه، شهرستان بوکان- استان آذربایجان-غربی، 85 نمونه خاک و رسوبات از منطقه خراسانه در طی سال‌های 93- 92 و در فصول مختلف جمع‌آوری گردید. نمونه‌های خاک با استفاده از روش تغییر‌یافته جنکینز (1964) و نمونه رسوبات با روش سینی (وایت‌هد و همینگ، 1965) استخراج و بعد از تثبیت با روش دگریسه (1969) به گلیسرین خالص انتقال داده شدند. از نماتدهای جداسازی‌شده، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی تهیه و در صورت لزوم از قسمت‌های مختلف بدن نماتدهای کرم ...
نمایه ها:
بوکان | 
نماتد | 

تریکودرما مهم‌ترین گونه قارچی در کنترل بیولوژیکی عوامل بیماری‌زای گیاهی می‌باشد. گونه‌های این قارچ همهجازی بوده و به عنوان میکروارگانیسم‌های غالب میکروفلور خاک محسوب می‌گردند. علیرغم مطالعات گسترده انجام شده بر روی قارچ تریکودرما در دنیا تاکنون مطالعه‌ای در اراضی آفتابگردان استان آذربایجان غربی صورت نگرفته است. این مطالعه به منظور شناسایی گونه‌های تریکودرما با استفاده از روش‌های مرفولوژیک و مولکولی و نیز بررسی فراوانی و پراکنش گونه‌ها انجام گرفت. بدین منظور، از ریزوسفر مناطق ...

شناسایی و جمع‌آوری ارقام بومی درختان میوه بمنزلهء اولین قدم در برنامه‌های اصلاحی می‌باشد. در این رابطه طی سالهای 1374 و 1375 به منظور شناسائی ارقام بومی و وحشی گلابی، در بخش جنوبی استان کردستان مجموعا 139 رقم از انواع گلابیهای اهلی و وحشی، از چند گونه مختلف مورد مطالعه قرار گرفت . به منظور مطالعه ارقام در این بخش از استان کردستان، با استفاده از تجربه باغداران و اهالی منطقه و اطلاعاتی که از وضعیت جغرافیایی استان کردستان در دست بود، مسیرهای خاصی که گویای وضعیت مطلوبی از منطقه ب ...

شناسایی ارقام و کلونهای زرشک و ایجاد باغ کلکسیون: انجام هر گونه فعالیت پژوهشی در مورد اصلاح و بهبود محصول زرشک به عنوان یک محصول اختصاصی کشورمان در جنوب خراسان، نیاز به شناسایی گونه‌ها و ارقام احتمالی جدید می‌باشد. در این طرح ابتدا به جستجوی وسیع، انواع زرشک مورد شناسایی قرار گرفته و ضمن بررسی صفات ریخت‌شناسی آنها، باغ کلکسیونی تاسیس خواهد گردید که امکان اجرای طرحهای اصلاح زرشک را فراهم خواهد نمود. ...

شناسایی حشرات هر منطقه بخصوص در سطوح استانی می‌تواند کمک شایانی در جهت دادن به فعالیتهای کشاورزی و بخصوص گیاهپزشکی و مدیریت مبارزه با آفات بنماید. امروزه اهمیت علم تاکسونومی و شناسایی گروههای مختلف جانوری به حدی اهمیت یافته است که تقریبا هیچیک از مطالعات اکولوژیکی بدون شتاسایی دقیق گونه‌های مدخل در مطالعه ممکن می‌باشد. در این طرح حشرات متعلق به راسته‌های سخت بالپوشان سنها و بال غشائیان جمع‌آوری شده و دسته‌بندی حشرات خشک شده و برچسب‌گذاری شده، کلکسیون اسلایدهای اندام تناسلی و ...

افزایش درختان شناسایی شده به 79 تیپ درخت نر و یادداشت‌برداری شروع گلدهی، اوج و خاتمه گلدهی آنها از سه شهرستان استان سمنان و احداث 2 هکتار باغ، ایجاد کلکسیون از پیوندک درختان شناسایی شده. نتایج حاصله نشان میدهد حداقل طول دوره گلدهی 6 روز و حداکثر 20 روز است و این طرح یکسان دیگر ادامه خواهد داشت . ...

انگور (Vitis vinifera)گیاهی است چندساله و بسیار قدیمی از خانواده Vitaceae یا Ampelidiaceae است. میوه تازه انگور و کشمش و محصولات فراوری شده آن مانند آب و شیره انگور، قسمت عمده‌ای از سبد غذایی خانواده‌ها به‌خصوص در مناطق مختلف ایران را تشکیل می‌دهد. در کنار آفات و بیماری‌های مهمی که انگور را در معرض خطر قرار می‌دهد، بیماری‌های پس از برداشت باعث خسارت‌هایی گاه تا 100٪ محصول می‌شوند. در میان قارچ‌های مختلف گونه‌های مختلف جنس آسپرژیلوس مهم‌ترین عوامل پوسیدگی این محصول در انبار م ...

بررسی و شناسایی علف های هرز رایج در هر منطقه از اصول اولیه مدیریت علف های هرز است. بر این اساس در سال 1381 علف های هرز رایج و غالب مزارع ذرت شهرستان ساوه شناسایی و تعیین گردید که مهمترین آنها عبارت است از دم‌روباهی(Setaria)، مرغ(Cynodon)، سوروف(Echinochloa)، قیاق (Sorghum halepens)، اویارسلام(Cyperus)، خرفه(Portulaca)، توق(Xanthium)، پیچک صحرایی(Convulvulus)، تاج خروس وحشی(Amaranthus) و خارشتر(Alhaji). آزمایش مبارزه با علف های هرز نیز هم زمان به صورت طرح کرت های خرد شده در ق ...

به منظور شناسایی و جمع آوری گونه ها و ارقام دیرگل بادام و ثبت خصوصیات آنها و استفاده از ژرم پلاسم آنها در برنامه های اصلاحی این طرح اجرا گردید و نتایج نشان داد : خراسان : در سال جاری تعدادی ژنوتیپ در مناطق مختلف استان که بیشتر از لحاظ دیرگلی مد نظر بودند شناسایی شده که از هر ژنوتیپ تعدادی بذر به شهر کرد ارسال گردید . ایز درختان مذکور در شهریور سال 80 پیوندک تهیه گردید و روی پایه های بذری موجود در ایستگاه طرق پیوند زده شد . اصفهان : برای این منظور ابتدا با توجه به آمار نامه کش ...
نمایه ها:
گونه | 
گیاه | 
رقم | 
بادام | 
حفاظت |