عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 141

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق رابطه تعادلی و بلند مدت پنج متغیر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذار ی بخش دولتی، وام خارجی و واردات و همچنین تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر در کشور ایران و در بازه زمانی 1385-1350 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. به این منظور مدل خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. در ابتدا ایستایی متغیر ها با استفاده از آزمون دیکی فولر بررسی می شود. بعد از آن از تحلیل آزمون جوهانسون برای بررسی همگرایی بین پنج متغیر استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می د ...

امروزه با توسعه مبادلات بازرگانی در عرصه بین‌المللی، سرمایه گذاری نیز جنبه بین‌المللی گرفته و دیگر منحصر به مرزهای سیاسی کشورها نمی‌باشد. بعد از جنگ جهانی دوم، شرکتهای چند ملیتی به عنوان مهمترین شرکت های فعال در امور تجاری توجه بسیاری از محافل علمی وسیاسی جهان را به خود کردند. اگرچه نمی توان منکر برخی تبعات منفی حضور این نوع شرکت ها در عرصه اقتصادی-اجتماعی کشورهای میزبان شدلیکن ورودشان همراه با سود کلانی است که باعث گردیده کشورهای در حال توسعه راغب به حضور آنها شوند وبرای ا ...

تمرکز بر نقش سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مرتبط با اشتغال و توزیع متناسب اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی تداعی کننده این امر است که از دیدگاه سیاستگذاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلیه بخشهای اقتصادی و زیر بخشهای مربوط به شمار می رود . هدف تحقیق حاضر تحلیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرات آن بر روی اشتغال زایی کشور می باشد . برای بررسی آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی از داده های ...

سرمایه گذاری مستقیم خارجی با اثرگذاری بر سطح اشتغال و انتقال فناوری به کشور میزبان وهمچنین افزایش سهولت دسترسی به بازار های خارجی ومنابع مالی اثر قابل توجهی بر روی عملکرد اقتصادی کشورها دارد.در سال های اخیر حکمرانی خوب به عنوان یکی از عوامل اثرگذاربرجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی وسیاسی قرارگرفته است.در این بررسی به روش داده های ترکیبی(پانل)اثرعوامل نهادی رابرجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای 36 کشور از گروه کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیا ...

در برنامه ریزی های اقتصادی، ارزیابی منابع رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و تعیین سرریز تکنولوژی از طریق تجارت و FDI بر بهره‌وری و رشد اقتصادی دارای اهمیت فراوانی است. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از نظریه های جدید رشد اقتصادی و تجارت بین الملل و نیز با توجه به مطالعه های صورت گرفته در زمینه الگو های مبتنی بر تحقیق و توسعه به دنبال بررسی سرریز های تکنولوژی از طریق تجارت و FDI بر بهره‌وری کشورهایOECDو Non-OECD است. در مطالعه حاضر دو هدف اصلی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گر ...

سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر دانست. گسترش جهانی این پدیده از شتاب بی سابقه ای به ویژه از دهه 1980 به بعد، برخوردار بوده است به گونه ای که نرخ رشد آن از نرخ رشد سایر شاخص های اقتصادی جهان مانند تجارت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر رفته است. سرمایه گذاری خارجی معمولا به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار و محرک رشد اقتصادی و تجارت مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل کشورهای مختلف سعی نمودهاند با استفاده از مشوقهای گوناگون زمین ...

امروزه مشکل محدودیتهای ارزی خارجی و نقش آن در رشد وتوسعه مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفته است.از طرفی آزاد سازی تجاری جریان آزاد سرمایه فیزیکی از مباحث مهم زیست محیطی است،از اینرو با توجه به اهمیت وضعیت محیط زیست و از آنجا که کشورها برای بهبود وضعیت زیست محیطی خود به سرمایه گذاری خارجی نیازمند هستند. بر آن شدیم تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر عملکرد محیط زیست کشورهای با درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین را برای سا لهای2006،2008،2010با استفاده از نرم افزار EViews و تکنیک ...

چکیده امروزه سرمایه‌گذاری دارای اثر بسزایی بر تمام کشورهای جهان است. طبیعی است که سرمایه گذاران حامی قوانین و مقررات و معاهداتی باشند که بیشترین حفاظت را از منافع آن‌ها داشته باشد، از سوی دیگر قانون‌گذاران و متصدیان امر در کشورهای سرمایه‌پذیر نیز باید ضمن ایجاد شرایط سیاسی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی موردپسند سرمایه‌گذار، نگهبان لایقی برای حاکمیت و منافع ملی نیز باشند. به نظر می‌آید یکی از موارد جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی، عضویت و تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی و اجرای قواعد م ...

با توجه به رشد سرمایه گذاری خارجی در طی سالهای اخیر و نقش آن در انتقال فن آوری و شیوه های نوین مدیریت و تولید به کشورهای در حال توسعه جذب سرمایه های خارجی مورد توجه بسیاری از دولتها قرار گرفته است.از جمله عواملی که مانع می شود داوطلبان سرمایه گذاری بتوانند در کشورهای میزبان سرمایه های خود را بکار اندازند پدیده ملی کردن است لذا شناخت کافی از مفهوم و ماهیت آن و همچنین مشروعیت و یا عدم مشروعیت و نحوه اعمال آن و در مقابل پرداخت غرامت در صورت ملی کردن در این تحقیق مورد بررسی قرار ...