عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عامل تغییرشکل‌پذیری خاک علاوه بر تغییر خصوصیات حرکت آزاد زمین در سطح، ممکن است به علت اندرکنش با سازه تغییرات قابل ملاحظه‌ای در واکنش سازه ایجاد نماید. رفتار غیرخطی خاک تحت بارهای چرخه‌ای با شدت تخریبی زیاد، بسیار محتمل است. با این حال در بیشتر مدل‌سازی‌ها و تحقیقات انجام شده روی سیستم خاک و سازه، رفتار خاک الاستیک و یا الاستو-پلاستیک در نظرگرفته شده است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه روی پاسخ سازه با مدل هیسترزیس غیرخطی خاک است. مطالعات شامل (1) مدل‌سازی ع ...

چکیده ندارد.

امروزه با توجه به رشد جمعیت و صنعت در جهان، کمبود منابع انرژی و بحران جهانی گرم شدن زمین که در اثر مصرف سوختهای فسیلی ایجاد شده است،همان جهان را ناگزیر به جستجوی منابع جدید و تجدیدپذیر انرژی نموده است، منابعی که حتی الامکان حداقل خسارات زیست محیطی را برای زمین به همراه داشته باشند (پروتکل کیوتو). یکی از انرژیهای جدید و ارزان قیمت که امروزه برای تهیه انرژی مورد بررسی قرار گرفته است منابع زمین گرمایی (ژیوترمال) می باشند. در کشور ما نیز به لحاظ وجود مناطق با شیب زمین ...