عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1327

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کوشش این پژوهش بر این است که به بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر درمهاجرتهای روستایی در شهرستان اسدآباد پرداخته و ضمن استفاده از تئوریهای موجود، به تعیین آن نائل آید. از آنجا که تحقیق حاضر تبیینی (Explanation) می‌باشد، بنابراین تئوریهای مهاجرت در این بررسی مورد آزمون قرار می‌گیرد. از دیدگاه روش شناختی سعی براین است که از طریق یک تحقیق پیمایشی در شهرستان اسدآباد نمونه‌ای از دو گروه: روستاهای مهاجرت فرست و ورستاهایی که از آنها مهاجرت نشده (در طی دهه 65-55) انتخاب شود، و پس از ج ...

مطالعه حاضر یک بررسی تحلیلی ـ کاربردی است که با هدف تبیین اثرات اجتماعی ـ اقتصادی بازارچه های روستایی، بررسی قابلیتها وتنگناهای ایجاد آنها وتعیین نقاط بهینه و اولویت بندی آنها جهت راه اندازی بازارچه های هفتگی روستایی، با استفاده از تکنیک مصاحبه ومشاهده ومدل های تحلیل جریانها، شاخص های اجتماعی ـ اقتصادی ومدل ساده جمعیتی، انجام گرفته است. دراین پژوهش تمامی 31 بازارچه روستایی وشهری موجود دراستان از نزدیک مورد مشاهده قرار گرفته، واز کل 9 بازارچه روستایی در7 بازارچه پرسشنامه فروشن ...

هر کشوری با توجه به تجربه خاص خود و سیاستها و اهداف مورد نظر و استفاده از عوامل و پارامترهای مختلف، تعاریفی گوناگون از صنایع روستایی ارائه داده اند. از پارامترهای اصلی تعیین صنایع روستایی، بکارگیری صنعت مورد نظر در ارتباط با امکانات و داده های محلی است که فرد روستایی قادر به درک و استفاده مژثر از آن باشد. در واقع ایجاد یک توسعه درونزا در روستا برحست مقتضیات و نیازهای روستا و کاربرد فناوری مناسب است که می تواند نقش بسزایی در باروری اقتصادی و افزایش امکانات ولیدی داشته باشد. صن ...

در نگرش سیستمی و همه جانبه نگر دو مقوله روستا و شهر نه تنها نباید جدا از یکدیگر بررسی و تحلیل شوند بلکه توسعه هر یک در گرو توسعه دیگری است . تا زمانی که نظام مدیریت روستایی همسنگ با نظام مدیریت شهری تدوین نگردد و تا وقتی زمینه های اجتماعی اقتصادی و کالبدی لازم در سطح سکونتگاه روستایی توسط مدیریت روستایی منسجم به وجود نیامده باشد خوش بینانه نخواهد بود اگر تصور کنیم با تبدیل روستا به شهر مشکلات جامعه رفع خواهد گردید .مقاله حاضر در صدد طرح مقدماتی اثرات ناشی از تبدیل روستا به شه ...

اعتقاد ب این است که یکی از عوامل مهم توسعه روستایی درون زا در کشور، شوراهای اسلامی روستا هستند . این شوراها حلقه تماس دولت با مردم و مشاوراصلی دولت در اجرای برنامه های محلی توسعه روستایی می باشند. این ها برای حل مشکلات مردم روستا و خلاء مدیریتی روستاها اقدام می کنند و در مقام تسهیل گر روابط در طراحی و اجرای فرایند توسعه ، از یک سو با دولت و ساختار گسترده آن و از سوی دیگر با مردم و ویژگی ها و نیازهای متنوع آن در ارتباط می باشند . در این بین ضروری است که شرایط مناسبی برای ارتبا ...

گروه تحقیقات و بررسی مسائل روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در سال 1378 با هدف مندرج در اهداف کلان مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی و به منظور توسعه روستایی در بعد منطقه ای فعالیت خود را آغاز نمود. بدین منظور اولین طرح این گروه در سال 1379 با توجه به چالش مهاجرتهای روستا- شهری در سطح مراکز روستایی استان تحت عنوان ((بازشناسی عوامل تاثیر گذار بر مهاجرتهای روستا- شهری جوانان روستایی استان قزوین)) انتخاب و به مورد اجرا گذاشته شد. در این طرح400 نمونه از بنی 122 روستای دار ...
نمایه ها:
جوان | 
روستا | 

توسعه پایدار رویکردی جدید در زمینه توسعه و پیشرفت در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی گردشگری می باشد، رویکردی که می تواند بقای توسعه در تمامی جهات را به نفع بشریت تضمین کند و صنعت گردشگری نیز از این توسعه متمایز نمی باشد. بافت های روستایی بدلیل پیوند گسترده با بسترهای طبیعی و تاریخی دارای ارزش های تاریخی، فرهنگی، طبیعی، زیبایی، معمارانه بسیاری هستند که بعنوان جزئی از میراث زنده بشری، سرمایه ملی و هویت تاریخی - فرهنگی سرزمینمان، حفظ و نگهداری از آنها دارای اهمیت قابل ...
نمایه ها:
روستا | 
سریزد | 

چکیده طی نیم قرن اخیر تبدیل روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک سبب رشد فزاینده تعداد شهرها شده است. در کشور ما نیز افزایش تعداد شهرها از طریق اجرای سیاست ارتقای روستاهای بزرگ به شهر بعنوان یک اقدام مهم انجام گردیده است و موضوع مهم قابل بررسی در این فرایند نیز آثار و پیامدهای تبدیل روستاها به شهر می باشد. در این راستا تحقیق حاضر با هدف شناخت دقیق تحولات و جابه جاییهای جمعیت روستایی در دهه های اخیر و شناخت و ارزیابی پیامدهای اصلی تبدیل روستا به شهر به بررسی این موضوع در شهرستانهای ج ...

این پژوهش یک مطالعه مقطعی، مقایسه‌ای که به منظور تعیین میزان افسردگی در معولان جسمی حرکتی ساکن در شهر، و مقایسه آن با میزان افسردگی در معلولان جسمی حرکتی ساکن روستا در شهرستان دلیجان انجام شده است .برای کل این افراد آزمون افسردگی بک و پرسشنامه‌ای که به همین منظور آماده شده بود و شامل مسائل اجتماعی، بالینی و دموگرافیک بود، تکمیل گردید.سپس اطلاعات جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته‌های حاصل در ارتباط با پژوهش نشان داده که میانگین افسردگی در معلولان جسمی حر ...
نمایه ها:
معلول | 
جسمی | 
روستا |