عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 265

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و هوش سازمان با رضایت شغلی مدیران مدراس شهر نورآبادمی باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مدیران مدارس اداره آموزش و پرورش شهر نوراباد در هر سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه می باشند براساس نمونه‌گیری تصادفی و باتوجه به استخراج تعداد نمونه از جدول نمونه گیری مورگان تعداد 160 نفر از افراد جامعه هدف، مورد مطالعه قرار گرفته و به عنوان نمونه آماری مورد استفاده واقع شد. در این پژوهش، برای ج ...

امروزه آموزش و پرورش در دستان معلمانی است که نقش سازنده ای در تربیت نیروی انسانی آینده دارند. تقویت و بهبود کیفیت نیروی انسانی در گرو تأمین نیازهای این قشر جامعه در جهت رضایت شغلی و افزایش سرمایه های اجتماعی مثبت آنان است که به نوبه خود از جمله نیازهای اساسی جامعه و از وظایف نهاد آموزش و پرورش می باشد. دراین تحقیق به بررسی سطح و عوامل موثر بر رضایت شغلی معلمان در ارتباط با سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. جامعه آماری کلیه معلمین نواحی آموزش شهر یزد می باشند که تعداد 188نفر از ...

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی در دبیران تربیت بدنی شهر شوش بود. این تحقیق از نوع «توصیفی ـ همبستگی» و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران تربیت بدنی شهر شوش که در سال تحصیلی 91-90 مشغول به کار بودند (136=N). نمونه گیری به روش سرشماری و کل جامعه به عنوان نمونه درنظرگرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه مشخصات فردی، پرسش نامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون (1973) و پرسش نامه استاندارد رضایت شغلی ویسوی و کروم(1994) بود، پایای ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ادراک عدالت و رضایت شغلی و همچنین مقایسه رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش و دانشگاه مازندران انجام شده است. در این تحقیق ادراک عدالت در دو سطح سازمان و جامعه مورد بررسی قرار گرفت و رابطه آن با رضایت شغلی افراد مورد کنکاش واقع شد. از نظریه انصاف، عدالت توزیعی، مبادله، عدالت مراوده ای و عدالت رویه ای به عنوان پشتوانه نظری تحقیق استفاده شد. روشی که در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت پیمایش است و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. ...

بررسی میزان رضایت شغلی و تأثیر آن بر کارآیی و عملکرد از جمله عمده ترین راههای توجه به کارکنان و پرسنل در سازمانها می باشد. در این پژوهش محقق سعی نموده است تا ضمن ارائه توضیحات کامل پیرامون موضوع رضایت شغلی و عملکرد و عوامل تشکیل دهنده آنها از دیدگاه های متخصصان به بررسی تأثیری که عامل رضایت شغلی بر کارآیی و عملکرد میتواند داشته باشد بپردازد و در نهایت با ترکیب و بررسی مدل ها و تئوری های مختلف ارایه شده توسط صاحب نظران و بررسی در جامعه آماری مورد نظر پیشنهاداتی ارائه داده است ...

امروزه آموزش و توانمندی نیروی انسانی یکی از ارکان مهم بقای سازمانی و کسب مزیتهای رقابتی سازمان محسوب میشود. چرا که باید نیروی انسانی با روند تغییرات محیط اطراف تغییر کرده و در مقابل این تغییرات از خود انعطاف نشان دهد. در واقع رمز بقای سازمانها در دنیای متغیر و پویا توجه و تأکید بر نیروی انسانی کارآمد میباشد. هدف از این تحقیق نیز بررسی تأثیر آموزشهای ضمن خدمت بر میزان بهره وری و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی میباشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و نمونه آماری آ ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایتمندی شغلی کارکنان روزنامه همشهری انجام وتلاش شده است تا در حد امکان تمامی جوانب اثر گذار بر رضایت شغلی با در نظر گرفتن وی‍ژگی های خاص شغلی موجود در مجموعه این روزنامه مورد توجه قرار گیرد . برای تبیین رضایت شغلی از مدل نظری برخاسته از نظریات تبادل اختلاف وانصاف بهره گرفته شده است. پس از نمونه گیری ،جمعاً 155پرسشنامه در سطح روزنامه همشهری بر حسب نمونه گیری انجام شده توزیع و بعد از گردآوری پرسشنامه ،اطلاعات به دست آمده تو ...

چکیده : از جمله عواملی که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد، هوش هیجانی و هوش معنوی هستند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و معنوی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان انجام شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره های تربیت بدنی استان همدان (140=N) می باشد . نمونه آماری دراین پژوهش برابر با جامعه آماری است. در این تحقیق جهت جمع‌آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد شده هوش هیجانی شوت (1998)، هو ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی واسطه های فروش نمایشگاه های فروش خودرو با نقش واسط خلاقیت می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش واسطه های فروش خودرو در نمایشگاه های فروش خودرو دست دوم (نمایشگاه داران اتومبیل) شهر مشهد می باشد.نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر مثبت و معنی داری هوش هیجانی بر رضایت شغلی با واسطه گری خلاقیت است. . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق حاکی از این است که هوش هیجانی با رضایت شغلی و عمکرد شغلی رابطه ای معنی د ...