عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1632

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال زراعی 1372 آزمایشی جهت تعین اثرات ازت و تراکم بر خصوصیات فیزیولوژیکی سیب‌زمینی رقم دیامانت در مزرعه هنرستان کشاورزی نیشابور بصورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. دراین آزمایش ،ترکیب ازت و تراکم به عنوان فاکتور اصلی و روزهای پس از سبز شدن (DAE) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته‌شد. فاکتورهای ازت و تراکم هریک دارای چهار سطح به ترتیب شامل صفر، 70، 140 و 210 کیلوگرم ازت و 35، 45، 55 و 65 هزار بوته در هکتار و فاکتور فرعی دارای ...
نمایه ها:
تراکم | 
گیاه | 
تجزیه | 
ازت | 
رشد | 
خاک | 

این پژوهش بمنظور "بررسی رابطه بین نوع تغذیه کودک و الگوی رشد در کودکان 4 ماهه مراجعه کننده به 12 مرکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد" انجام شد. واحدهای مورد پژوهش 140 کودک کم وزن 4 ماهه‌ای بودند که توسط مادرانشان به مراکز بهداشتی و درمانی جهت کنترل وضعیت جسمانی آورده شده و از طریق نمونه‌برداری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش ، وزنه اطفال، سانتی‌متر، تخته اندازه‌گیری قد و پرسشنامه‌ای شامل 29 سئوال، که سئوالات در چهار قسمت شامل مشخصات دموگرافیک خانواده، مشخصات ...

به منظور ارزیابی اثرات متقابل درجه اشباع پتاسیم خاک و کود ازته بر روی عملکرد کمی و کیفی چغندرقند، آزمایشی در سال 1375 در منطقه نیشابور انجام شد که شامل یک طرح بلوکهای کامل تصادفی بوده و در آن چهار سطح درجه اشباع پتاسیم (4/8، 5، 5/7 و 6/02 درصد) و سه سطح نیتروژن خاک (200، 300 و 400 کیلوگرم در هکتار) بصورت فاکتوریل و در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. سطوح پتاسیم بر اساس نیاز گیاه (300 کیلوگرم پتاسیم خالص در هکتار) و با استفاده از درجه اشباع پتاسیم خاک انتخاب شدند. درجه اش ...
نمایه ها:
کمیت | 
کیفیت | 
خاک | 
رشد | 

نخل خرما (Phoenix dactylifera L.) یکی از درختان میوه بسیار مقاوم به شوری و کم آبی است که در مطقه وسیعی از جنوب کشور ایران مورد کشت و پرورش قرار می‌گیرد و از نظر اقتصادی نیز دارای اهمیت خاصی می‌باشد. مطالعه و بررسی نیازهای ارقام این درخت با ارزش در خلال دوره رشد و نمو، جهت تلاش در رفع کمبودها و بهبود رشد و میوه دهی آنها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی و بررسی تغییرات کمی و کیفی میوه ارقام پراهمیت این درخت ، یعین استعمران و برحی در طول دوره رشد و نمو و بدست ...
نمایه ها:
خرما | 
رقم | 
گیاه | 
رشد | 
کمیت | 
کیفیت | 

به منظور بررسی تاثیر سطوح کود ازته و تراکم بوته بر روند رشد و عملکرد دو رقم ذرت سیلوئی، آزمایشی در سال زراعی 1373، در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی شهرکرد، با استفاده از طرح اسپیلیت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. سه تیمار کود ازته شامل (0 - 100 - 200) کیلوگرم در هکتار در پلات‌های اصلی، و سه تیمار تراکم شامل (7 - 5ˆ8 - 10) بوته در مترمربع با دو تیمار رقم شامل (Sc604-Sc704) بصورت فاکتوریل در پلاتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد: افزایش کود ...
نمایه ها:
تراکم | 
گیاه | 
رشد | 
ذرت | 
کشت | 
ازت | 

به منظور بررسی تاثیر مقدار و زمان مصرف کود ازته بر رشد عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم زاگرس در شرایط دیم، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم زارعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال زراعی 78-79، انجام شد.آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد.تیمارهای آزمایش شامل پنج مقدار کود ازته: صفر (N1)، 30 (N2)، 60 (N3)، 90 (N4) و 120 (N5 ) کیلوگرم نیتروژن در هکتار تعیین گردید. نتایج آزمایش نشان داد که مصرف کود ازته باعث ...

اثر فواصل بین ردیف و بوته بر عملکرد و روند رشد نخودسفید. این تحقیق به منظور بررسی اثر فواصل بین ردیف و بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد و روند رشد نخودسفید در فصل زراعی 74-75 در منطقه کرج اجرا گردید. این آزمایش در قالب طرح کرتهای نواری با 3 فاصله بین بوته(5، 7/5، 10 سانیتمتر) در کرتهای افقی و 4 فاصله بین ردیف (30، 40، 50، 60 سانتیمتر) در کرتهای عمودی، در 3 تکرار اجرا شد. تجزیه و تحلیل شاخصهای رشد براساس درجه روز - رشد انجام شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تاثیر فاصله بی ...

رشد اقتصادی همواره از دغدغه های اقتصاددانان بوده است و در پاسخ به عوامل تعیین کننده‌ی رشد اقتصادی مطالعات فراوانی صورت گرفته است. همچنین به باور بسیاری از اقتصاددانان وجود یک بخش کشاورزی پیشرو و نیرومند از ضروریات توسعه‌ی اقتصادی است. بخش کشاورزی به دلیل تامین مواد غذایی، کمک به سایر بخش ها و کمک به تامین منابع ارزی همواره از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. یکی از کانال‌های موجود در موضوعات اقتصادی، تاثیرگذاری توسعه‌ی مالی بر رشد می باشد که بحث ها و جنجال های زیادی را به خو ...

در کشاورزی، داشتن مدلهای کامپیوتری رشد گیاهان و تعیین مقدار بهینه آب و کود نیتروژنه برای بهبود مدیریت منابع، حداکثر نمودن درآمد تولیدکنندگان و کاهش آلودگی منابع آب خیلی مهم است . در این تحقیق برای شبیه‌سازی رشد گیاه ذرت یک مدل به زبان(CSM.Corn Simulation model) Quick basic نوشته شده است . ...
نمایه ها:
ذرت | 
کود | 
رشد |