عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اختلاف و تفاوت احتمالی بین صفات شخصیتی ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی مورد توجه محققان بوده‌است . آیا به راستی صفات شخصیتی افرادی که در ورزشهای تیمی شرکت می‌کنند نسبت به افرادی که در ورزشهای انفرادی شرکت می‌نمایند تفاوت دارد؟ آیا اصولا" نیمرخهای شخصیت به وسیله ورزشهای مختلف تغییر می‌یابد؟ برای پاسخ به این سوالات در یک تحقیق توصیفی تحلیلی، صفات شخصیتی درونگرایی، اعتماد به نفس و پرخاشگری ورزشکاران رشته‌های انفرادی (کشتی و دوومیدانی) و گروهی (بسکتبال و فوتبال) بررسی و مورد م ...

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر دو عامل روانشناختی درونگرایی و برونگرایی بر انتخاب راهبردهای ارتباطی از سوی دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی پرداخته است . تصور بر این است که افراد برونگرا فراگیران بهتری نسبت به افراد درونگرا باشند، اما بررسی مطالعات انجام یافته در این خصوص نشاندهنده نتیجه واضح و روشنی نیست . از اینرو هدف این تحقیق تعیین وجود رابطه‌ای میان ویژگی‌های شخصیتی متفاوت و استفاده از راهبردهای ارتباطی تفاوت از دو گروه راه‌جویانه (Achievement Strategies) و اجتنابی (Reducti ...

این پژوهش که تحت عنوان "بررسی رابطه درونگرایی - برونگرایی و روان رنجور خویی با پیشرفت تحصیلی در رشته‌های مختلف تحصیلی در دبیرستانهای پسرانه دولتی شهر تهران" انجام شد، درصدد پاسخگویی به سئوالهای زیر است : -1 آیا بین ابعاد درونگرایی - برونگرایی و روان رنجورخویی با رشته‌های مختلف تحصیلی رابطه وجود دارد؟ -2 آیا تعامل ابعاد درونگرایی - برونگرایی و روان رنجورخویی در پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد؟ -3 آیا تعامل ابعاد درونگرایی - برونگرایی، روان رنجورخویی در رشته‌های مختلف تحصیلی با ...

The present study which takes a quasi-experimental design, tries to find reasonable answers to the following questions: a) Is there any relationship between extroversion/introversion and the students' proficiency in English reading comprehension (ERC)? b) Could it be effective for extroverts if they participate in an ERC classroom conducted on an extrovert based methodology? To provide answers for the above questions, 70 students majoring in English at Sistan & Baluchestan Un ...

چکیده ندارد.

هدف از انجام این پژوهش مطالعه و بررسی صفات شخصیتی برونگرایی و درونگرایی، شناسایی و تحلیل عوامل تنش زا در محیط کاری معلمان ورزش منطقه 10 آموزش و پرورش تهران است . ...
نمایه ها:
ورزش | 
معلم | 
تهران |