عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر با هدف پهنه بندی آسیب سرمازدگی دیررس بهاره بر روی باغات غالب استان زنجان انجام گرفته است، همه ساله بروز نابهنگام یخبندان های دیررس بهاره در این استان بازده فعالیت انسانی را کم و خسارت های شدیدی را بر بخش کشاورزی وارد می آورد. پس از تهیه آمار روزانه دمای حداقل 21 ساله(1389-1368) و آمار تولید و سطح زیر کشت هر یک از محصولات باغی غالب(سیب، زردآلو، زیتون و انگور)، و مطالعه نتایج برخی پژوهش ها در ارتباط با آب و هواشناسی کشاورزی و آشنایی با نحوه کار و نظریات آن ها، سوالات ...

تنش سرما یکی از مهمترین دلایل خسارت در تاکستان‌ها است. در سطح گیاه‌هان گروهی از باکتری‌های اپی‌فیت به نام باکتری‌های تشکیل دهنده هسته یخ باعث ایجاد هسته‌های یخی در دماهای بالاتر از آستانه یخ‌زدن می‌شوند و حساسیت گیاهان را به دمای پایین تشدید می-کنند. در آزمایش اول جمعیت باکتری‌های اپی‌فیت از سطح جوانه‌های انگور با روش کشت محلول رقیق شده شستشوی سطحی جوانه‌ها بررسی گردید و باکتری‌های خالص شده شناسایی شدند. در آزمایش دوم محلول‌پاشی پاکلوبوترازول در غلظت‌های 125، 250، 500 و 1000 ...

سرمازدگی و یخبندان یکی از موارد بلایای طبیعی است که هنگام بروز آن خسارات غیر‌قابل جبرانی به یک منطقه یا کشور وارد می‌کند و با پیش‌بینی زمان وقوع آن می‌توان تا حدی از خسارات آن جلوگیری کرد. در استان لرستان به دلیل داشتن موقعیت کوهستانی و تاثیر‌پذیری از توده‌های هوای سرد و غربی و از جمله توده هوای پرفشار سیبری مواجه شدن با پدیده سرمازدگی و یخبندان امری بدیهی می‌باشد. برای بررسی این پدیده در استان لرستان در ابتدا آستانه‌های صفر و زیر صفر مشخص شد و تاریخ‌های اولین روز یخبندان و آ ...

به منظور ارزیابی تحمل به سرمای دیررس بهاره ی اکوتیپ های سیاهدانه(.Nigella sativa L) در شرایط نسبتا کنترل شده، آزمایشی در سال 91-1390 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. به این منظور پنج اکوتیپ سیاهدانه (بیرجند، سبزوار، فردوس، گناباد و نیشابور) پس از رشد و خوسرمایی در شرایط طبیعی، در معرض دماهای یخ زدگی (صفر، 1/5-، 3-، 4/5-، 6-، 7/5- و9- درجه سانتی گراد) قرار گرفتند. جهت تعیین پایداری غشاء، درصد نشت الکترولیت ها اندازه گیری و دمای کشنده 50 درصد نمو ...

به منظور بررسی عمق نفوذ یخبندان در شهرستان بجنورد، داده های مربوط به دمای روزانه هوا و دمای خاک در اعماق مختلف(5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی‌متری) طی دوره آماری 2009-1992 از ایستگاه سینوپتیک بجنورد دریافت گردید. بین دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک رابطه همبستگی برقرار شد که ضرایب همبستگی به دست آمده از سطح اطمینان بالا و قابل قبولی بر خوردار بوده و در سطح 0/01 معنی دار می باشند. سه روش آمریکایی، فنلاندی و نروژی جهت برآورد شاخص یخبندان مورد استفاده قرار گرفت و بین مقادیر محاسب ...

این پژوهش با هدف ارزیابی مکانیسم تحمل به تنش سرما در کلزا بر روی دو رقم پاییزه مقاوم به سرما اکاپی و رقم بهاره حساس به سرما Rgs003 در قالب یک آزمایش فاکتوریل سه عاملی با طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار صورت گرفت. گیاهچه‌های دو رقم تا مرحله 4 برگی در دمای (شب/ روز) °C 22/16 رشد کردند، سپس نیمی از گلدان‌ها به اتاق سرما با دمای (شب/ روز) °C 10/3 به مدت 7 روز منتقل شدند. نمونه‌برداری از گیاهان شاهد و گیاهان تحت تنش در روزهای صفر، 2، 4 و 7 سرما صورت گرفت. وزن‌تر و خشک و درصد آب ...

بیشترین خسارات یخبندان نه در فصل سرد بلکه قبل وبعد از آن به عنوان یخبندان پیشرس پاییزه و دیر هنگام بهاره رخ می دهد. اما در فصل بهار چون هنگام گلدهی گیاهان است و در این شرایط،گیاهان بسیار آسیب پذیر می شوند ، در این تحقیق سعی شد با روش شبکه عصبی مصنوعی که روشی جدید و دقیق می باشد ،آخرین روز یخبندان برای 17 ایستگاه در شمال غرب و غرب ایران پیش بینی شود. برای این منظور از شیوه پس انتشار خطا استفاده شد.برای آموزش داده های اقلیمی شامل: اولین روز یخبندان،حداقل مطلق دما در آخرین روز ...

پرتقال (Citrus sinensis L.)، گیاهی نیمه‌گرمسیری و همیشه‌سبز می‌باشد و میزان مقاومت آن به سرما نسبت به گونه‌های دیگر مرکبات متوسط است. یکی از مشکلات مربوط به صادرات و واردات پرتقال، آفت مگس میوه‌ی مدیترانه‌ای است که طی سال‌های اخیر در ایران گسترش زیادی پیدا کرده است. برای حل این مشکل، قرنطینه‌های گمرکی خاص و از جمله سرمادهی پیش‌بینی شده است که با توجه به دمای نزدیک به انجماد سردخانه، میوه‌های قرنطینه شده با آسیب سرمایی مواجه می‌شوند. هدف این پژوهش، بررسی اثر غوطه‌وری میوه‌ها د ...

زیان رطوبتی، یکی از چالش های اساسی در روسازی های آسفالتی گرم (HMA)در مناطق سردسیر است. حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی و به طور خاص پدیده ی عریان شدگی از جدی ترین این چالش هاست. عریان شدگی مصالح سنگی از قیر، بر اثر از میان رفتن چسبندگی بین سنگدانه ها و قیر ایجاد می شود. این پدیده عمدتاً تحت اثر آب، رطوبت و تغییرات دمای روسازی بوجود آمده و با ترافیک تشدید می گردد. جهت جلوگیری از این پدیده از افزودنی های جامد یا مایع ضدعریان شدگی استفاده می شود.آهک هیدراته به عنوان یک افزودنی م ...