عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3787

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی آلودگی خاک در حوزه آبریز سیاهرود حاکی از آن است که غلظت فلزات سنگین در حد قابل قبول می باشد. گرچه غلظت عنصر کروم در منطقه پرچینک در حد آستانه مسمومیت گیاهان قرار دارد ولی آنالیز خوشه ای نشان می دهد که منشاء این عنصر طبیعی است. هم چنین غلظت عنصر آرسنیک در مزارع شرق جویبار، شورکا، شمال لاریم و منطقه جنگلی در جنوب چپی از حد مسمومیت گیاهان فراتر بوده و امکان آلودگی نباتات، دام و طیور زیاد است. غلظت عناصر در اکثر نمونه های خاک در مقایسه با نمونه شاهد افزایش یافته که این موضو ...

بین منابع مختلف آلاینده خاک، ذرات سرب خارج شده از اگزوز وسایط نقلیه بنزین سوز اهمیت ویژه ای دارد . مطالعه و بررسی خاک های متاثر از آلودگی سرب می تواند در ردیابی این عنصر و عناصر مشابه در زنجیره غذایی رهنمون باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی مقدار و نوع شکل های شیمیایی عنصر سرب در خاک های اطراف بزرگراه های رشت - انزلی (منطقه انزلی) ، کلاچای - رامسر (منطقه رامسر) ، تهران - کرج (منطقه کرج) و اصفهان - تهران (منطقه دلیجان) انجام گرفت. ...
نمایه ها:
سرب | 
خاک | 
ایران | 
خودرو | 

این آزمایش با 4 تیمار آبشوئی شامل صفر ، 30 ، 60 ، 90 سانتیمتر بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در کرتهای سه متر مربعی 1/5 x 2` متر) به اجرا گذاشته می‌شود. نمونه‌برداری خاک در پنج مرحله بصورت مرکب تهیه می‌شود بطوری که از هر تیمار در هر مرحله فقط یک نمونه مرکب از هر عمق تهیه می‌گردد. میزان محصول هر کرت بطور جداگانه برداشت و توزین می‌گردد. ...

پارامترهای متعددی در میزان پتانسیل روانگرائی خاکهای ماسه‌ای و یا ماسه‌ای لای‌دار موثرند. تعدادی از این پارامترها عبارتند از : عدد نفوذ استاندارد ، درصد مواد ریزدانه ، تنش موثر ، بزرگی زلزله ، شتاب زلزله ، ... با توجه به آنکه امکان رواگرائی دارای یک محدوده و طیف می‌باشد و پتانسیل روانگرائی ممکن است از مقادیر "بسیار زیاد" ، "زیاد" ، "کم" تا "خیلی کم" تغییر نماید از سوی دیگر پارامترهای خاک نیز در محدوده‌ای قابل تغییر میباشند. در این تحقیق با استفاده از تئوری فازی کمیت‌های مناسب ...
نمایه ها:
خاک | 

آزمایش در طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تیمار در 5 تکرار اجرا می‌گردد. اجرای آزمایش ترجیحا در خاکی با میزان پتاس قابل جذب کمتر از 250-300 پی‌پی‌ام مورد نظر است . نمونه‌های گیاه، خاک و آب آبیاری تهیه و تجزیه آزمایشگاهی از آنها بعمل خواهد آمد علاوه بر عملکرد کمی محصول، کیفیت محصول نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد چگونگی وضعیت تجمع کلر در نیمرخ خاک و اندامهای گیاهی مطالعه خواهد شد. ...
نمایه ها:
کود | 
کلر | 
خاک | 
سویا | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
خاک | 
مس | 

تشکیل، طبقه‌بندی و خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و کانی‌شناسی‌خاک‌های متاثر از توپوگرافی و زمان در شرایط آب و هوایی نیمه خشک‌معتدل و مواد مادری شدیدا آهکی منطقه دارنجان مورد مطالعه قرار گرفت .دشت دارنجان منطقه بسته‌ای با وسعت 22000 هکتار در استان فارس قراردارد. متوسط میزان بارندگی 493.11 میلی‌متر و متوسط دمای سالیانه 14.4درجه سانتیگراد می‌باشد. خاک‌های دشت دارای رژیم رطوبتی زریک و رژیم‌حرارتی ترمیک می‌باشند. ارتفاع دشت از سطح دریا 1700 متر می‌باشد.اهداف این تحقیق عبارتند ...

جداسازی لرزه‌ای یکی از راههای کاهش اثر زلزله بر ساختمانها می‌باشد که از طریق غیر درگیر کردن حرکت افقی ساختمان از زمین انجام می‌شود. این جداسازی از طریق اضافه کردن دو عامل انعطاف‌پذیری افقی و میرایی در پایه ساختمان صورت می‌گیرد. جداسازی لرزه‌ای پایه از دیرباز مورد توجه محققان بوده است ولی تاکنون به اثر تغییر شکل‌پذیری خاک روی کارآیی جداسازها در حالت سه بعدی توجهی نشده است . در این تحقیق سعی بر آن است تا تاثیر شکل‌پذیری خاک در حالت سه بعدی روی کارآیی جداسازها مورد بررس ...
نمایه ها:
سازه | 
خاک | 
زلزله | 

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر حضور دام بر تنوع پوشش گونه‌های علفی و برخی از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، زیست شناختی خاک در بخشی از چشم اندازهای جنگل‌های بندپی شرقی بابل در سری 18 افرابن انجام شد. برای انجام این تحقیق پس از جنگل گردشی، عرصه‌های با حضور متمرکز و نیمه متمرکز دام مشخص شد. جهت بررسی متغیرهای خاک، شبکه‌ای به ابعاد 50 ×50 متر به صورت تصادفی- سیستماتیک و قطعه نمونه‌ای به ابعاد 10 ×10 متر جهت اندازه‌گیری پوشش علفی کف جنگل در هر منطقه مورد مطالعه پیاده شدند. در مجموع 139 ...