عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 178

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باتوجه به اهمیت حفاظت خاک و خسارات جبران‌ناپذیر ناشی از فرسایش خاک وبدلیل ناشناخته بودن مسئله در ایران و نبودن منابع اطلاعات اولیه ،محققین را براین داشت که ابتدایک مطالعه مقدماتی (Pilot study) در مناطق دچار فرسایش شدید انجام دهند.براین مبنا اطلاعات بدست آمده از آن جزئیات طرح تحقیقاتی مشخص گردید. مبنای تئوریک این طرح مدل نشر می‌باشد. دراین رابطه متغیرهای مختلفی نظیر آگاهی زارعین نسبت به فرسایش خاک ،گرایشات آنها نسبت به فرسایش خاک ، گرایشات نسبت به هزینه و سود حاصل از حفاظت خاک ...

مبارزه با فرسایش خاک و کاهش هرز آب و بهره‌برداری از منابع آب و خاک ، یکی از مهمترین و پرمسئولیت‌ترین امور و پشتوانه مدیریت کشور و سبب موفقیت آن است . در این رابطه لازم است کاربرد وعملکرد هر یک از عملیات فنی و بیولوژیکی همراه با اعمال مدیریت‌های لازم در آبخیزهای مشابه انجام ، با نتایج قابل مقایسه باشند. برای رسیدن به این هدف این طرح در آبخیزهای جفتی کوچک که از لحاظ خصوصیات فیزیکی اکولوژیکی و هیدرولوژیکی به هم شبیه می‌باشند ، صورت می‌گیرد. به این ترتیب که پس از محصور کردن یکی ا ...

ارزیابی اقتصادی و اجتماعی طرحهای اجرایی آبخیزداری بعنوان معیار مهمی برای ارزش‌گذاری آنها محسوب می‌گردد. از سویی روشهای سنتی حفاظت و منابع آب و خاک با عناوین و اسامی متفاوت و در عین حال کارآمد وجود دارد که از دیرباز در مناظق مختلف کشور توسط ساکنان حوزه‌های آبخیز ابداع و احداث شده است . بعنوان مثال می‌توان به بندهای انحرافی، احداث با غات دیم، ایجاد مخازن آب ، سنگ‌چینی‌های سنتی با غات در مناطق شیب‌دار و امثالهم اشاره نمود. هدف از این تحقیق مقایسه این روشها از نظر بازدهی اقتصادی ...

ارزیابی اقتصادی و اجتماعی طرح‌های اجرایی آبخیزداری به عنوان معیار مهمی برای ارزش‌گذاری آنها محسوب می‌گردد. از سویی روشهای سنتی حفاظت منابع آب و خاک با عناوین و اسامی متفاوت و در عین حال کارآمد وجود دارد که از دیرباز در مناطق مختلفی از کشرو توسط ساکنین حوضه‌های آبخیز طی مرور زمان ابداع و احداث شده است . بعنوان مثال می‌توان به بندهای انرحافی، احداث باغات دیم، ایجاد مخازن آب (شبیه تورکیسنت )، سنگ‌چینی‌های سنتی باغات در مناطق شیب‌دار و امثالهم اشاره نمود. هدف از این تحقیق مقایسه ...

ارزیابی اقتصادی و اجتماعی طرح‌های اجرایی آبخیزداری به عنوان معیار مهمی برای ارزش‌گذاری آنها محسوب می‌گردد. از سویی روشهای سنتی حفاظت منابع آب و خاک با عناوین و اسامی متفاوت و در عین حال کارآمد وجود دارد که از دیرباز در مناطق مختلفی از کشور توسط ساکنین حوضه‌های آبخیز طی مرور زمان ابداع و احداث شده است . بعنوان مثال می‌توان به بندهای انحرافی، احداث باغات دیم، ایجاد مخازن آب (شبیه تورکینست )، سنگ‌چینی‌های سنتی باغات در مناطق شیب‌دار و امثالهم اشاره نمود. هدف از این تحقیق مقایسه ...

بطورکلی نتایج حاصل از تحقیقات در مزارع زارعین بعنوان نمونه اجرا می شود این طرح بمنظور جلوگیری ازفرسایش خاک و هدر رفت آب در اراضی شیبدار دیم با اجرای عملیات حفاظت خاک مانند کنتوربنک سازی - کنترل آبراهه ها و آبکندها - کشت نواری و تغییر جهت شخم وکاربرد ماشین آلات مناسب اجرامی گردد.درسال 1363 درسطح 500 هکتار ازاراضی منطقه سرارود پیاده گردیده در نتیجه از فرسایش خاک و هدر رفت آب در اراضی مزبور جلوگیری بعمل آمده است . ...

دراین طرح باتوجه به شیب زمین وضع‌توپوگرافی آن ،مشخصات خاک ومیزان و شدت بارندگی ابتدا اقدام به احداث کنتوربنکی وکنترل آبراهه ها گردیده و سپس ازطریق اندازه گیری درصدرطوبت ومیزان محصول درمقایسه بااراضی مجاوربا شرایط زارعین اثرعملیات حفاظت خاک و آب مشخص میگردداین طرح ازسال 61 درایستگاه دوتو شروع شده مطالعات مربوطه ادامه دارد ...

این پروژه بمنظور کنترل هرزآب و جلوگیری ازفرسایش خاک دراراضی شیب دار دیم مورد بررسی قرارمیگیرد وشامل مطالعات و بررسیهای ازقبیل احداث کنتوربنک و کشت نواری دراراضی شیبدار و احداث آببندهای خاکی جهت کنترل هرزآبها و جلوگیری ازهدررفت خاک و آب میباشد. ...

مبارزه با فرسایش خاک و کاهش هرز آب و استفاده بهینه از منابع آب و خاک یکی از مهمترین مسائل در مدیریت منابع طبیعی است . در این طرح کارآی عملیات فارو و قرق و مدیریت چرا بمنظور تحقق اهداف یاد شده بالا ، در کرت‌های آزمایشی مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرند. بررسی در چهار تیمار و سه تکرار انجام می‌شود. بطوریکه یکی از تیمارها شاهد وسه بیمار دیگر عبارتند از قرق-مدیریت چرا-عملیات فارو ...