عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1752

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با انقلاب صنعتی در اوایل قرن نوزدهم و تحولاتی که پس از آن روی داد ، جمعیت از روستا کنده شد و در شهرها گرد آمد و مسائلی که زاییده این تحولات بود در ابعاد وسیعی شکل گرفت . همانگونه که برنامه ریزان با حقایق ناگوار رشد شهری در طول قرن بیستم دست و پنجه نرم می کردند، کمربندهای سبز بعنوان ابزاری برای کنترل پراکندگی شهری در اختیار برنامه ریزان قرار گرفتند و بر اساس برنامه ریزی و پس از تخریب اکثر دیوارهای شهرهای اروپایی در قرن های 18 و 19 ساخته شدند. ایجاد کمربندهای سبز ابتدا در بریتا ...

تغییرات صورت گرفته در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان و در خصوص ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان باعث یک تحول در نظام ارزشیابی اکثر این کشورها گردیده که کشور عزیزمان ایران نیز از طرح ارزشیابی توصیفی به عنوان یک شیوه جدید بهره گرفته است.این شیوه با توجه به کارشناسی های انجام شده و تطبیق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش به صورت پلکانی در کلیه مدارس کشور مورد اجرا قرار گرفته است.به طوری که در حال حاضر در پایه های اول و دوم و سوم ابتدایی این طرح جایگزین روش در ارزشیابی ک ...

هدف از پژوهش حاضر رابطه فعالیت بدنی با رضایت از زندگی در جوانان(30-18ساله)مبتلا به ام اس شهر تهران (با درنظرگرفتن کیفیت زندگی) است. روش پژوهش حاضر پیمایش (توصیفی همبستگی ) است و جامعه مورد مطالعه، شامل جوانان(30-18)ساله مبتلا یه مولتیپل اسکلروزیس با edss:0-3ثبت شده در انجمن ام اس تهران می باشند که آمار مشخصی در این رنج سنی وجود ندارد. بر اساس فرمول کوکران 170 نفر از آنان به عنوان جمعیت نمونه به روش نمونه گیری نصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارائه خدمـات عمومی به کودکـان مقطع پـیش دبستانی در کتـابخانه های آموزشگاهی (دولتی و غیر دولتی) شهر تهران انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می باشد و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پس از روایی سنجی، اصلاحات و ویرایش هایی با توجه به پیشنهادات اساتید صورت گرفت و پایایی پرسشنامه نیز الفای کرونباخ بیشتر از 7 /0 را نشان داد. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران و مسئولین کتابخانه های مدارس ابتدایی (دولتـی و غیر دولتـی) شه ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی مشتری محوری شعب بانک سامان در شهر تهران بود. این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است. در این پژوهش از شاخص های مدل تعالی سازمان (EFQM) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان شعب بانک سامان در شهر تهران بود که به صورت حضوری از خدمات این بانک استفاده می کردند . نمونه آماری که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند 350 نفر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمان با ضریب پایائی 949/. بود که برا ...

تغییرات سریع محیطی سازمان ها را وادار می‌سازد تا برای سازگاری با محیط به سازوکارهای مدیریتی مختلفی روی بیاورند. در زمان کنونی رقابت در سطح جهانی مطرح است و مدیران همچون گذشته تنها به فکر سود و پول نیست بلکه به فرصت های حاصل در سازمان جهت رشد شخصی اهمیت می دهند. یکی از مهمترین مسائل انگیزشی مسئله تعهد سازمانی است.‌ آنچه مسلم است تعهد موجب بهره وری است زیرا افزایش تعهد در حد مطلوب موجب ارتقای سازگاری فرد با سازمان می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه نظام ارتباط سازمانی ...

ارتباط بین کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده با رضایت‌مندی و بازگشت مجدد مشتریان در استخرهای سرپوشیده شهر تهران هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده با رضایت‌مندی و بازگشت مجدد مشتریان در استخرهای سرپوشیده شهر تهران می باشد. جمعیت این مطالعه شامل کلیه‌ی مشتریان استخرهای شنا شهر تهران میاشند که در تابستان 1391 از این استخر ها استفاده کرده‌اند. نمونه مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای و حجم نمونه بر اساس فرمول دمورگان برابر با 351 به دس ...

در این پژوهش به دو ضرورت اصلی در سازمانها که امروزه از جمله مسائل مهم به شمار می رود یعنی سلامت سازمانی و اثربخشی مدیران در دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 92 – 91 پرداخته شده است. فرضیه اصلی تحقیق بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی مدیران در آموزش و پرورش شهر تهران در سال 92 – 91 است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سلامت سازمانی مدارس و اثربخشی مدیران در جامعه آماری و ارائه پیشنهادها و راهکارهایی جهت بهبود امور مدارس به مسئولان آموزش و پرورش می با ...

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار و اثربخشی سازمانی در دبیرستان‌های دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 تدوین‌شده است. بدین منظور، برای بررسی سبک رهبری خدمتگزار چهار مولفه‌ی مهرورزی، تواضع، خدمت‌رسانی و قابلیت اعتماد موردتوجه قرار گرفتند. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه‌ی آماری شامل کلیه دبیران دبیرستان‌های دولتی دخترانه شهر تهران بوده است که از میان آن‌ها 360 نفر به‌صورت تصادفی خوشه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها و اط ...