عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19034

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تیمارهای مختلف تنش خشکی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار در ایستکاه تحقیقات البرز کرج در سالهای 76 تا78 اجرا گردید. تنشهای خشکی احساس شده بر روی گیاه داروئی گل‌راعی عبارت بودند از -15 آتمسفر و -0/3 آتمسفر. گیاهان در 2 مرحله برداشت و خشک گردیدند. استخراج هیپریسین در 2 مرحله بوسیله هیپریسین استاندارد خارجی تعیین و مقدار درصد هیپریسین نمونه‌ها با آن تعیین گردید نتایج حاکی از اثرات مثبت آب در مزرعه از نظر عملکرد و درصد مواد موثره گل راعی نسبت به تنش بود. ...
نمایه ها:

در این مطالعه اندازه گیری تنش پسماند در یک جوش لب به لب فولاد کربنی به فولاد زنگ نزن با استفاده از روش غیر مخرب شکست دوگانه بررسی شده است. این روش از شناخته شده ترین روش های اندازه گیری تنش با استفاده از امواج التراسونیک می باشد. بدین منظور سرعت عبور امواج عرضی با پلاریزاسیون های عمود برهم در نقاط مورد نظر اندازه گیری شد و ثابت آکوستوالاستیک مورد نیاز این روش برای فولاد کربنی و فولاد زنگ نزن محاسبه گردید. با استفاده از این نتایج، توزیع تنش پسماند در اطراف خط جوش در هر دو پلیت ...

آنالیز توزیع تنش از مراحل ضروری طراحی چرخدنده ها می باشد. در این زمینه روابط تئوری و تجربی مختلفی وجود دارد که پایه آنها فرمولهای لوئیس و هرتز می باشد که به ترتیب برای تنش خمشی (bending stress) و تنش تماسی یا هرتز ( contact stress ) به کار می رود. از آنجا که در طراحی چرخدنده ها پدیده خستگی دخالت دارد دقت در تحلیل تنش از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این مقاله آنالیز توزیع تنش با استفاده از روش المان محدود غیر خطی برای دو چرخدنده یکسان ساده در بحرانی ترین حالت تماس دندانه ه ...

بیش از یک دهه از مطالعه رفتار تغییر شکلها بوجود آمده در قطعات لاستیکی تحت شرایط سرویس توسط روشهای عددی می‌گذرد. در این میان انواع قطعات لاستیکی با اشکال گوناگون و تحت بارهای مختلف مکانیکی و حرارتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. هدف اصلی از انجام چنین مطالعاتی پیش‌بینی نحوه عملکرد قطعات لاستیکی به منظور بهینه‌سازی و انتخاب صحیح مواد و اجزاء آمیزه‌کاری است . با توجه به پیچیدگی رفتار آمیزه لاستیکی پخت شده در قبال نیروهای وارده مدلهای ریاضی گوناگونی تاکنون ایجاد شده و کار توس ...

کمبود بارندگی و توسعه آبهای شور در کشور ایران، گرایش به سمت تولیدگیاهان کم توقع و دارای پتانسیل رشد در این مناطق را اجتناب ناپذیر می‌سازد. گیاه کوشیا با داشتن پتانسیل عملکرد مطلوب در شرایط شور و خشک، از جمله گیاهان کم توقعی است که به تازگی توجه محققین را به عنوان گیاه زراعی جدید به خود معطوف کرده است. شناخت پارامترهای فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف کوشیا در شرایط تنش‌های شوری و خشکی می‌تواند محققین را در انتخاب بهترین توده‌ها و امکان سنجی پاسخ این گیاه به تنش‌ها یاری نماید. به ...

تولید گندم در مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل وقوع تنش کمبود آب محدود می شود. استفاده از واریته هایی که آب در دسترس و عناصر غذایی را با کارایی بیشتری مصرف کرده و قادر به تحمل شرایط دشوار باشند، در افزایش تولید در چنین شرایطی یک هدف عمده می باشد. بدین منظور آزمایش هایی جهت ارزیابی اثر سطوح نیتروژن و تنش کمبود آب بر برخی از ویژگیهای فیزیولوژیکی گندم های نان و دوروم در دوسال زراعی 1388-1387 و 1389-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد. طرح آزمایشی به صورت فاک ...

در راستای مطالعه تأثیر کیتوزان و زئولیت در شرایط تنش کم آبی بر مراحل رشد و خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ ((Carthamus tinctorius L، تحقیق در سه مرحله (آزمایشگاه، گلدان در شرایط مزرعه و مزرعه) به اجرا در آمد. در مرحله اول برای بررسی اثر سطوح مختلف تنش کم آبی (0،0/4-، 0/8- و 1/2- مگاپاسکال (MPa)) و مقادیر مختلف کیتوزان (0 (شاهد اسید استیک) ، 0/05، 0/1 ، 0/2، 0/4، 0/5، 1، 2 و 3 درصد) همراه با تیمار آب مقطر روی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های گلرنگ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل ...

به منظور بررسی و تعیین مؤثرترین صفات و شاخص‌های تحمل به تنش و شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به تنش شوری،41 ژنوتيپ گندم نان، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوری واقع در استان یزد در دو شرایط (تنش و بدون تنش)، مورد ارزيابي قرار گرفتند. شوری آب آبیاری در شرایط بدون تنش و تنش به ترتیب 2 و 10 دسی‌زیمنس بر متر بود. در ضمن اعمال تنش شوری در شرایط تحت تنش بعد از سبز شدن کامل گیاه اعمال گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی‌داری ...

خشکی از مهم‌ترین تنش‌های غیر زیستی است که رشد و تولید گیاهان زراعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این پژوهش با هدف بررسی تنوع ژنتیکی و برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد علوفه، بذر و خصوصیات مرتبط با آن‌ها در 25 فامیل‌ نیمه‌ خواهری علف باغ در سال زراعی 1391 در دو شرایط محیطی (عدم تنش و تنش خشکی) به اجرا درآمد. نتایج حاکی از اختلاف و تنوع ژنتیکی بالا بین فامیل‌های مورد مطالعه بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی روی تمام صفات علوفه‌ای (به غیر از نسبت وزن برگ به ساقه)، صفات بذری (به غیر از ...