عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه و ترقی هر ملتی در گرو تلاش ، کوشش و از خودگذشتگی همان ملت می‌باشد، نگاهی به گذشته ملتها روشنگر این مطلب است . اکنون که ملت ما گام در راه استقلال و شکوفایی خود گذاشته و آینده‌ای روشن را برای خود ترسیم نموده است ، بی‌تردید بایستی در همه زمینه‌ها به تلاش خود بیافزاید تا بتواند به اهداف خود نائل گردد. در دنیای کنونی اصلی‌ترین موتور توسعه اقتصادی، صنعت است و حتی پیشرفت در دیگر زمینه‌ها همچون کشاورزی و خدمات نیز عمدتا منوط به توسعه و پیشرفت در بخش صنعت می‌باشد. در کشور ما حدا ...

چون فنون و روشهای تنظیم بودجه همراه با توسعه وظائف دولت در ادارهء عمومی و تنظیم و کنترل فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه منجمله امر آموزش و پرورش پیشرفت کرده است و بظن قوی هیچیک از تدابیر مدیریت مانند بودجه در سالهای اخیر به منظور هدایت یک امر اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است به نظر رسید که مسئله بودجه و اهمیت آن را در چگونگی تنظیم و اجرا و کنترل آن در امر آموزش و پرورش مورد بررسی قرار دهم: در فصل اول کلیاتی راجع به بودجه و رعایت اصول مربوط و مراحل مختلف آن در سطح ...

چکیده ندارد.

بررسی میزان نیاز آموزشی کارکنان مشاغل کارشناسی در29 سازمان مشمول نظام بودجه استانی دراستان کرمانشاه با توجه به استانداردهای شغلی آنان که ...

تبلیغات امروزه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بازاریابی برای صنایع مختلف مطرح می باشد. در این زمینه یکی از ابزارهای مهم تاثیر گذار بر حوزه تبلیغات رسانه ها می باشند که در تنوع مختلفی ارائه می شوند. هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین عوامل موثر بر انتخاب نوع رسانه و در نهایت تاثیر گذاری نوع رسانه بر بودجه انتخابی بوده است. در این زمینه جامعه آماری این تحقیق را 80 نفر از مدیران ارشد و میانی شرکت بیمه آسیا تشکیل داده اند. روش نمونه گیری در این تحقیق سرشماری بوده است به این ص ...
نمایه ها:

نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد که با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است. جامعه آماری مورد نظر مدیران و کارشناسان بودجه و مالی اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران شامل 48 نفر می‌باشد، که به دلیل محدود بودن از نمونه‌گیری خودداری گردیده و با استفاده از سرشماری کل جامعه مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه 36 سوالی به همراه سوالات ویژگی‌های فردی و شخصی بوده است که با ضریب آلفای کرون ...
نمایه ها:

اخیرا برخی از کشورهای خاورمیانه و کشورهای عضو ناتو به افزایش بودجه نظامی خود علاقه مند شده اند. این تمایل عمدتاً به علت احساس خطر ناشی از وضعیت بی ثبات منطقه خلیج فارس و خاورمیانه پیش آمده است. طبیعتاً با توجه به شرایط قید شده، تصمیم گیری در مورد بهترین خرید نظامی، همیشه برای کشورهای مذکور از اهمیت به سزایی برخوردار است. هنوز علی رغم طبیعت حساس تصمیمات واهمیت مخارج، این نوع تصمیم گیری اساساً تحت عنوان یک مساله تخصیص مطرح می شود که عمدتاً آن را به عنوان مساله بودجه بندی می شنا ...
 
چکیده ندارد.