عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6498

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح پنج مرکز تربیت معلم استان خوزستان با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. فرایند کار بدین صورت است که چهار عامل زمینه، درون داد، فرایند و برون داد مدنظر قرار گرفته‌اند. سپس برای عامل زمینه شش ملاک، برای عامل درون داد هفت ملاک، برای عامل فرایند هشت ملاک و برای عامل برون داد سه ملاک تعریف شده است. برای هر ملاک نیز نشانگر و استاندارد تدوین گردیده است. سپس با استفاده از ده ابزار داده‌های مورد نیاز گردآوری شده‌اند (اعم از پرسشنامه، مصاحبه، چک لیست ...

طرح حاضر، ارزشیابی از برنامه پنج ساله سوادآموزی در سالهای 1390 تا 1392 می باشد که از اجرای آن سه سال می‌گذرد. به جهت ارزشیابی در این زمینه، پس از بررسی مدل‌های موجود ارزشیابی، مدل هاموند(Hammond ) که مدلی جامع و هدف محور بوده و جهت ارزشیابی برنامه‌های درسی جدید و تشخیص میزان موفقیت این برنامه‌ها در رسیدن به اهداف قصد شده طراحی شده است، مبنای نظری پژوهش قرار داده شد. مسئله اصلی مطالعه حاضر این است که آیا اهداف برنامه‌ پنج ساله محقق شده و همچنین چه عوامل و متغیرهای در تحقق اهدا ...

هدف این ارزشیابی تعیین میزان آموزش برنامه در کل و قسمتهای مختلف آن .نتایج این ارزشیابی حاکی ازآنستکه این برنامه توانسته است 44 درصد برمعلومات مخاطبین بیفزاید ...

طرح فوق چکیده ای است ازگزارشات منتشرشده توسط این مرکز درسال 1364 دراین چکیده ،گزارشات تحت عناوین :نظرخواهی کلی درباره برنامه صدا و سیما درتهران و در شهرستانها،تعیین وضعیت برنامه های تلویزیونی تحلیل محتوای برنامه های تلویزیون ، ارزشیابی برنامه تلویزیونی و تحقیق درمسائل اجتماعی و فرهنگی دسته بندی شده اند. ...

هدفازانجام این ارزشیابی تعیین میزان فرادهی برنامه ودستیابی به نظرات مخاطبین آن بوده است .نتایج این ارزشیابی حاکی ازآنست که فرادهی برنامه 21/72 درصد بوده است و 79 درصد گروه نمونه نسبت به برنامه "برون نگرش " بوده اند.ومیزان موفقیت برنامه در آموزش نحوه رسم الگو درحد مطلوب نبوده است . ...

هدفازانجام این ارزشیابی دستیابی به میزان آموزش برنامه بوده است .نتایج حاصل ازاین ارزشیابی نشان می دهد که این برنامه آموزش چندانی نداشته واطلاعات بهداشتی گروه نمونه قبل‌ازمشاهده برنامه نیزقابل توجه نبوده است . ...

هدف ارزشیابی عینی دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران در درس تربیت بدنی (1 ) در سال جاری است برای این منظور نمونه 216 نفری دانشجوی پسر بطور تصادفی انتخاب و با روشهای خاصی از آنان اندازه‌گیری از 5 نوع آزمون آمادگی جسمانی انجام می‌شود که هر یک از آنها به عنوان یک ، قابلیت مربوط به خود را اندازه‌گیری می کند. طرح حاضر روشی را برای ارزشیابی ارائه می‌کند که تفاوت بین قابلیتهای مختلف جسمانی دانشجویان مشخص شده و چنانچه دانشجویی در یک آزمون عالی و در دیگری ضعیف است ، تعادل ارزشیابی در مو ...

به منظور دستیابی به چگونگی تطابق محتوای کتابهای جدید التالیف دوره پایان در رابطه با اهداف پیش‌بینی شده در برنامه سوادآموزشی این دوره ، نتایج بدست آمده: مخاطبین طرح ارزشیابی اظهارنظر نمودند که محتوای کتابهای درسی دوره پایانی بر اساس نیاز و علاقه سوادآموزان تهیه و تدوین گردیده است . ...

باتوجه به اینکه اجرای سرشماریهای عمومی نیازمند صرف اعتبارات بسیار زیاد و بکارگیری نیروی انسانی زیادی را طلب میکند و از طرف دیگر حجم انبوهی از اطلاعات اساسی گردآوری می‌شود.لازم است که نتایج آن از دقت و صحت بالایی برخوردار باشد.علاوه بر آن تجربیات گرانبهایی که در مراحل مختلف اجرای یک سرشماری حاصل می‌شود می‌تواند برای سرشماریهای آینده در کاهش هزینه‌ها و نیروی انسانی و نیز افزایش کیفیت داده‌ها بکارگرفته شود.مراحل مختلف اجرای سرشماری کشاورزی 1372 نیازمند یک بررسی علمی - فنی است که ...
نمایه ها:
1372 |