عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اخلاق را مجموعه‌ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده‌اند که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می‌شود، بروز ظاهری پیدا می‌کند و بدین سبب گفته می‌شود که اخلاق را از راه آثارش می‌توان تعریف کرد. استمرار یک نوع رفتار خاص، دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخلاق می‌نامند.. امروز در تجزیه و تحلیل رفتار سازمان ها، پرداختن به اخلاق و ارزش های اخلاقی یکی از الزامات است. نماد بیرونی سازمان ها را ر ...

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و اخلاق کاری مدیران مدارس دخترانه شهر کرمان بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران مدارس دخترانه شهر کرمان می باشد که تعداد آنها در سال تحصیلی 1394-1393 به تعداد296 مدرسه دخترانه می باشد و سپس نمونه مورد نظر براساس فرمول کوکران 168 نفر تعیین شد. این تحقیق از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق دو پرسشنامه‌ استاندارد سبک های تصمیم گی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه اخلاق کاري با رضايت شغلي در معاونت برون‌مرزي سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته است. افزايش بهره‌وري در هر سازماني بستگي به عوامل تأثيرگذار بر روي رضايت شغلي کارکنان دارد و در اين بين رويکرد اخلاقي هر سازماني براي مديران آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. نمونه شامل 85 نفر از کارمندان معاونت برون‌مرزي سازمان صداوسيما بوده است. شيوه نمونه‌گيري به روش تصادفي سيستماتيک انجام گرفت. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد که متغير علاقه به کار بر رضا ...

چکیده: این پژوهش با هدف بررسی وضعیت میزان یادگیری سازمانی در مدارس شهرستان بهمئی و رابطه آن با اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان صورت گرفت. از میان کارکنان آموزش و پرورش که در سال تحصیلی 1393-1392 مشغول به کار بودند تعداد 280 نفر بر اساس جدول مورگان و کرجسی به عنوان نمونه انتخاب گردید. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت موضوع، روش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. از سه پرسشنامه یادگیری سازمانی ، پرسشنامه اخلاق کار و پرسشنامه تعهد سازمانی برای جمع آوری اطلاعات استفا ...

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت اخلاق حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه شهیدچمران اهواز صورت گرفت. از میان مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه که در سال تحصیلی 1394-1393 مشغول به کار بودند تعداد50 نفر، اعضاء هیأت علمی گروه‌های آموزشی 544 نفر و دانشجویان تحصیلات تکمیلی 2586 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت موضوع، روش توصیفی از نوع پیمایشی بود. از پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای کادوزیر(2000) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. ضریب پایایی پرسشن ...