عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این مقاله ارائه مدلی هوشمند جهت بررسی چگونگی عملکرد موتور استرلینگ و تخمین رفتار پارامترهای سیکل ترمودینامیکی آن می باشد. ارائه یک مدل ریاضی دقیق جهت تحلیل رفتار موتور استرلینگ به دلیل تاثیرگذاری پارامترهای مختلف کاری بسیار پیچیده است ...

دراین مقاله با طراحی یک سیستم هوشمند عصبی فازی تطبیق پذیر (ANFIS) رفتار ترمودینامیکی سیال عامل در یک موتور استرلینگ مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا برپایه معادلات دینامیکی و ترمودینامیکی موتور استرلینگ آزمایشگاهی یک مدل ریاضی اولیه ارائه شده و در ادامه جهت افزایش دقت مدل، چگونگی توزیع دما در مبدلهای حرارتی و نیز رفتار ترمودینامیکی سیال عامل مورد بررسی قرار گرفته است. ...

هدف از این مقاله طراحی یک سیستم کنترلی برای موتور استرلینگ است تا با تنظیم فرکانس کارکرد موتور تاخیر زمانی عکس العمل سیکل استرلینگ کاهش یابد. از انجا که موتور استرلینگ یک سیکل حرارتی برونسوز است پاسخ آن به تغییرات دور موتور دارای تاخیر قابل ملاحظه ای است که از کاربرد وسیع آن کاسته است. ...

در این پایان نامه، ابتدا محکی ساده برای آرنز منظم بودن یک نگاشت دوخطی روی فضاهای نرمدار که بویژه در اعمال مدولی به کار می‌رود را ارائه می‌دهیم. سپس شرایطی را بررسی می‌کنیم که تحت هر یک از آن شرایط، الحاق دوم یک مشتق به‌توی یک مدول باناخ دوگان مجدداً یک مشتق است. مرکزهای توپولوژیک برخی الحاق‌های خاص یک عمل مدولی باناخ را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. سپس آرنز منظم بودن این اعمال را بررسی می‌کنیم. فرض کنید ‎$ A $‎ یک جبر باناخ و ‎$ (A^{\prime\prime },\square) $‎ دوگان دوم ‎‎ ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مکان‌یابی، نحوه و شکل استقرار، اندازه مجتمع‌های زیستی و ارتباط صحیح آن با طبیعت و تنظیم شرایط محیطی، با استعداد از توان بالقوه مکان، از ابعاد مهم در برنامه‌ریزی و طراحی مجموعه‌های زیستی با ساختار مبتنی بر بوم‌شناسی محسوب می‌گردد. ساختار شهرها و آبادی‌های سنتی ایران، مبتنی بر ویژگیهای بوم و شرایط محیطی بوده است . هماهنگی آن‌ها با طبیعت با هدف بهره‌مندی از توان بالقوه مکان و پرهیز از موقعیت‌های نامناسب با زیست ، حاوی نکات و درس‌های ارزشمندی از لحاظ طراحی مجتمع‌های زیستی است . ا ...

چکیده ندارد.