عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 378

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش ،بررسی سیاستهای خبری و مقایسه خطوط مورد سیاستهای خبری و تبلیغاتی رادیوهای مذکور بوده است که نتایج حاصله نشان می دهد که هر سه رادیو بلندگوی امپریالیسم خبری وهدفشان تخطئه انقلاب ایران و سعی در جهت تبلیغ ایدئولوژی سرمایه داری می باشد.همچنین نتایج نشان می دهد که این سه رادیو درنشراخبار و مقایسه با واقعیت انقلاب اسلامی ایران بطور اعم موضوع جنگ بین ایران و عراق بطوراخص ،برخورد موضع مشابه دارند. ...

هدف طرح فوق طبقه بندی برگه مشخصه های فیلمهای خارجی بوده است .بر اساس نتایج بدست آمده 43( درصد) فیلمها به دلیل انحرافی ،سکسی بودن و 17( درصد) دیگر بدلیل پوچی و بی محتوائی پحش نشده اند. ...

هدف ازانجام این بررسی تعیین میزان استقبال بینندگان و موفقیت این برنامه همچنین میزان موفقیت این برنامه دربه نمایش درآوردن هدفهای موردنظرمی باشد.همچنین مسئله حجاب بازیگران ،بازی هنرپیشه ها نیز از سئوالات موردنظر دراین بررسی می باشد. نتایج بدست آمده از جنبه های گوناگون بررسی و به تفصیل در گزارش مربوطه منعکس می باشد. ...

هدف ازانجام این بررسی ،ارزیابی کارگذشته تلویزیون درمورد پخش فیلم سینمایی ،بررسی نظرات مورد آخرین فیلم سینمایی قبل از اجرای طرح و دستیابی به خواستها و نظرات و پیشنهادات مخاطبین بوده است . ...

در این مقاله که به فارسی ترجمه شده است ،رابطه تماشای تلویزیون توسط دانش آموزان دوره دبیرستان ورابطه آن بانمرات موفقیت آنان برپایه تستهای استاندارد شده مورد بررسی قرارگرفته است .نتایج تحقیق نشانگرآنست که تماشای تلویزیون برای دانش‌آموزان ازنظرکسب موفقیقت درمدرسه مفید نمی باشد.درعین حال بررسی موید این مسئله نیست که تلویزیون در مدرسه به دانش آموزان کمک می نماید. ...

بمنظور دست یافتن به وضعیت کمی وکیفی برنامه گزارش هفتگی این تحقیق انجام گرفته است .این تحقیق با روش " تحلیل محتوی " انجام گرفته و نتایج حاصل از آن چنین است کلا 76 درصد از برنامه به مقوله های سیاسی پرداخته که از این مقدار 15 درصد مسائل ایران ،20 درصد مسائل خاورمیانه ، 16 درصد مسائل امریکای لاتین ، 15 درصد امریکاو اروپای غربی است . ...

هدف طرح فوق آگاهی ازنظرات گروههای مخاطب و درنتیجه شناخت نقاط قوت و ضعف برنامه های تولیدی می باشد،براساس نتایج بدست آمده ،می توان گفت :این فیلم از نظر بیان هدف خود یعنی " شهادت طلبی " موفق بوده است . ...

هدف طرح فوق زمان بندی بخشهای مختلف برنامه وتعیین سهم زمانی هریک ازبخش‌ها و تحلیلی کیفی ازبخش‌های مختلف آن می باشدبراساس نتایج بدست آمده این برنامه در زمینه هنروادبیات وجنگ کمبود دارد جزئیات نتایج درگزارش مربوطه منعکس می باشد. ...

تعداد 200 لاین مطلوب ازنظرخواص ظاهری وقابلیت ترکیب پذیری مقبول درآزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی درگرده های مختلف زودرسی جمعابا 12 لاین پایه پدری بعنوان تستر(درهرقطعه ایزوله یک تستر) مورددورگ گیری جهت تعیین قدرت ترکیب پدیری و تامین بذر دورگ های مربوطه برای مقایسات عملکرد نهائی قرارمیگیرند مساحت هر ایزوله 5000 مترمربع است تعداد ایزوله ها12 ایزوله بوده که درهرایزوله 200 لاین بعنوان پایه مادری ویک لاین بعنوان پایه پدری (تستر) تعیین گردیده است درسال دوم وسوم بمقایسه ارقام گذاشته م ...