عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 387

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قراراست درعمده ترین زایشگاه محل تولدنوزادان درشهر تهران برای مدتی مقداری خون درلوله های استریل موقع تولدنوزاد ازجفت گرفته شود وبموسسه رازی ارسال دارند،سرم این خونها برای سنجش میزان پادتن ضدسرخچه مورداستفاده قرارخواهد گرفت وباتوجه به عیارموجوددراین سرمها پیش بینی ظهور عوارض وناهنجاریهای بعلت سرخچه بیشترخواهد بود وتوجه لازم اگرضرورت داشته باشد به مقامات بهداشتی خواهدشد. ...
نمایه ها:
خون | 
سرم | 
سرخجه | 
جنین | 
انسان | 

واکسنهای سرخک که تاچند سال پیش چه درموسسه رازی وچه درسایر کشورهای تولید شیر تنها به شرطی قابل مصرف بود که حتی یکساعت هم خارج ازسردخانه نماند واین مشکل بزرگی بود درسال 1977 موسسه ای دربلژیک مدعی شد واکسنی تهیه نموده که حتی یک هفته هم اگردرحرارت 37 درجه سانتیگراد بماند تغییرعیار جزئی میدهدبدنبال این موفقیت موسسات واکسن سازی دیگری نیز پروانه استاییلرز رابدست آورند درموسسه رازی دراین چندسالی درتکاپو بودیم تاوقتی که 5 سال ازدستارنخستین لیسانس استابیلرزامریکائی گذشت وبه وسائلی اصلی ...

درواکسن جدیدی که اخیرادرموسسه رازی تهیه وتوزیع گردید 3 ویروس سرخک اوریون و سرخچه بطور مخلوط تزریق میشوند دربین سویه های واکسن ضدسرخک دوسویه AIK-C و Edmonston-Zagreb بعلت ناچیزبودن واکنش آنها درکودکان حریفداران زیادی دارند دراین بررسی دوشماره واکسن درشرایط کاملا مساوی تهیه شده که دریکی بعنوان عامل ضد سرخک ویروس AIK-C ودردیگری ویروس Edmanston-Zayreb مصرف شده است .این دوواکسن بوسیله یک گروه تکنسینی دربیمارستان فیروزگر بتدریج به دوگروه کودک ازسن 9ماه تا 5 سال تزریق خواهدگردیدواکن ...
نمایه ها:

قراراست درعمده ترین زایشگاه محل تولد نوزادان درشهرتهران برای مدتی مقداری خون درلوله های استریل موقع تولد نوزاد ازجفت گرفته وبموسسه رازی ارسال شود.سرم این خونهابرای سنجش میزان پادتن ضدسرخک مورد استفاده قرار خواهد گرفت وباتوجه به عیار موجود دراین سرمها پیش بینی میزان ایمنی کودکان بعمل خواهدآمد. ...

درصورتیکه تاآغازکارتعداد کافی میمون برسد پس ازانجام دوره قرنطینه 50 سرمیمون انتخاب میشود.به 25 سرمیمون روزانه حدود 400 واحدمخلوط ویتامین E خورانیده میشود و25 سردیگر شاهد بدون ویتامین می مانید 2 هفته پس‌ازخورانیدن ویتامین یک درواکسن ضد سرخک سویه ایک به هر50 سه میمون زیرپوست تزریق میشود وخورانیدن ویتامین 2 هفته دیگر ادامه مییاید6 .هفته پس‌ازتزریق واکسن از هرمیمون مقداری خون گرفته میشودو سرم این خونها جداگانه عیار سنجی ویاتعیین حدمتوسط عیار پادتن مقایسه بعمل‌میاید ...

بااستفاده از استابیلیوز شناخته شده ، عمرواکسن لیوفیلیزه در +4 درجه ودر 37درجه تعیین میشود .هراستابیلرزی که مقاومت بیشتری به واکسن 37 درجه بدهد ،فعالیت آنرا بهتر حفظ میکند .وطبعا مورداستفاده آتی قرارخواهد گرفت . ...
نمایه ها:
واکسن | 

کنترل نوروویرولانس واکسن ضدفلج سایبین روی میمون آزمایش پرهزینه ای است ،ک ه اخیرا سازمان بهداشت جهانی تصمیم به ساده کردن آن گرفته ، وتعداد میمون تزریقی را محدود ساخته ،بشرط اینکه هرواکسن جدید بارفرانس آن سازمان دریک زمان وبایک دقت ویروس مقایسه شود.این رفرانس سویه آمریکائی (NC-1) است ،که حداقل واکنش راظاهرا در میمون ها میدهد.اینک کار مامقایسه آثار وضایعات این ویروس درتقاطع نخاع میمون با مقایسه باضایعات ناشی ازواکسن تیپ 3 فلج است ،که بابذر تیپ 3 سایبین (RNA Drived) وصولی از موسس ...
نمایه ها:

در این طرح سنتز مشتقات ادغام شده حلقه های هتروسیکلیک مورد توجه میباشد.سنتز اقسام ذکر شده که برای اولین بار سنتز می شود و از نظر شیمی مشتقات ترکیبات هتروسیکلیک مورد توجه هستند بعلاوه روش سنتز به نوبه خود جدید بوده و خود روشی در سنتز مشتقات تیوفن و سلنوفن میباشد.این طرح نه تنها ازنظر علمی موردتوجه میباشد بلکه سهم کوچک طرح دهنده را در توسعه برنامه تحقیقاتی کشور نشان میدهد بعلاوه بدینوسیله آموختن روش تحقیق به دانشجوی کنونی ومحققان آینده کشور فراهم میگردد. ...

سنتز کامل آلکالوئیدها درچند سال اخیر مورد توجه شیمیست ها و طرح دهنده بوده است زیرا این الکالوئیدها دارای خواص فارماکولوژی جالبی از جمله خاصیت ضدتومور ممکن است باشد.مقدار الکالوئیدها است .هدف از اجرای طرح سنتزمشتقات گوگردی الکالوئیدها است .هدف از اجرای طرح سنتز مشتقات گوگردی الکالوئیدهای ذکر شده در طرح میباشد زیرا از راه سنتز ممکنست این الکالوئیدها را به مقدار کافی سنتز کرده وموردآزمایش فارماکولوژی قرار داد.اخیرا مشتقات از ته الکالوئیدهای فوق توسط طرح دهنده و دیگران انجام شده ...