عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

این مقاله در مورد معرفی الگوبرداری به عنوان یک ابزار مناسب مدیریت و نحوه اجرای یک سیستم الگوبرداری در سازمانهای مختلف است که می تواند مورد استفاده مدیران عملیاتی قرار گیرد. در این بررسی تعاریف، زمینه ها، انواع طبقه بندی های مختلف الگوبرداری، مراحل اجرای یک برنامه الگوبرداری و راهنمای کلی برای رسید ن به اهداف سازمانی از طریق الگوی مناسب و نیز دامهایی که در این راه وجود دارند، بیان شده است. بدیهی است که توجه به الگوبرداری و برنامه اجرای آن برای پیاده سازی یک سیستم مدیریت عملکرد ...

در این مقاله که نتیجه یک پژوهش انجام گرفته در بانک رفاه کارگران است سعی شده تا با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه به این سئوال پاسخ داده شود. بدین منظور ابتدا عوامل تاثیر گذار بر بهره وری شناسایی و دسته بندی گردید و سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری، پالایشی اولیه در بین این عوامل صورت گرفت و آنگاه با استفاده از روش های ‏‎AHP,TOPSIS‎‏ و ‏‎ELECTRE‎‏ که از مهم ترین فنون تصمیم گیری چند شاخصه اند، این عوامل اولویت بندی شد. سرانجام با استفاده از آزمون های آماری فریدمن ...

مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره ‏‎(MCDM)‎‏، توانایی حل مسایل با ویژگیهای منحصر به فرد را دارند. دراین تحقیق، با توجه به ساختار مسأله، ‌از روش فرآیندی تحلیل سلسله مراتبی ‏‎(AHP)‎‏ استفاده شده است. پس از شناسایی معیارهای موثر بر تخصیص کارانه در بین ادارات ستادی به کمک پرسشنامه، با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی و تحلیل آن به کمک نرم افزار ‏‎‍‍Cretrium‎‏ وزن هر اداره ازکل کارانه مشخص شده و درمرحله بعد معیارهای تخصیص کارانه در بین کارکنان یک اداره شناسایی گردیده است. پس از تحلیل ...

در این مقاله سعی شده تا مهم ترین عوامل موثر بر اندازه سازمان بررسی شود. این عوامل در قالب سه متغیر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز دسته بندی گردیده و سپس در شکل فرضیات و تحقیق ارتباط آن ها با اندازه سازمان مورد آزمون قرار گرفته است. این تحقیق دارای دو نوع جامعه آماری است : اول ) روسا و معاونان ادارات آموزش و پرورش استان تهرای برای جمع آوری اطلاعات : دوم ) ادارات آموزش و پرورش استان تهران برای تعیین اندازه سازمانی. در گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه ای مرکب از 26 سئوال استفاده گر ...

این مقاله به معرفی منطق فازی و جایگاه آن در تصمیم گیری چند معیاره می پردازد. ابهام درادراک و ابهام درمعنا دو منبع نادقیق در تصمیم گیری هستند. فن ‏‎AHP‎‏ را که توماس ، ال. ساعتی ارائه کرد، تلاش دارد تا این گونه ابهامات را درتصمیم گیری برطرف کند و مدیر را در ایفای نقش تصمیم گیری یاری دهد. بکارگیری منطق فازی در فن AHP‎‏ بحث جدیدی است که اخیراٌ به منابع مکتوب مربوط به تصمیم گیری چندمعیاره وارد شده است. استفاده از نظریه مجموعه های فازی درفن AHP‎‏ باعث خواهد شد که کارآیی این فن در ...

در این مقاله برای اندازه گیری بهره وری و ارزیابی عملکرد در سازمانها مدلی جامع با استفاده از مدلهای تحلیل پوششی داده ها ‏‎‏‎(DEA)‎‏ طراحی گردیده که از دقت و صحت بالایی برخوردار هستند. مدل مزبور به دلیل در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان واحد تصمیم گیرنده ‏‎(DMU)‎‏ مدل ((پویای بهره وری)) نام گرفته است. در این پژوهش از نهاده ها و ستانده های محسوس براساس دوره های زمانی ماهیانه است استفاده گردیده، ‌مدلهای ‏‎CCR-BCC‎‏ و CCR‏‎BCC- ‎‏ و ‏‎ CCR ‎‏و ‏‎BCC‎‏ بر اساس اطلاعات یک شرکت بزرگ ...

در سالهای اخیر سازمانها به علت مواجه شدن با چالشهای عمده در مدیریت توجه خاصی به زنجیره عرضه و مدیریت آن مبذول داشته اند. در این مقاله سعی شده است تا با ارایه یک مدل سلسله مراتبی درمورد زنجیره عرضه و اجرای آن درمجتمع صنایع لاستیک یزد گامی هر چند کوچک در گسترش و کاربردی کردن آن برداشته شود. مدل این تحقیق در سه سطح استراتژیک تاکتیکی و عملیاتی طراحی شده است. در سطح استراتژیک ابتدا عرضه کنندگان و مراکز توزیع مورد شناسایی واقع شده و ضریب اهمیت آنها مشخص گردیده است. در سطح تاکتیکی ...

هدف اساسی کلیه بانکهای تجاری، جمع آوری پس اندازهای اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای تسهیلات به سازمانها و شرکتهای مختلف تولیدی، خدماتی، صنعتی و … می باشد. با توجه به اهمیت تسهیلات اعطایی به شرکتهای واجد شرایط مدلهای متعددی برای سنجش ریسک اعتباری آنها ارایه شده است، لکن اغلب مدلهای مورد استفاده در این زمینه از نوع مدلهای خطی و یا خطی تعمیم یافته هستند که فقط ریسک اعتباری مشتریان را تحلیل می کنند و مورد بررسی قرار می دهند و کمتر به ظرفیت اعتباری مشتریان که عامل مهمی در ارایه تسهیلات ...