عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پروژه هدفهای زیر را دنبال می کند: - ارائه تصویر دقیقی از ویژگیها و شرایط کلی و عمومی کشور -تبیین وضعیت جمعیت و پیامدهای تداوم شرایط جاری -تعیین سیاستها، هدفها و آرمانهای ملی جمعیت -طراحی استراتژیهای مورد لزوم برای پیشبرد سیاست ملی جمعیت -طراحی و تعیین ساختار نهادی و نظام اجرایی متناسب ...

بررسی رابطه بین متغیرهای کلان و برخی از شاخصهای توزیع هزینه خانوار، بررسی آماری بودجه خانوار درسال 1375 به منظور استنتاج سیاستهای مربوط به رفع فقر، و بررسی فقر و تحولات آن هدفهای این طرح می باشد. ...

منابع آب های داخلی یکی از ذخائر قابل کنترلی هستند که به منظور اعمال مدیریت های بهره برداری و دستیابی استاندارد های مختلف زیستی بر اساس دیدگاه های کارشناسی به عنوان یک اکوسیستم با ارزش مورد توجه می باشد. شهرستان سوادکوه واقع در استان مازندران به لحاظ موقعیت کوهستانی و بارش باران های فصلی و برف فراوان دارای اکوسیستم های آبی مختلفی است و مجموعه زیستی آن ها نیز تحت تاثیر خاص اقلیمی وسعت و نوع تفاوت های مخصوص را دارا می باشند در این مطالعه تا حد ممکن تعداد اکوسیستم های آبی منطقه ش ...

هدف عملیاتی ای پژوهش به بررسی نظریه ها و رهیافت های برنامه ریزی شهری با نگاهی ویژه به برنامه ریزی شهری و کوشش در جهت اختیار یک طبقه بندی کلان به عنوان چهارچوبی است که در درون آن بتوان به گونه بندی تفصیلی و تشریح نظریه ها و رهیافت ها به نحوی که نه تنها نظریه ها و رهیافت های قراردادی و رایج بلکه نظریه ها و دیدگاه های بنیادی و نوین تر را نیز در برگیرد، پرداخت. ...
نمایه ها:
نظریه | 
نگرش | 
شهر | 

1) اسانسهای گیاه‏‎a‎‏‎N. racemos‎‏، با جمع آوری اندام های هوایی گیاه در مرحله گلدهی کامل و اسانس گیری از آن به روش ‏‎Hydro-distillation‎‏ و محاسبه بازده اسانس با توجه به وزن خشک گیاه به دست آمد. با مطالعه و بررسی دقیق زمان های بازداری ترکیبات اندیس های بازداری کواتس طیف های جرمی و مقایسه کلیه این پارامترها با ترکیبات استاندارد صورت گرفت. شناسایی 24 ترکیب ترپنوئیدی مختلف در اسانس این گونه از گیاه نپتا به دست آمد. 2) اسانس های موجود در گیاه ‏‎N.crassifolia‎‏ ، اندام های هوایی گ ...

هدف این طرح تدوین یک مجموعه از برخی واژه های اقتصادی برای رفع نقایص فرهنگهای اقتصادی موجود بوده است. این واژه ها عبارتند از : واژه های اقتصادی که در فرهنگهای منتشر شده مترادف و معنایی نارسا داشته است. واژه هایی که تاکنون در فرهنگهای موجود فکری برایشان نشده است و سرانجام واژه های تازه و نوظهور. ...

هدفهای اصلی این طرح عبارتند از:- بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه سوم در زمینه سیاستهای اشتغال - ارزیابی اثر بخشی مواد مذکور در بحث اشتغالزایی - بررسی منابع مستقیم اشتغالزایی منظور شده در قوانین بودجه سالهای80-1379 -ارزیابی سازو کارهای استفاده از این منابع در امر اشتغالزایی -ارائه راهکارهای پیشنهادی در موارد مورد بررسی ...

پروژه اصلاح نظام بودجه ریزی هدفهای زیر را دنبال می کند: 1-تبیین جایگاه بودجه در نظام تصمیم گیری و مدیریت مالی 2-اصلاح نظام بودجه دولت 3-اصلاح نظام بودجه جاری دولت 4-اصلاح نظام بودجه عمرانی دولت 5-اصلاح روش پیش بینی درآمدها و هزینه های دولت 6- اصلاح نظام بودجه شرکتهای دولتی 7-اصلاح نظام مدیریت اطلاعات بودجه 8-اصلاح نظام نظارت بر بودجه ...

موضوع این پروژه انجام مطالعات جامع توسعه استان همدان با اهداف ارزیابی عملکرد بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان، شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد بخش ها، بررسی مشکلات و تنگناهای موجود در توسعه بخشهای مختلف اقتصادی اجتماعی استان(عوامل درونی و بیرونی) و همچنین شناخت و بررسی امکانات و قابلیت های توسعه استان در مرحله اول و طراحی راهبردهای توسعه بخش های مطالعاتی، تدوین سیاستها و اقدامات اولیت دار، اولویت بندی طرحهای نیمه تمام، تعیین اهداف کمی توسعه بخشهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ...