عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسیها نشان می دهد که آبکندها در مناطق چابهار (دشتیاری) و جنوب غربی زابل محل ورودی آب دریاچه هامون به رودخانه شیله از لحاظ آب و هوایی بر اساس تقسیم بندی در دستگاه دومارتن و همچنین زیر اقلیمی خلیلی از نوع فراخشک گرم می باشد. ایجاد شده است. بررسیها نشان می دهد که پلان عمودی راس آبکندها غار مانند و شکل مقطع آنها در ابتدا ‏‎V‎‏ شکل و پس از حدود 15 درصد از طول به ‏‎U‎‏ تبدل می شود. عوامل موثر در ایجاد آبکندها شامل بهره برداری بیرویه و عدم دقت در استفاده از زمین بر اساس تناسب آن ...

در این طرح بر اساس اطلاعات قبلی و موجود با استفاده از روش دومارتن اصلاح شده، نقشه آب و هوایی (اقلیم) تهیه گردید. در این نقشه برای استان بوشهر، شش اقلیم، فراخشک معتدل، فراخشک گرم، خشک بیابانی معتدل، خشک بیابانی گرم، نیمه خشک معتدل، نیمه خشک گرم تعیین گردید. با توجه به مطالعات قبلی و شدت بروز فرسایش خندقی در منطقه گناوه، بردخون و باغک، در این مناطق بازدیدهای صحرایی آغاز گردید. این مناطق در اقلیم خشک بیابانی گرم قرار می گیرند. نمونه برداری از خندقهای مورد مطالعه بر اساس روش تحق ...

استفاده از آنتی بیوتیک یکی از بالاترین پارامترهای هزینه ای بیمارستانی است که معمولا در اکثر مواقع بر مبنای موازین علمی نبوده و فقط ترس جراح از عفونت و مشکلات قانونی پیامد آن باعث استفاده بیش از حد آن می گردد و این مسئله مبتلا به همه جوامع حتی امریکا است. لذا بررسی آن امکان ایجاد یک راهنما ‏‎(Guide line)‎‏را برای کشور ممکن می سازد. ...

با توجه به اثرات پایه بر پیوندک و تفاوت بین زمان گلدهی درختان زردآلو و آلو بمنظور تاخیر انداختن زمان گلدهی و انتخاب پایه مقاوم در مقابل شانکر باکتریایی این طرح با 12 تیماردر 4 تکرار با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. در سال جاری نسبت به عملیات به زراعی (کوددهی، آبیاری، سمپاشی و ...) اقدام گردید. همچنین به منظور تربیت درختان به فرم مناسب اقدام به سربرداری و تولید بازوی مناسب گردید. ...

تنظیم کننده های رشد اتفون و اسید جیبرلیک ( 300، 200، 100، 50، 0 میلی گرم در لیتر) در اواخر ماههای مرداد، شهریور و مهر جهت تاخیر در زمان باز شدن گل در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت دو آزمایش مستقل با چهار تکرار استفاده و مقایسه میانگین ها از طریق آزمون دانکن انجام شد. نتایج بررسی اثرات محلول پاشی زردآلودر سال 1379 نشان داد که محلولپاشی اتفون در اواخر مرداد ماه به غلظت 100 پی پی ام منجر به تاخیر گلدهی بمدت 5 روزدر مقایسه با شاهد گردید و محلولپاشی با ا ...

جمع آوری منابع و اطلاعات در زمینه استفاده از خرمای غیر خوراک با مکملهای پروتئینی در تغذیه دام بعمل آمده و همچنین ساخت آخور و مقدمات اجرائی جهت شروع آزمایش بر روی دام صورت پذیرفته است. ...
نمایه ها:

مقدمات اجرای طرح فراهم گردیده و گله های شتر در مناطق پیش بینی شده در شناسنامه طرح شناسایی گردیده است. ...

بررسی انجام شده نشان داد که هر دو ماده بخوبی موجب تنک میوه شدند و میوه های باقیمانده از نظر ابعاد کیفیت نسبت به شاهد برتری داشتند. ...

رقم هایولا 401 در آق قلا 2818 و در بندر ترکمن 1725 و بطور متوسط در دو منطقه 2271 کیلوگرم در هکتار و رقم Option 500 در آق قلا 2689 در بندر ترکمن 1583 و بطور متوسط در دو منطقه فوق 2136 کیلوگرم در هکتار و رقم طلایه ( شاهد) در آق قلا 1411 و در بندر ترکمن 792 و بطور متوسط در دو منطقه 1101 کیلو گرم در هکتار عملکرد داشته اند. کاشت کلزا می بایست پس از تامین رطوبت کافی و پس از اولین بارندگی های پائیز در منطقه صورت گیرد تا از سطح سبز خوبی برخوردار باشیم و برای گرفتن نتیجه بهتر از ارق ...
نمایه ها: