عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1796

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی پیرامون علائم رادیوگرافیک کلیشه قفسه صدری بیماران دچار درد قفسه سینه مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شماره 1 دانشکده پزشکی کرمان در نیمه اول سال 74 می باشد 200 بیمار دچار درد سینه که به بیمارستان مراجه کرده اند تحت نظر 74 می باشد 200 بیمار دچار درد سینه که به بیمارستان مراجعه کرده اند تحت نظر بوده اند و علائم رادیوگرافیک کلیشه قفسه سینه آنها توسط دو رادیولوژیست بررسی می شده است است (عکسها اکثرا به طریقی قدامی-خلفی گرفته شده و در بعضی بیماران پرتابل بوده است). در واقع ...

جهت بررسی موارد بیماری هیرشپرونگ در طی سالهای 1364-1374 که در بیمارستان شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمان تحت درمان جراحی قرار گرفته اند از اطلاعات موجود در پرونده های این بیماران که در بیمارستان شماره 1 بایگانی شده بود استفاده گردید که در مجموع 53 پرونده اطلاعات کامل را در برداشت. در بررسی به عمل آمده اطلاعات زیر حاصل گردید: از کل 53 کودکی که در طی 10 سال مورد بررسی تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند 42 مورد مذکر (5/77%) و 11 مورد مونث بودند (5/22%). 50 مورد از موارد مذکور به طری ...

در این تحقیق با ارزیابی و مقایسه شاخصهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی در استانهای یزد و کرمان که زادگاه دو شخصیت سیاسی در سالهای اخیر بوده اند در بی پاسخ به این سوال بوده ایم که: آیا دسترسی به فرصت سیاسی مانند ریاست جمهوری باعث استفاده از امکانات ملی در جهت توسعه و زادگاه رئیس جمهور شده است یا خیر؟ با توجه به سوال فوق این فرضیه مطرح شد که بین دسترسی به فرصت سیاسی و توسعه فوق العاده استانهای یزد و کرمان رابطه وجود دارد و روند رشد شاخصهای توسعه استانهای مزبور در دوره های ...
نمایه ها:
کرمان | 
رابطه | 
توسعه | 
یزد | 

این پژوهش یک مطالعه توصیفی می‌باشد که به منظور برررسی طول مدت شیردهی مادران شاغل کادر پرستاری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی در شهر کرمان در سال 1373 انجام گرفته است . اهداف ویژه این پژوهش شامل : -1 تعیین طول مدت شیردهی به طورر انحصاری و توام. -2 تعیین ارتباط بین طول مدت شیردهی با متغیرهای سن، تحصیلات ، سمت ، زمان برگشت به کار بعد از زایمان، نوع بخش ، شیفت کاری و تعداد فرزندان. -3 تعیین ارتباط طول مدت شیردهی با متغیرهای انگیزه، موانع و امکانات می‌باشد. نمونه این پژوهشی شامل ...
نمایه ها:
1373 | 
زن | 
سن | 
کرمان | 

موضوع این پروژه موزه مشاهیر کرمان نام دارد که هدف از انتخاب این موضوع به نوعی شناساندن مشاهیر کرمان است و درکنارآن حفظ و شناسایی ارزشهای فرهنگی و تاریخی کرمان است .سایتی که ما برای این پروژه در نظرگرفته ایم خودنشانه ای از تاریخ کرمان می باشد و به ما در رسیدن به هدفمان کمک زیادی می کند سایت مورد نظر یخدان مویدی است ، این یخدان یکی از زیباترین یخدانهای ایران است که به خوبی حفظ شده است که در مرکز شهر قرار دارد . زمینی که این یخدان درآن قرار دارد در طول خیابان و در جهت شرقی غربی ...
نمایه ها:
موزه | 
کرمان | 

به منظور بررسی رابطه بین نوع نگرش مدیران به تعارض با سبک مدیریتی مورد استفاده آنان در آموزشگاههای متوسطه این تحقیق صورت پذیرفت . نگرش به تعارض در پنج نوع کاملا مثبت ، مثبت ، بینابین، منفی و کاملا منفی و همچنین سبک مدیریتی مورد استفاده نیز به پنج سبک تشریک مساعی، گذشت ، مصالحه، اجتناب و تسلط تعریف شد، و با استفاده از پرسشنامه‌ای که به صورت چندگزینه‌ای طراحی شده بود و بین 75 نفر از مدیران آموزشگاههای متوسطه در شهر کرمان توزیع گردید، داده‌های لازم جمع‌آوری شد. در مجموع 62 نفر از ...
نمایه ها:
کرمان | 

این پایان نامه شامل شش فصل می‌شود: فصل اول، کلیات ، پیشگفتار، موضوع پژوهش ، نقش مشارکت سیاسی در جامعه و شرایط و موانع مشارکت سیاسی می‌پردازد. در فصل دوم نظریه‌های توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی دانشجویان در جهان ، ایران و کرمان توجه شده است . درفصل سوم جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان است . درفصل چهارم به توصیف و تبیین یافته‌ها پرداخته شده است . در فصل پنجم فرضیه‌های تحقیق به بحث و بررسی گذاشته شده است . در فصل ششم ضمائم آورده شده است . ...
نمایه ها:
کرمان | 

در این رساله طرح مرکز بازآفرینی کرمان باستان بر تپه‌ای باستانی که ساخته‌ای تقلیل یافته به ساختار خود - به قدمت یک شهر - بر فراز آن قرار گرفته، در جهت ارتقای کیفی این سایت باستانی برای صیانت از مصنوعی بشری که با سرعتی روزافزون در حال بازگشت به طبیعت می‌باشد مورد نظر بوده است . پس از تصویرسازی گذشته سایت و سرزمینی که این سایت در گسترده آن نقشی بر جای گذاشته است سیر تاریخی نگرش به موزه از زمان رواج تاریخی گرایی، از قرن هجدهم به بعد، برای تعیین جای و گاه موزه در حال حاضر مورد توج ...