عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1882

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این رساله طی یک مقدمه و چهار فصل می‌کوشد چارچوب فعالیت‌ها و عملکرد مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات را به عنوان یک مرکز اطلاع‌رسانی تشریح، ارزش و اهمیت موجودیت آن را تبیین، و لزوم توجه و پرداختن هرچه بیشتر و گسترده‌تر را به مرکز به عنوان مروج تحقیقات و اشاعه و انتقال اطلاعات در زمینه ریاضی و فیزیک در کشور آشکار سازد. در نخستین فصل تحقیقات نظری ریاضیات و فیزیک به اجمال آمده و در پی آن چگونگی برپایی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات در ایران مورد اشاره قرار گرفته و ساختار تشکی ...

امروزه کتابخانه های بیمارستانی بعنوان بخش مهمی در بیمارستان در عملکردهایی مانند مراقبتهای بیمار، آموزش بیمار و ... تاثیرگذار گردیده اند. در واقع کتابخانه های بیمارستانی علاوه بر نقشی که در آموزش و پژوهش بر عهده دارند سهم بسزایی نیز در درمان دارند. با توجه به این مسائل رعایت استانداردها توسط این کتابخانه های می تواند به بهبود وضعیت این کتابخانه ها و ارتقای خدمات اطلاع رسانی آنها منجر شود. با توجه به این مسائل این پژوهش ضمن بررسی وضعیت کتابخانه های بیمارستانی دانشگاههای علوم پز ...

در این تحقیق عوامل دخیل در انتخاب رشته تحصیلی توسط دانشجویان رشته های کتابداری و روانشناسی بالینی ورودی 77 دانشگاه شهید چمران اهواز و نیز عوامل موثر در تغییر نگرش دانشجویان در طول دوره تحصیل نسبت به رشته خویش شناسایی شده است . نتایج نشان می دهد که اکثریت دانشجویان کتابداری، رشته تحصیلی خود را بدون شناخت درست و علاقه واقعی انتخاب کرده اند و در مقایسه با دانشجویان روانشناسی، از انگیزه و رضایت کمتری برخوردارند. با این که دانشجویان کتابداری نسبت به استخدام و آینده شغلی خویش امیدو ...

این رساله طی یک مقدمه و چهار فصل می‌کوشد چهارچوب فعالیت‌ها و عملکرد فیلمخانه ملی ایران را تشریح کرده، ارزش و اهمیت مواد فیلمخانه‌ای (فیلم، عکس ، پوستر و آنونس) را تبیین کند و لزوم توجه و پرداختن هر چه بیشتر و گسترده‌تر به فیلمخانه ملی ایران بعنوان مروج و حافظ فرهنگ تصویری کشور را آشکار سازد. در نخستین فصل پیدایش و سیر تحول سینما به اجمال آمده و در پی آن چگونگی بر پایی اولین فیلمخانه‌ها در جهان و سپس در ایران مورد اشاره قرار گرفته است . کیفیت تهیه و گردآوری مواد فیلمخانه‌ای و ...

مراکز اطلاع رسانی آب و برق از نظر ارتباط و اشتراک منابع با همدیگ دارای مشکلاتی هستند . لذا جهت ارتباط و استفاده از منابع همدیگر ساختار متمرکز توزیعی شبکه برای آن آنها پیشنهاد شده است. ...

در این پایان نامه عوامل اثربخشی خدمات اطلاع رسانی با استفاده از فناوری پورتال شناسایی شده است. ...

چکیده: این تحقیق به منظور آگاهی از عوامل موثر بر گرایش به رشته کتابداری و اطلاع رسانی و اثرات ناشی از تغییر نام این رشته بر تغییر نگرش دانشجویان و پویایی رشته با توجه به فن آوری های نوین اطلاع رسانی به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق شامل 238 نفر از دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی از 15 واحد دانشگاهی ، دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشانگر آن است که: 1 ...

برای تولید یک محصول جدید، دو شیوه اصلی وجود دارد که عبارتند از: مهندسی مستقیم و مهندسی معکوس. در مهندسی مستقیم هدف، تولید محصولی است که نیاز به آن احساس می شود و هیچ طرح از قبل آماده‌ای از آن محصول وجود ندارد و باید تمامی فرآیندهای تولید از پایه آغاز شوند. در مهندسی معکوس هدف، تولید محصولی جدید با استفاده از محصولی است که پیش از آن تولید شده است. تفاوت مهندسی معکوس با نسخه برداری از محصولات در این است که در مهندسی معکوس، محصولی جدید تولید می شود و تنها از محصول اولیه به عنوان ...
نمایه ها:

هدف تحقیق حاضر تعیین میزان هماهنگی نیازهای آموزشی رشته کتابداری در مقطع کارشناسی ارشد با منابع موجود در هریک از سه کتابخانه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه تربیت مدرس است . روش تحقیق توصیفی است . ابتدا منابع آموزشی مورد نیاز اساتید از طریق پرسشنامه و نیز منابع برنامه مصوب شورایعالی برنامه‌ریزی گردآوری شد و سپس با مجموعه دانشکده‌ها مطابقت داده شد. کتابها و مجلات موجود در هر مجموعه هم از نظر روزآمد بودن و ...