عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات پیوسته واحدهای اطلاع رسانی کتابخانه های مرکزی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران می باشد. برای تعیین میزان رضایتمندی و عوامل موثر بر آن از عواملی همچون سرعت دریافت اطلاعات روزآمد بودن اطلاعات تعداد پیشینه های بازیابی شده تعداد دفعات استفاده از پایگاههای اطلاعاتی، مرتبط بودن اطلاعات دریافتی، آشنایی با نحوه جستجو در پایگاههای اطلاعاتی و راهنمایی و جستجو توسط کتابدار استفاده شده است. پژوهش حاضر با ...

رعایت استانداردهای چکیده‌نویسی در بازیابی اطلاعات نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. هدف از انجام این تحقیق تعیین رعایت استاندارها در تنظیم چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران به تفکیک سال، دانشکده و دانشگاه است . در این تحقیق از روش توصیف اطلاعات هر پایان‌نامه و انتقال آن به سیاهه آماری استفاده شد. و با استفاده از اطلاعات آماری بدست آمده جداول میانگین، انحراف معیار و درصد و نمودارهای درصد تهیه گردید. براساس مقایسه جداول و انجام آزمون t نتایج نشان ...

دراین تحقیق با تجزیه و تحلیل روند بهره‌وری آموزشی و پژوهشی دانشگاه، عملکرد چند ساله سیستم آموزشی و پژوهشی ارزیابی می‌شود. به همین منظور، ابتدا سیستم دانشگاه به 7 بخش ورودی، آموزشی، پژوهشی، مالی - خدماتی، بافت داخلی - ساختاری، خروجی و فرهنگی تقسیم می‌شود. سپس شاخص‌های آموزش عالی طراحی می‌شود که عبارت است از متغیری که بصورت نسبت بیان شده و یکی از ابعاد دانشگاه را در رسیدن به اهدافش بیان می‌کند. بعد ازآن اهداف دانشگاه تدوین می‌شود که بصورت یکسری سوال در پرسشنامه مطرح شده‌اند. نه ...

هدف از این مطالعه تعیین سطح استرس و بررسی و رتبه‌بندی عوامل استرس‌زا در بین دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس بر اساس مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی می‌باشد. برای نیل به هدف فوق، ابتدا رویدادهای استرس‌زا بر حسب شدت استرس‌زایی رتبه‌بندی و سپس با نمره‌گذاری میزان استرس هر یک از آزمودنیها تعیین گردید. میزان استرس با به کار بردن فرم کوتاه شده پرسشنامه SCL-90-R برای هر یک از آزمودنیها تعیین و افراد بیمار از سالم تفکیک گردیدند. مطالعه از نوع مقطعی بوده و عوامل مخاطره در این تحقیق مقطع تحصیلی، ...

سازمانها ، برای نگهداری نیروهای پرتوان و متخصص که سودآوری آنان برای سازمان محرز شده ، از پاداشهای نقدی و غیرنقدی استفاده می نمایند، همچنین برای خارج کردن کارکنان ضعیف و خاطی که رفتار آنان در سازمان ، ضرر و زیان است ، متوسل به تنبیه می شوند. تحقیق حاضر با عنوان اثرات نظام پاداش و تنبیه موجود ، بر رضایت شغلی کارشناسان دانشگاه تربیت مدرس به بررسی چند عامل موثر ( همکاران ، سرپرستان ، حقوق و مزایا و شغل ) ، بر رضایت شغلی آنان پرداخته است. ...

امروزه نقش اطلاعات و سیستم سازی برای صاحبنظران و متخصصین علم مدیریت و سازماندهی تشکیلات اجرایی ، واضح و روشن است . سیستمهای آموزشی به ویژه در سطوح دانشگاهی از جایگاهی رفیع بر مسئولیت برخوردار هستند و لذا همت گماشتن برای ایجاد شرایط مطلوب در محیطی که برنامه علمی ، عملی و اجرایی کشور را بر عهده خواهد داشت ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است . تحقیق حاضر به ارائه یک سیستم جامع آموزشی برای دانشگاه تربیت مدرس می پردازد. ...

در این تحقیق تحت عنوان بررسی علل ترک خدمت کارکنان دانشگاه تربی مدرس سعی شده تا مهمترین عواملی که می توانند موجبات ترک خدمت کارکنان را فراهم آورند شناسایی و پیشنهاداتی جهت بهبود و یا تقلیل آنها ارائه گردد. عوامل فوق در قالب یک فرضیه اصلی (بین کاهش رضایت شغلی و میزان ترک خدمت کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد) و پنج فرضیه فرعی (تاثیر نابرابر حقوق و مزایا با سازمانهای مشابه، عدم ثبات جایگاه شغلی، احساس عدم امکان ارتقا مناسب، تفاوت در ارزش گذاری افراد هم سطح، کاهش تعهد سازمانی و ر ...

هدف از مطالعه حاضر پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با توجه به متغیرهای تحصیلی، ویژگیهای شخصی و زمینه‌های خانوادگی که در سال تحصیلی 71-72 به عنوان دانشجوی جدیدالورود به دانشگاه تربیت مدرس راه یافته‌اند، می‌باشد. افراد مورد مطالعه در این تحقیق 517 نفر بوده که از این تعداد 464 نفر مرد و 53 نفر باقیمانده را زنان تشکیل می‌داده‌اند. داوطلبان براساس آزمون نیمه استاندارد شده‌ای که توسط سازمان سنجش آزموش عالی به عمل می‌آید برگزیده شده‌اند. به منظور کسب اطلاعات پرونده‌های دانشجویان در ...

هدفهای تحقیق : 1 - بررسی نقش گروههای غیررسمی در زمینه آموزش و انتقال اطلاعات. 2 - بررسی نقش گروههای غیررسمی در زمینه تامین احساس تعلق به دانشگاه . 3 - بررسی نقش گروههای غیررسمی در زمینه حل مشکلات دانشگاه . 4 - بررسی نقش گروههای غیررسمی در زمینه تصمیم گیری. 5 - بررسی نقش گروههای غیررسمی در زمینه تامین امنیت شغلی. 6 - بررسی نقش گروههای غیررسمی در زمینه تامین رضایت شغلی. ...