عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 247

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه پساب‌ها به عنوان یکی از منابع پایدار آب آبیاری محسوب می‌شوند. در این راستا استفاده از جاذب‌ها از جمله زئولیت‌ها جهت بهبود ویژگی‌های پساب توصیه می‌گردد. پژوهش‌های بسیاری در زمینه استفاده از زئولیت طبیعی جهت کاهش آلودگی‌ پساب‌ها صورت گرفته است، همچنین پژوهش‌ها نشان داده است که با تغییرات گوناگون در ساختار زئولیت و اصلاح آن نتایج بهتری حاصل شده است که البته کاهش هزینه‌ها هم در این فرآیند مساله‌ی مهمی به‌شمار می‌آید. این پژوهش در سال 1391 در دانشگاه شهرکرد در 27 ستون PVC ب ...
نمایه ها:
پساب | 
شوری | 

لکه اکولوژیک گیاهی به عنوان سطحی از چشم انداز باعث تجمع منابع در اکوسیستم می‌شود، لذا مطالعه خصوصیات لکه‌های گیاهی ضروری است. لکه‌های گیاهی همواره تحت تاثیر افزایش فشارهای محیطی و مدیریتی مانند خشکسالی طولانی مدت و افزایش چرا قرار می‌گیرند. این فشارها تاثیر خود را با تغییر در اندازه، شکل و فراوانی لکه‌های گیاهی، نمایان می‌سازند. به منظور بررسی اثر عوامل فیزیکوشیمیایی خاک بر روی استقرار لکه‌های گیاهی این تحقیق در مراتع گمیشان، استان گلستان در هر یک از سه منطقه شامل قرق، شدت چر ...

Asymmetric membranes are widely used in many industrial membrane separation processes. The major advantage of membrane filtration over the conventional process is its ability to remove a wider spectrum of particles without using any chemicals. Hollow fiber configuration offer many advantages over flat-sheet or tubular membranes. The spinning process of hollow fiber may look simple, yet it is tedious to find the appropriate conditions to obtain the desirable morphology, separa ...

سد نیسانه از نوع بتنی دریچه‌دار – انحرافی با ارتفاع حدود 5/24 متر از سنگ بستر است و طول تاج سد 124 متر وحجم کل مخزن 4 میلیون متر مکعب می‌باشد. ساختگاه سد بر روی سنگهای رسوبی دوران مزوزییک واقع شده است (عدم تفکیک واحدهای سنگ‌‌چینه‌ای ساختگاه از نظر سن‌سنجی). جهتبررسیشرایطزیرسطحیواحدهایسنگی پی سدوهمچنینجهتایجادارتباطبینمطالعاتسطحیوزیرسطحی،گمانههایاکتشافیحفر وموردبررسیقرارگرفت. پس از مطالعات زمین‌شناسی و برداشت‌های صحرایی جهت ارزیابی آبگذری پی سد آزمایش لوژان انجام شد. با مقایسه ...