عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 237

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از رویکردهای مهم در دسته بندی متن، استفاده از پارادیم یادگیری ماشین می باشد. در این رویکرد،‌نمایش متون و الگوریتم دسته بندی،‌دو عنصر اساسی برای دسته بندی بهینه متون به شمار می آیند. در طی سه دهه گذشته،‌ روشهای گوناگونی هم در زمینه نمایش متون و هم در زمینه الگوریتمهای دسته بندی معرفی شده است که در بخش اول و دوم این نوشتار به طور اجمالی به بررسی آنها می پردازیم. برخلاف تمامی رویکردهای پیشین دسته بندی متن که بطور مستقیم، لغات یا عبارات داخل متون را به بردارهای متناظرشان نگاش ...

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی و ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از (رویکردها و شیوههای تدریس) آنان بود. حجم نمونهی استادان 132 نفر و حجم نمونهی دانشجویان 265 نفر به نسبت حضور در چهار حوزهی تحصیلی بود، که به روش طبقهای تصادفی ساده بدون جایگزینی انتخاب شدند. این پژوهش به روش پیمایشی از نوع مقطعی در سال 90-1389 انجام یافته و دادههای تحقیق با استفاده از پرسشنامهی تدوین شده بر اساس 22 شاخصهی برآیندی در ذیل 5 استاندارد مندرج د ...

در این پایاننامه روشی ترکیبی برای جستجوی معنایی ارائه می‌شود که در آن با استفاده از هستی‌شناسی فارس‌نت، روابط موجود در مستندات، کلمات مرتبط با پرس‌وجوی کاربر و فاصله‌های معنایی کلمات، پیدا شده و با استفاده از آن‌ها مستندات رتبه‌بندی می‌شوند. در این روش ابتدا با استفاده از هستی‌شناسی فارسنت مستندات زبان فارسی پردازش میشوند و شبکهای از معانی آن مستندات به اسم شبکههای معنایی مستندات ساخته میشوند. سپس در مرحله برخط پس از پردازش پرسوجوی کاربر، روابط موجود در این مستندات امتیازدهی ...