عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 215

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با عنوان «نیاز سنجی آموزشی کارکنان شاغل در شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران در سال 1388» به اجرا درآمده است. هدف پژوهش سنجش نیازهای آموزشی مشاغل کارخانجات صنایع مخابراتی راه دور ایران در سال 1388 است. تغییر ساختار سازمانی شرکت مخابرات راه دور و حذف و ادغام برخی مشاغل و پستهای قبلی، و ایجاد تعدادی شغل و پست در چارت جدید، اتخاذ استراتژی کوچک سازی و بازنشستگی زودرس تعداد زیادی از کارکنان با سابقه، استخدام نیروی انسانی جدید و لزوم آموزش بدو خدمت آنان، کاهش نرخ بازگشت س ...

درسالهای اخیر سیستم بانکی کشور اعم از بانکهای دولتی وخصوصی درجهت توانمندسازی کارکنان درحوزه بانکداری الکترونیک تلاشهای درخور توجه ومناسبی انجام داده اند. بانک ملت نیز درجهت افزایش قابلیتهای کارکنان به منظور توسعه بانکداری الکترونیک گامهای مهمی برداشته است.مساله این پژوهش ،بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با توسعه بانکداری الکترونیک در بانک ملت می باشد . این پژوهش به بررسی رابطه بین متغیرهای ، اثرگذاری فردی ،حق انتخاب ،شایستگی فردی و معناداربودن کاربا توسعه بانکداری الکترون ...

هدف از پژوهش تبیین رابطه ویژگی شخصیتی وجو سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش وپرورش بوده است.جامعه آماری 135نفراز کارکنان اداری آموزش وپرورش بوده است .واز روش سرشماری کلیه کارکنان موردبررسی قرار گرفته اند.روش پژوهش ازنوع همبستگی است.برای گرد آوری اطلاعات از سه مقیاس توانمندسازی (ایران نژاد پاریزی ،1386)ویژگی شخصیتی (جنکینس ،زیزانسکی وروزنمن ،1971)وجو سازمانی (هالپین وکرافت ،1963 )استفاده گردید.ضریب پایایی بدست آمده با استفاده از روش آلفای کرانباخ در پژوهش حاضر،مقیاس توانمند ...

اعتماد پیش‌شرط کلیدی برای موجودیت هر جامعه محسوب می‌شود. با توجه به این که اعتماد مردم به دولت، قوام‌بخش مشروعیت آن‌هاست و این که مشروعیت دولت‌ها، عامل اصلی بقاء دولت‌هاست، دولت‏ها درصدد برآمدند تا از سازوکارهای گوناگونی برای افزایش اعتماد و کسب مشروعیت بیشتر استفاده کنند. هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی سازوکارهای افزایش اعتماد عمومی به دولت است. این پژوهش به صورت ترکیبی انجام شد، یعنی برای شناسایی سازوکارها هم از مصاحبه و هم پرسش‏نامه استفاده شد. در نهایت 38 سازوکا ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی با عملکرد شغلی کارکنان عملیات کالا شرکت نفت و گاز امیدیه بود . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی کارکنان عملیات کالا شرکت نفت و گاز امیدیه که در سال 1392 افراد مشغول به کار جمعا( 210) نفر بودند . به دلیل ماهیت جامعه آماری از نمونه گیری تصادفی استفاده و تعداد آنها بر اساس جدول مورگان 136نفراست. ابزار سنجش وگرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر سه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ، انگیزش شغلی ...

هدف اصلی انجام این تحقیق بررسی تاثیر آموزش مدیران در ارتقا سطح مسئولیت اجتماعی در شرکت سایپا دیزل است. که به روش پژوهش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکت سایپا دیزل است که تعداد آنها 998 نفر در سال 1392 می باشد که با توجه به فرمول کوکران 280 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش نمونه گیری تحقیق نیز به صورت تصادفی ساده است. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که دارای 27 سوال بود. روایی آن توسط اساتید راهنما و مش ...

امروزه تغییرات سریع فنّاوری و محتوایی بر فضای رسانه‌ای جهان حاکم است. در این فضای رقابتی شدید صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دانشگاه عمومی، نیازمند همگام بودن با تغییرات است. ازآنجاکه آموزش مهم‌ترین ابزار برای همگام شدن با تغییرات وسیع جهانی است و این تغییرات به‌وسیله منابع انسانی که مهم‌ترین دارایی سازمان است اتفاق می‌افتد. آموزش به منابع انسانی یکی از مهم‌ترین اهداف سازمانی صداوسیما می‌باشد که بسیاری از این هدف در مرکز آموزش محقق می‌گردد. پژوهش موصوف با استفاده از ...

در این تحقیق، عامل‏های انسانی برای ارزیابی عملکردشان انتخاب شده و مشخصه‏هایی مناسب برای طول مدت خدمت عامل‏ها استخراج شده است. در مرحله اول، از روش‏های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و چولگی) و هیستوگرام برای تعیین و نمایش مشخصه‏ها استفاده شده است و تحلیل این مشخصه‏ها با رویکرد تحلیل مولفه‏های اصلی انجام می‏شود. سپس برای ایجاد گروه‏های عامل همگن از خوشه‏بندی استفاده می‎‏شود. در مرحله دوم، زمان رسیدن عامل‏ها به سطح خدمت مطلوب با ایجاد منحنی رشد سطح مهارت تعیین می‏گردد. عملک ...

این پژوهش در پی آن است تا با بررسی نظام آموزش کارکنان به شناسایی آسیب های موجود در فرایند آموزش بپردازد و پس از شناسایی آسیب ها و اولویت ها آنها را در نهایت با توجه به نارسایی های نظام موجود آموزش و تنگناها راهکارهای مناسب در این زمینه ارائه دهد جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان رسمی سازمان 400 نفر است که طبق جدول مورگان 196 نفر برآورد شد و در نهایت به 127 نفر کاهش یافت. این تحقیق با ارائه پرسشنامه افدام به بررسی فرایندهای آموزش نموده است. از طریق آمار توصیفی و استنباطی( آ ...