عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11829

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح تحقیقاتی مقدار پارتنولید (که ماده موثره و ضد میگرن فیورفیو Tanacetum parthenium می‌باشد) گیاهان فیورفیو وابسته به نقاط جغرافیائی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور ابتدا بذر سه‌گونه مختلف گیاه فیورفیو از منابع مختلف تهیه و در تحت شرایط یکسان در گلخانه دانشگاه تبریز کاشته شدند. گیاهان در موقع گل‌دهی چیده شدند و بلافاصله به سه قسمت برگ ، ساقه و گل تقسیم گردیدند. مقدار پارتنولید هریک از اندام‌ها بانضمام کل گیاه دست نخورده با بکارگیری HPLC اندازه‌گیری شدن ...

در سال 78 و 79 مقاومت تعداد 200 لاین گندم دیم در مرحله گیاهچه ای و گیاه کامل نسبت به بیماری زنگ زرد ارزیابی گردید که تعداد 50 لاین در مرحله گیاهچه ای نسبت به هر دو نژاد زنگ ‏‎134E134A+‎‏ و ‏‎134E142A+‎‏ مقاومت نشان داد و درجه آلودگی آنها کمتر از 4 بود که در مرحله گیاه کامل نیز این ارقام و لاینها مقاومت نشان دادند. هم چنین تعداد 82 رقم و لاین تیپ آلودگی بیشتر از 6 در مرحله گیاهچه ای نشان دادند. ...

ویژگیهای اکولوژیکی گیاه اسپرس خراسانی (پخش و گستردگی، تراکم در محیطهای رویش ) و نیز خصوصیات زادآوری، مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی ... مورد مطالعه قرار گرفت . رویش در شرایط مختلف مطالعه شد. ...
نمایه ها:
اسپرس | 
گیاه | 

در این طرح 217 رقمو لاین گندم دیم در مراحل گیاه کامل و گیاهچه‌ای نسبت به زنگ سیاه گندم مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج حاصل از ارزیابی در مرحله گیاهچه‌ای در شرایط گلخانه‌ای نشان می‌دهد که در مقابل ایزوله 13 تعداد 52 لاین عکس‌العمل حساس ودر مقابل ایزوله 15 تعداد 61 لاین دارای واکنش حساس بودند و در شرایط مزرعه‌ای در ارومیه 31 لاین لرستان 231 لاین - گچساران 3 لاین و در اسلام نیز 3 لاین دارای واکنش حساس بودند. ...

گیاه نیمه انگل دارواش ‏‎(mistle tol)‎‏ یکی از عوامل مهم زیان آور درختان میوه درجنوب خراسان می باشد . به منظور پراکندگی ، شناسائی میزبانها و همچنین گونه های دارواش بازدیدهای متعددی در فصول مختلف سال از باغات میوه شهرستانهای بیرجند ، قاین و فردوس به عمل آمد و قطعاتی از شاخه های میزبانهای آلوده و همچنین دارواشها ( در شرایط برگ و میوه ) روی میزبانها ی مختلف برای تعیین جنس و گونه جمع آوری گردید. ...

در اجرای این تحقیق کوتاه مدت، امتزاج پروتوپلاست های دو گیاه (چغندرقند) برای نخستین بار در کشور بررسی و گزارش گردید. مهم ترین هدف از اجرای این بررسی دستیابی به فن آوری هیبریداسیون سماتیک در برنامه به نژادی گیاهان و به ویژه گیاه چغندرقند بوده است. در این بررسی ها خالص سازی پروتوپلاست های دارای کلروپلاست (سبز) و بدون آن، شمارش و تیمار امتزاج به روش شیمیایی در حضور PEG انجام گرفت. پس از اجرای امتزاج، وقوع ساختارهای ترکیب شده ثبت و کشت آنها در محیط غذایی K8p انجام پذیرفته است. تغذ ...

27 رقم گندم (بولانی به عنوان شاهد) به‌منظور بررسی وارزیابی مقاومت در مرحله گیاهچه، نسبت به دونژاد زنگ زرد در گلخانه مورد مطالعه قرار گرفتند.اجزای مقاومت شامل تیپ آلودگی، دوره کمون، اندازه پوستول وتراکم پوستول یادداشت برداری شدند.تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری بین ارقام از نظر این صفات ،نسبت به دونژاد 230E254A+,226E222A+ وجوددارد.براساس نتایج تجزیه مرکب ،اثر متقابل نژادxرقم،برای هرچهار صفت معنی دار شدکه بیانگر وجود ژنهای اختصاصی می باشد.به منظور بررسی مقاومت درمرحل ...
نمایه ها:
گندم | 
رقم | 
گیاه | 

نظربه اهمیت فوق‌العاده تولید گوشت قرمزوتامین ،پروتئین حیوانی موردنیاز کشور،این گیاه درجوارگیاه بین زراعی تابستانه سودانگراس نقش مهمی رادرتامین علوفه مورد نیازدام بویژه پرکردن خلاءعلوفه سبز زمستانی درخوزستان ایفاءخواهدنمود.دراین طرح ،روند رشدگیاه علوفه ای پرکوه باتوجه به نیاز تحقیقاتی آینده درمورداین گیاه بررسی گردیده ومنحنی رشد آن درشرایط زمستان خوزستان ترسیم میگردد،ازطرف دیگر باتوجه به قرارگرفتن این گیاه ازتناوب زراعی منطقه ،برداشت علوفه سبزیاسیلونی آن درفاصله 53 تا180 روز ب ...

اثرات زیان آور یک گیاه برگیاه دیگر بوسیله تولید مواد شیمیائی از طریق ریشه ها و برگها و رهاسازی آن به محیط اطراف راآللوپاتی می گویند. دوفازاساسی درتحقیق یک پدیده آللوپاتیکی وجود دارد. درفازاول یعنی بیواکولوژیکی روابط متقابل آللوپاتیکی شناسایی شده و درشرایط مزرعه نشان داده می شود. درفاز دوم یعنی شیمیائی - آناستیکی مواد آللوشیمیائی مسئول پدیده از گیاه جدا وشناسایی می شود. درشرایط مزرعه مشاهده شده است که گیاه Nepeta sp. یک دایره خالی از گیاه دراطراف خود ایجاد می کندکه نشانه آللوپ ...