عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 330

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

علت انتخاب مادران در این بررسی این است که، دارای نقش عمده‌ای در مبارزه و کنترل بیماری و مشارکت در برنامه‌های بهداشتی دارند. بررسی به روش توصیفی انجام شده تعداد 500 مادر از میان کسانی که برای معالجه کودکان زیر 5 سال خود به بیمارستان کودکان تختی و بهرامی مراجعه کرده بودند انتخاب شددر هر بیمارستان 250 نفر از مادران بصورت تصادفی برای مصاحبه و تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. در شهریورماه 1366 در یک روز بمدت 10 ساعت در روز انجام شد. پس از انجام تجزیه و تحلیل مقدماتی پرسشنامه‌ای حاوی 26 ...

در چند سال اخیر قارچ Biscogniauxia mediterranea یکی از مهم‌ترین عامل خسارت جنگل‌های بلوط کشور می‌باشد. تاکنون روش مناسب کنترل بیماری در کشور ارائه نشده است، لذا این تحقیق به بررسی شیوه های مناسب کنترل و مدیریت این بیماری در کانون‌های آلوده استان گلستان می‌پردازد. با انتخاب درختان آلوده به بیماری از طبقات آلودگی مختلف ، روش‌های مختلف کنترل و مبارزه با بیماری زغالی بلوط شامل تقویت درختان بیمار بعد از آزمایش خاک و استفاده از قارچکشها(تزریق و اسپری موضعی) و قارچ‌های آنتاگونیست( ...

دراین طرح درمناطق روستایی شبستر ابتدا تعداد بیماران فعال سال 68 و 69 را که توسط سیستم عمودی بیماریابی و تحت کنترل قرار داشت محاسبه نموده و ازنظر موفق بودن دربرنامه کنترل بیماری سل براساس Indicator واهداف مشخص شده موردارزیابی قرار خواهیم داد وبعداز اینکه پرسشنامه ها و اطلاعات کافی بدست آمد مجری طرح و همکاران درخانه های بهداشت - بهورزان را نسبت به این بیماری و بیماریابی و رساندن اطلاعات به مردم منطقه درمورد سل آموزش داده و به فاصله 6 ماه تایکسال تاثیراین سیستم را برروی آگاهیهای ...

این طرح همه ساله در انستیتو تحقیقات توتون تیرتاش اجرا میشود. کشف کانونهای اولیه بیماری و دادن پیش آگاهی به توتونکاران کشور بمنظور اقدامات بموقع و همه جانبه برای پیشگیری و کنترل بیماری و کاستن از تعداد سمپاشی در مزرعه از نظر زیست‌محیطی و کاهش هزینه‌های تولید و بررسی سیر پیشرفت بیماری و تجزیه و تحلیل شرایط و عوامل موثر در توسعه و با توقف بیماری و مشخص کردن قدرت بیماریزائی پارازیت از هدفهای اجرای این طرح است . اولین تاریخهای بروز بیماری در مناطق گرگان و مازندران به سازمان کرستا ...

سیاهک پنهان پاکوتاه از بیماریهای مهم و در حال گسترش گندم در استان می باشد. که در سالهای سرد و پربرف در مناطق مرتفع استان شدت یافته و خسارت آن به حد اقتصادی می رسد. آزمایش سال جاری بصورت اسپیلت پلات با هدف ارزیابی سموم در کنترل بیماری و تاثیر زمان کاشت بر اثر این سموم انجام گرفت. میزان آلودگی کرتهای آزمایشی در سال زراعی 78-77 بعلت کمبود پوشش برف در حد پایینی بود و به لحاظ آماری در سطح 1% با آزمون دانکن تیمارهای فاکتور سم تفاوت معنی داری نداشتند. اما دو تیمار فاکتور زمان کاشت ن ...

از آنجایی‌که لیشمانیوز جلدی یکی از معضلات مهم بهداشتی درمانی کشور ایران است و بخصوص نوع سالک جلدی شهری در حاشیه بعضی از شهرهای کشور مسئله‌ایی تقریبا کنترل‌ناپذیر است چرا که به توسعه و بهبود زندگی ارتباط دارد و در حاشیه شهرهای رو به رشد همواره انتظار مناطقی با سطح بهداشت پائین را می‌توان داشت طرحی جهت کنترل سالک جلدی شهری با استفاده از پشه‌بندهای آلوده به سم التامترین ارائه می‌گردد تا هم به مقطع زنجیره انتقال ، کاهش ناقل و کاشتن ذخایر انگل منجر گردد. براساس اطلاعات منتشر شده ت ...

چکیده ندارد.

این مقاله، توانایی سازگاری ویروس و نیاز به تولید واکسن های بهتر و اعمال روش های مدیریتی جدیدتر را به منظور غلبه بر ویروس بیان می دارد. ...

بیماری پسوریازیس با شیوع 3-5/1 % علت ناشناخته ای دارد و گفته می شود که پلی ژنیک و مولتی فاکتریال باشد و حتی گاهی اوقات این بیماران نیاز به بستری پیدا می کنند. از طرفی تا به حال گروههای خونی ‏‎ABO‎‏ و پاره ای از بیماریها مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین مقایسه شیوع گروههای خونی ‏‎ABO,Rh‎‏ در افراد مبتلا به پسوریازیس و گروه کنترل بصورت مطالعه ‏‎case control‎‏ پرداخته و مقادیر 05.0>‏‎p‎‏ ارزشمند تلقی گردید.در این مطالعه مشخص گردید که بین پسوریازیس و جنس هیچ گونه ارتباط معنی د ...