عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 68

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه پایداری حیات بشربوسیله مجموعه ای ازعوامل تهدید میشود تحول فناوری پویایی اقتصادی رشد شتابان جمعیت و آسیب های محیط طبیعی ازجمله این عوامل می باشندبااوج گرفتن نگرانی ازعواقب فعالیت های انسانی برای کره زمین به دنبال نظریه پایداری برای حمایت ازمحیط شهری نظریه توسعه پایداری شهری مطرح گردید کشورهای درحال توسعه نیز که دارای ویژگیهای مشترک و غیرمشترکی هستند برای مقابله با مشکلات شهری معاصرنیازمند اتخاذرویکردهای مبتنی برتوسعه پایدارشهری هستند فرم شهری پایدار درکشورهای درحال توسع ...

ابتدا ماهیت امر مدیریت دولتی موردبررسی قرارگرفته است .سپس اصول ومفاهیم تحلیل تطبیقی بازگویی شده است .آنگاه بوروکراسی وانواع آن تبیین گردیده است وسپس رابطه بین نظام سیاسی ونظام اداری موردتجزیه وتحلیل قرارگرفته است .سپس ویژگیهای اداری کشورهای جهان نوشته وتشریح گردیده است .ورابطه این توسعه وتحول سیاسی تشریح شده است وبه انجام خصوصیات جوامع منشوری درحال‌گذار مورد بررسی قرارگرفته است . ...

پایین بودن بهره وری عوامل تولید در اکثر کشورهای درحال توسعه موضوعی کاملا طبیعی وعادی بنظر می رسد.بدون شک افزایش بهره وری عوامل تولید درسطوح ملی و بخش‌های تولیدی باید مورد توجه خاص قرارگیرد واین موضوع زمانی امکان پذیر است که تصویری از روند رشد بهره وری عوامل تولید در واحدهای تحت وشش ترسیم و نتایج حاصله با بهره وری عوامل تولید در کشورهای پیشرفته تر مقایسه گردد.هدف ازمطالعه و تحقیق حاضر،طراحی مدلی است که براساس آن بتوان بهره وری هرموسسه را مورد سنجش قرار داد و سپس پیشنهادات لازم ...

از دیر باز رشد اقتصادی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران جوامع مختلف بوده و در بسیاری از کشورها ارتباط بین سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی مورد توجه بسیاری از برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گرفته است. از دیدگاه نظری استدلال فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان مهمترین اجزای سرمایه گذاری، تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی دارد. در این مطالعه با توجه با ادبیات و مبانی نظری موجود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی، به بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقت ...
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.