عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2161

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
زن | 

با توجه به اینکه زمان طرح به اتمام نرسیده است اعلام نتیجه تا اتمام طرح و انتشار گزارش نهایی به تعویق خواهد افتاد. ...

چکیده ندارد.
 
برای تشخیص موقعیت کشاورزی هر منطقه و با تعیین توانایی یک منطقه در رفع نیازهای خود کافی است که مقایسه‌ای بین میزان تولید و مصرف محصولات کشاورزی آن صورت گیرد. دوعامل جمعیت و درآمد در میزان مصرف مواد غذایی موثر می‌باشد. براساس مصرف سرانه چند محصول عمده کشاورزی میزان کل مصرف (برحسب جمعیت در سال 1370) محصولات را محاسبه نموده‌ایم. جهت مقایسه تولید و مصرف محصولات کشاورزی چند محصولی که انتخاب نموده‌ایم عبارت است از گندم،چغندرقند،حبوبات ،سیب‌زمینی - پیاز،صیفی‌جات و جالیز. از بین محصول ...

برای حل مسائل متنوع منابع خاک و آب ، نیازمند به برآورد سیلاب و آوردرسوب از حوزه‌های آبریز کشاورزی هستیم. به علت پیچیدگی پروسه سیلاب وآورد رسوب ، استفاده از مدل‌های ریاضی اجتناب‌ناپذیر است . اعتمادفزاینده به این مدل‌ها به عنوان ابزاری جهت ارزیابی گزینه‌های مختلف‌مدیریت حوزه‌های آبریز، باعث گردیده که امر ارزشیابی مدل‌ها از اهمیت‌شایانی برخوردار گردد. یکی از مدل‌های ریاضی مورد استفاده در پیش‌بینی‌سیلاب و آورد رسوب از حوزه‌های کوچک کشاورزی مدل Gleams (اثرات‌سیستم‌های مدیریت کشاور ...

به منظور تحلیل میزان تاثیر، بخش حقیقی اقتصاد و عملکرد دولت در متغیرهای توزیع مجدد درآمد، بر رفاه جامعه، ارزیابی رابطه سه متغیر رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر می‌تواند بسیار راهگشا باشد. از یک سو دستیابی به رشد اقتصادی بالا به عنوان زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، از اهداف اصلی برنامه های اقتصادی تمامی دولت‌ها محسوب می شود. از دیگر سو، گسترش روز افزون فقر و نابرابری در توزیع درآمد، در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و تجربیات گذشته این کشورها در رشد اقتصادی، مقوله‌ی فقر را به مسئ ...