عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1403

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق در پی آن است که به بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بپردازد و مسئله تحقیق آن است که تاثیر سبک رهبری تحول آفرین در خلق تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه چگونه است؟ در این تحقیق سعی شده است تاثیر ابعاد رهبری تحول آفرین برروی مفهوم تعهد سازمانی به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد. اهداف تحقیق عبارتند از : - تعیین رابطه رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تعیین رابطه نفوذ آرمانی ، ...

انسان بعنوان پیچیده ترین و پویاترین گوهر آفرینش یکی از عناصر اساسی و اصلی هر سازمان است که در پیشبرد امور و بروز تحول دخالتی موثر دارد. بنابراین برای تحقق اهداف سازمان و بقا و رشد و پویایی، شناسایی منابع انسانی خلاق و مبتکر و نوآور اهمیت حیاتی دارد. در این راستا ارزیابی عملکرد کارکنان به عنوان یکی از موثرترین ابزار شناخت و کنترل در یک سازمان ، نقش مهمی را ایفا می کند. در این پروژه به منظور طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای بانک توسعه صادرات ایران، ضمن مطالعه متدهای مخت ...

رابطه بین کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان مرکز مخابرات تلفن 118 شیراز پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان مرکز مخابرات تلفن 118 شیراز اهتمام ورزیده است . نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 110 نفر (همگی زن ) از کارکنان مرکز مخابرات تلفن 118 شیراز بودندکه از روش سرشماری استفاده گردیده است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری، پرسشنامه فرسودگی شغلی و پرسشنامه رضایت شغلی بوده است که پس از تکمیل پرسشن ...

یکی از مشکلات اجتماعی عصر ما، فشارهای روانی ناشی از کار می باشد که اصطلاحاً فرسودگی شغلی نام دارد. فرسودگی شغلی باعث کاهش انرژی کاری شده و علاوه بر تأثیر بر بازده کاری سازمان، سلامت عمومی فرد را نیز به خطر می اندازد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی فرسودگی شغلی و تأثیر آن بر کیفیت خدمات از دیدگاه کارمند می باشد. تحقیقات جداگانه زیادی در مورد فرسودگی شغلی و کیفیت خدمات انجام گرفته است و هر کدام از زاویه ای به این مسئله پرداخته اند. امّا تا به حال پژوهش همه جانبه ای در رابطه با فرسودگ ...

افزایش چالش های محیطی به صورت اجتناب ناپذیری روش های انجام کار ما را تغییر داده، چالش‌هایی نظیر تغییر سریع ، ظهور اینترنت، تنوع نیروی کار، جهانی شدن، تکامل یافتن و متحول شدن نقش‌های کاری و خانوادگی و ظهور بخش خدمات تنها بر ساختار سازمانی اثر نداشته است بلکه ماهیت و نقش عاملیت کسب و کار را نیز تغییر داده است. در پاسخ به این چالش‌های محیطی، سازمانها به منظور افزایش کارایی ، اثربخشی و نهایتاً بهره وری خود به سمت "مدیریت منابع انسانی" تغییر جهت داده‌اند.در همین راستا صاحبنظران به ...

هدف از اجرای این پژوهش، تعیین رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن شهر تهران می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان مدیریت های چهارگانه شهر تهران شامل مدیریت شمال غرب، مدیریت جنوب غرب، مدیریت شمال شرق و مدیریت جنوب شرق و همچنین شعبه مستقل مرکزی شهر تهران می باشد؛ که جمعاً جامعه آماری این تحقیق شامل 2569 نفر بود و از این تعداد 421 نفر انتخاب گردید.روش نمونه گیری این پژوهش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب گردید.برای سنجش کیفیت زندگی کاری از پرسش نا ...

بررسي عوامل اثرگذار بر نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان علمي و اداري دانشگاه شهيد بهشتي با تاکيد بر نقش فعاليت ورزشي. هدف از اين تحقيق، بررسي عوامل اثرگذار بر نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان علمي و اداري دانشگاه شهيد بهشتي با تاکيد بر نقش فعاليت ورزشي بود. اين پژوهش به صورت توصيفي، پيمايشي انجام گرفته است. جامعه آماري تحقيق شامل تمام کارکنان علمي و اداري دانشگاه شهيد بهشتي بود که از ميان اعضاي هيئت علمي 119 نفر و از ميان کارکنان 265 نفر به روش خوشه اي دومرحله اي و تصادفي ساده به ...

سازمان سيستمي اجتماعي است که حيات و پايداري آن به وجود پيوندي قوي بين اجزا و عناصر تشکيل دهندة آن وابسته است. ادراک بي عدالتي اثرات مخربي بر روحية کار جمعي دارد، زيرا اهتمام نيروي انساني و انگيزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار مي‌دهد . بي عدالتي و توزيع غير منصفانة دستاوردها و ستاده هاي سازمان، روحية کارکنان را تضعيف مي كند و روحية تلاش و فعاليت آنها را تنزل مي دهد. بنا براين، رعايت عدالت رمز بقا و پايداري جريان توسعه و پيشرفت سازمان و کارکنان آن است)سيد جوادين و همكاران،138 ...

در محیط رقابتی کسب و کارهای امروزی نقش مدیران و رهبران سازمان و نوع روابط آنان با کارکنان به منظور دست‌یابی به بهبود عملکرد و اثربخشی سازمانی از اهیمت خاصی برخوداراست. بطوریکه نظریه‌های رهبری بر بکارگیری سبک‌های مختلف رهبری از سوی مدیران عالی و تاثیر آنها بر رفتارهای کارکنان تاکید نموده‌اند. از جمله نظریاتی که بر اهمیت چگونگی برقراری روابط با سایر اعضای سازمان و تاثیرات مثبت و منفی آن بر محیط سازمانی و ایجاد انگیزه در کارکنان صحه می-گذارد، نظریه‌های عاملیت و خادمیت است. براسا ...