عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1135

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس های آموزشیاران نهضت سواد آموزی شاغل در آموزش و پرورش با سایر دانش آموزان همان دوره بود . برای وصول به هدف فوق 209 معلم ابتدایی ( 34 نفر از معلمین نهضتی و175 نفر از سایر معلمین ) به روش نمونه گیری چند مرحله ای از 6 شهرستان استان لرستان انتخاب و دانش آموزان آنها با آزمون های پیشرفت تحصیلی (محقق ساخت) املا ، ریاضی و علوم و خود معلمین با پرسشنامه ی مربوط به طراحی آموزشی مورد آزمون قرار گرفتند . قبل از اجرای آزمون ها به بر ...

اختلاف در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر برونگرا و درونگرا اختلاف معنی‌داری نیست ولی در بین دانش‌آموزان پسر برونگرا و درونگرا اختلاف میان میانگین‌ها از نظر آماری معنی‌دار است . بدین معنی که میانگین معدل دانش‌آموزان برونگرا بیشتر از دانش‌آموزان درونگرا است .(البته این همبستگی بین برونگرا و پیشرفت تحصیلی در سن کمتر از 15 می‌باشد و با افزایش سن این رابطه معکوس می‌شود) بین گروههای مختلف مطالعه دانش‌آموزان دختر و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه معنی‌داری وجود ندارد ولی بین گروههای مطالعه ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میزان شناخت معلمان دوره ابتدایی با روشهای آموزش فعال و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان92 انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان دوره ابتدایی منطقه انزل شهرستان - شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 9392 یکصدو سی و نه نفر می باشد تشکیل می دهند و حجم نمونه 100 نفر می باشد و - ارومیه که تعداد آنها براساس آمار سال 93انتخاب حجم نمونه براساس فرمول کوکران می باشد. که به شیوه تصادفی ساده انجام شده است. نوع پژوهش توصیفی بوده و روشتحقیق هم از نوع همبستگی می با ...

این پژوهش تحت عنوان ؛بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی شهر اراک؛ در سال تحصیلی 80-1379 انجام شد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه سبکهای اسناد با پیشرفت تحصیلی ودر نهایت بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت وسبکهای اسنادی با پیشرفت تحصیلی بوده است. جامعه پژوهشی عبارت از کلیه دانش آموزان دختر و پسر سال دوم رشته ریاضی شهر اراک بود. از جامعه فوق 380 نفر (170 نفر دختر و 210 نفر پسر)، از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوا ...

در بهار سال 1374 پژوهشی با عنوان شناخت عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی در دانشگاه شاهد انجام گردید که مشخص کند چرا برخی از دانشجویان نسبت به بقیه از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردارند؟ برای این منظور دو گروه از دانشجویان انتخاب شدند ، گروه اول شامل دانشجویانی بود که در دو نیمسال تحصیلی سال 73-72 معدل بیش از پانزده داشته اند و گروه دوم دانشجویانی که در همان سال تحصیلی در یک یا دو ترم مشروط شده بودند. بر اساس مبانی نظری در زمینه های فردی - اجتماعی و آموزشی تعدادی متغیر انتخاب و بر اس ...

باورهای هوشی به رفتار فرد جهت داده و پیش بینی رفتار او را برای دیگران ممکن می سازد. جهت گیری هدفی نیز الگوی یکپارچه ای از باورها، اسناد و عواطف است که به رفتار تحصیلی فرد جهت می دهد و روش های مختلف نزدیک شدن، درگیر شدن و یا پاسخدهی به موقعیتهای پیشرفت را شامل می شود. بنابراین با هدف شناسایی رابطه میان جهت گیری هدفی و باورهای هوشی با پیشرفت تحصیلی تعداد 120 دانش آموز دختر و پسر از پایه های اول راهنمایی و دبیرستان به طور تصادفی از میان منطقه 2 شهر تهران انتخاب شدند. برای ارزیاب ...

مسلم است که نقش خانواده و تعامل افراد خانواده و امکانات فراهم آمده در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان آن خانواده ارتباط مستقیم دارد در این تحقیق پژوهشگر در نظر دارد میزان تاثیرپذیری تعداد افراد خانواده را در یا میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ترسیم نمایند فرض محقق این است که احتمالا با ازدیاد تعداد فرزندان بنیه اقتصادی کاسته می‌شود و بر پیشرفت تحصیلی تاثیر می‌گذارد در این تحقیق کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه مناطق دوگانه اراک می‌باشد محقق با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 2400 ن ...

هدف پژوهش ، بررسی اثرات تحصیلات مادران بر تحصیلات فرزندان است . جامعهء آماری مادران کارمند و خانه‌دار تحصیل کرده (مدارک سوم راهنمایی به بالا) استان مرکزی و دانش‌آموزان سال اول راهنمایی هستند. روش پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است . یافته‌ها نشان می‌دهد که: تحصیلات بالای مادر، کارمند آموزش و پرورش بودن، پیگیری درس فرزندان از سوی مادران تحصیل کرده و تهیهء وسائل کمک درسی از سوی مادران تحصیلکرده در منزل برای فرزندان بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اثر مثبت دارد. همچنین این تح ...

هدف پژوهش بررسی اثرات ماده 18 آئین‌نامه امتحانات (تکماده) بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان استان مرکزی است . جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پایه پنجم استان مرکزی است که در سال 1368 از ماده 18 برای ورود به دوره راهنمایی استفاده کرده‌اند. همچنین بخش دیگر جامعه آماری شامل مسئولان ادارات و مدارس است حجم نمونه برای دانش‌آموزان 400 نفر و برای مسئولان 320 نفر است روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار مصاحبه بوده است ، یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) میان استفاده مکرر دانش‌آموز از ماده 18 ...