عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 93

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش بررسی علل مردودی و ترک تحصیل در پایه‌های اول ابتدایی و اول راهنمایی تحصیلی کشور است . جامعه آماری شامل مدیران و معلمان مدارس ابتدایی و راهنمایی، دانش‌آموزان مردودی پایه‌های اول ابتدایی و اول راهنمایی تحصیلی هفت استان خراسان، بوشهر، مازندران، زنجان، خوزستان، تهران، سیستان و بلوچستان (از هر استان سه منطقه و از هر منطقه 8 مدرسه ابتدایی و راهنمایی) است . روش پژوهش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که عواملی که در مردودی و ترک ...

در این مطالعه تعداد 960 نفر دانش‌آموزان پایه اول دبستان از لحاظ وجود عفونت ادراری مورد بررسی قرار گرفتند که تعداد 482 نفر معادل 50/2 درصد را افراد مذکور و تعداد 478 نفر معادل 49/8 درصد را دختر تشکیل می‌داد. از تعداد مورد بررسی قرار گرفته 133 نفر مشکوک به عفونت سیستم ادراری بودند که از تعداد 35 نفر به طور قطع مبتلا به عفونت سیستم ادراری بودند. از 35 نفری که مبتلا به عفونت سیستم ادراری بودند 11 نفر دانش‌آموز پسر و 24 نفر دانش‌آموز دختر وجود داشت که میزان شیوع عفونت ادراری دارای ...

چکیده ندارد.

هدف تحقیق، بررسی علل و میزان افت تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی مدارس تهران است . این بررسی به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه از 352 نمونه از والدین و معلمان انجام گرفته است . نتایج نشان می‌دهد که جنسیت ، ردیف تولد، آمادگی‌های کلی و روحی، میزان علاقه برای ورود به دبستان، آمادگی جسمی، اندازه وزن، برتری جانبی، محل زندگی کودک در خانه، میزان تحصیلات والدین، رابطه دانش‌آموز با والدین، سن و سابقه تدریس معلم، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، و آموزش پیش از دبستان اعم از مهد ...
نمایه ها:
پایه 1 | 
تهران | 
معلم | 

هدف کلی این پژوهش مشخص نمودن میزان ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری مادران و بلوغ اجتماعی دانش‌آموزان است . در راستای هدف تحقیق فرضیه مطرح شده عبارتست از: بین شیوه‌های فرزندپروری مادران(اقتدار منطقی، استبدادی و آزادگذاری) و بلوغ اجتماعی دانش‌آموزان در پایه‌های تحصیلی مختلف رابطه وجود دارد. روش تحقیق: روش همبستگی است . جامعه‌آماری: جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش‌آموزان مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران است . نمونه آماری: نمونه آماری تحقیق را 90 نفر از دانش‌آموزان مدارس ...

با توجه به یافته‌های حاصل از پژوهش "بررسی محتوای کتب درسی علوم پایه سال اول دبیرستان نظام جدید با توجه به اصول برنامه‌ریزی درسی از نظر دبیران و دانش‌آموزان شهر تهران" می‌توان اینچنین نتیجه‌گیری نمود: -1 در پاسخ به سوال ویژه شماره یک : کاربرد اصول روانشناسی یادگیری در محتوای کتب علوم پایه، در مجموع 83 درصد دبیران و 82/24 درصد دانش‌آموزان معتقد هستند که در تهیه کتب علوم پایه سال اول دبیرستان نظام جدید، اصول روانشناسی یادگیری در حد متوسط و بالاتر بکار رفته است . لذا می‌توان نتیج ...

این پژوهش تحت عنوان "ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش عزت نفس و بررسی رابطهء آن با پرخاشگری، رفتار ضداجتماعی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی و عملکرد تحصیلی" انجام گرفت و اهداف آن ابتدا ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش عزت نفس متناسب با ویژگیهای فرهنگی - اجتماعی جامعه و سپس بررسی رابطهء احتمالی بین عزت نفس با هر یک از متغیرهای مورد مطالعه بود. در این پژوهش حجم چهار نمونهء هنجاری، بازآزمایی، سنجش اعتبار و آزمون فرضیه‌ها به ترتیب 288، 80، 120 و 120 نفر بود که به صورت تصادفی چند مر ...

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش به کمک رسانه های آموزشی شنیداری - دیداری باتکیه بر نوارهای ویدئویی درسی یا همان طرح آموزش تصویری رشد وزارت آموزش وپرورش ، بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان انجام گرفت. متغیرهای آن شامل : متغیر مستقل یعنی آموزش با سه سطح مختلف ( سه روش مختلف آموزشی ) و متغیر وابسته ( یادگیری ) بودند. براساس روابط بین متغیرها، سه فرضیه طرح شدند. جامعه آماری ، شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان در شهر روانسر ( کرمانشاه ) در ...

نتایج پژوهش نشان می دهد که بین میانگین نمرات دانشجویان سال اول و چهارم در هیچ یک از خرده مقیاسهای مقابله ای تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین میانگین نمرات دانشجویان دانشکده های علوم پایه، تربیت بدنی و هنر در کلیه خرده مقیاسهای مقابله ای به استثنای جستجوی حمایت ابزاری و عاطفی تفاوت معنی داری وجود ندارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین میانگین نمرات دانشجویان دانشکده تربیت بدنی با میانگین نمرات دانشجویان دانشکده های علوم پایه و هنر در خرده مقیاس جستجوی حمایت ابزاری تفا ...
نمایه ها:
تنش | 
پایه 1 |