عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 524

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی استان آذربایجان شرقی با معلم مرد و با معلم زن و تحلیل تفاوتها در پنج پایه است جامعه آماری دانش‌آموزان مدارس ابتدایی پسرانه نواحی چهارگانه تبریز است . روش پژوهش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه اول تا سوم ابتدایی در کل دروس با معلمان مرد بهتر از پیشرفت دانش‌آموزان پسر همین پایه‌ها با معلمان زن است . 2) پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه چها ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه ی اثر بخشی ارزشیابی کیفی و کمی بر پیشرفت ریاضی مفاهیم جمع و ضرب در دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی مدارس دولتی منطقه ی 2 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 90 – 1389 انجام گرفته است. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی از نوع علی-مقایسه ای استفاده شده است. جامعه ی آماری در دسترس شامل کلیه ی دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی شهر تهران است که در سال تحصیلی 90-89 مشغول تحصیل بوده اند. در این پژوهش ابتدا کلیه ی مدارس ابتدایی منطقه 2 شهر تهران که تحت ...

هماهنگ کردن سئوالات امتحانی در پایان سال پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی با توجه به اهمیت آن -2 طرح سئوالات براساس هدف و محتوای تدریس توسط استانها و ارسال به مرکز ارسال 4 سری سئوالات بصورت 4 دفترچه از مرکز جهت اجرا برروی نمونه‌های آماری در هر استان - تصحیح و نمره‌گذاری مقایسه نمره در گروه بالا و پائین افراد نمونه در هر سری سئوالات ، تقسیم سطح دشواری سئوالات و سایر عملیات آماری دیگر جهت استاندارد کردن آنها. ...

در این پژوهش تاثیر چندرسانه ای مفاهیم علوم ، بر خودپنداره تحصیلی ، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس چند پایه ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته است . فرض کلی آن است که کاربرد چندرسانه ای مفاهیم علوم در مقایسه با روش آموزش سنتی تاثیر معنی داری بر خودپنداره تحصیلی ، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چندپایه ( دوم و سوم ابتدایی ) دارد . روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی دارای پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مدارس چندپایه ( ...

میراث فرهنگی به آثار مادی و معنوی به جامانده از گذشته گفته می‌شود که بر هویت فرهنگی یک جامعه دلالت دارد و از آن جهت قابل توجه است که حاوی پیامهای فرهنگی بی شماری است و از طرق گوناگون و از جمله نظام آموزشی می تواند به نسل آینده منتقل شود. برنامه‏های درسی نیز باید هدف ها، محتوا و روش‏ یاددهی-یادگیری را به گونه‏ای تنظیم کنند که میراث فرهنگی به نسل جدید منتقل‏ شود. در نتیجه محتوای کتب درسی، باید تقویت کننده هویت فرهنگی دانش آموزان بوده و زمینه آشنایی با فرهنگ و تمدن ایران وارزشه ...

عنوان صفحه مقدمه 1 فصل اول 3 کلیات 3 1-1- مقدمه 4 1-2- تعریف مسئله 8 1 -2 – 1- تعاریف نظری و عملیاتی 9 1-3- سوال تحقیق: 9 1-4 - فرضیه تحقیق 10 1-5- هدفها: 10 فصل دوم 11 چارچوب نظری 11 2-1- مقدمه 12 2-1-1 - تاریخچه فرهنگ نویسی 12 2-1-2- انواع فرهنگ لغت 13 2-1-3- تعریف واژه 14 2-1-3-1 تعریف بدرهای از واژه 15 2-1-3-2- تعریف نهایی بدرهای 16 2-2- واژگان فعال در انگلیسی 17 2-3- واژگان محدود و نامحدود 17 2-4- واژگان پایه 18 2-5- واژگان تابو 20 2-6- ارتباط بسا ...

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بازی درمانی رفتاری- شناختی بر اصلاح عملکرد خواندن در دانش آموزان پسر نارساخوان پایه های دوم و سوم ابتدایی در شهر همدان انجام شد. روش: آزمودنیها شامل 30 نفر از کودکان نارساخوان پایه های دوم و سوم ابتدایی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در چارچوب روش پژوهشی نیمه آزمایشی (پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل) مورد آزمایش قرار گرفتند. از این تعداد 15 نفربه طور تصادفی در معرض متغیر مستقل ( روشهای بازی درمانی) قرار گرفته و مابقی به عنوان گروه کنترل ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تحقق اهداف برنامه درسی کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی از دیدگاه معلمان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را معلمان ابتدایی پایه سوم ابتدایی شهر تهران تشکیل می‌دهد که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات تعداد این اعضاء 750 نفر می‌باشد و حجم نمونه ان 256 نفر تشکیل داده است.که ما در این تحقیق دو مدرسه در منطقه 16 به نام پیک انقلاب و غنچه‌های انقلاب را مورد بررسی قرار دادیم که با استفاده از فرمول کوکران ...

این پایان نامه شامل سه فصل است. فصل اول مقدمه می‌باشد که شامل تعاریف و مفاهیم مورد نیاز در دو فصل دیگر است. در فصل دوم حلقه‌های بطور کامل k ابتدایی و حلقه‌های تقریبا بطور کامل k ابتدایی را بررسی خواهیم کرد. تعاریف مورد نیاز این فصل به این شرح است: ایده‌آل p از حلقه R، k ابتدایی راست نامیده می‌شود اگر عدد صحیح 1≤ k وجود داشته باشد بطوریکه برای هر دو ایده‌آل J و I از R که آنگاه یا و k با این خاصیت کوچکترین باشد. ایده‌آل P از حلقه R، k ابتدایی چپ نامیده می‌شود اگر کوچکترین ...