عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به یافته های این پژوهش که در جدول شماره 6-4 درج گردیده است میتوان گفت که نگرش 68،5 درصد از مردان مورد مطالعه در مورد داشتن یک یا دو فرزند به عنوان حد مطلوب خانواده بیانگر تمایل مردان در جامعه به کوچک نگه داشتن بعد خانواده است. این موضوع در مقایسه با بعد خانواده و میزان باروری کلی که در سال 1368 توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برابر 5،2 محاسبه شد نشان دهنده تغییر فاحش نگرش مردان جامعه در مقایسه با سال 1368 یعنی سال شروع مجدد برنامه های کنترل جمعیت و تنظیم خانو ...

شیوع جهانی سزارین به وضوح رو به افزایش می باشد. نگرش و عملکرد پزشکان در تکرار سزارین اثر بسزایی دارد. ای نبررسی راهی برای آشکارشدن عوامل مطرح شده فوق می باشد. 79 پزشک زن شاغل در شهر کرمان پرسشنامه ای شامل سوالات پایه و نظرسنجی را تکمیل کردند. متوسط سن شرکت کنندگان 5+-32 بود. رویهم رفته 68% آنها نگرش مثبتی نسبت به زایمان طبیعی داشتند اما همین تعداد حداقل یک مورد سزارین داشته اند. علت اصلی در افزایش میزان سزارین درخواست خود خانمهای باردار به دلیل ترس از دردهای زایمانی می باشد. ...
نمایه ها:
تشخیص | 
پزشکی | 
نگرش | 
کرمان | 
پزشک | 
زن | 

هدف از این مطالعه بررسی آگاهی خانم های متاهل سنین بارداری از مراقبت های دوران بارداری در شهر کرمان است. جامعه پژوهشی ، شامل 300 نفر از خانمهای متاهل سنین بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی نقاط مختلف شهر کرمان می باشد. روش بررسی، مطالعه توصیفی است و اطلاعات از طریق پرسشنامه همراه با مصاحبه جمع آوری شده است. خانمهای بدون تجربه بارداری 8% 3-1 بارداری 7/6%، 6-4 بارداری 23 % و بیش از 6 بارداری 3/8 % کل نمونه را تشکیل می دادند. در این بررسی خانمهای سنین 30-21 سال بیشت ...

این پژوهش یک مطالعه مقطعی می باشد که به منظور بررسی دانش و عملکرد پرسنل متاهل بهداشتی درمانی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان صورت گرفت. کلیه شاغلین مورد نظر که 252 نفر بودند به عنوان نمونه پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته جمع آوری گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که اکثر واحدهای مورد پژوهش در گروه سنی 35-39 سال بودند (2/30%) و 9/57% در سن 20 تا 24 سالگی ازدواج کرده بودند. از نظر تحصیلات 8/4% دارای ت ...

موضوع مورد بررسی این طرح سنجش میزان آگاهی طلاب خانم واجد شرایط (متاهل 49-15 ساله) حوزه علمیه قم بود که در بین 174 نفر از این افرادکه بطور اتفاقی انتخاب شده بودند در خرداد ماه سال 78 انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی و آینده نگر بود و مطالعه از طریق پرسش نامه ای که به این منظور تهیه شده بود انجام گردید. - کل امتیاز سوالات آگاهی دراین مطالعه 85 امتیاز بود که بیشتر افراد تحت مطالعه امتیاز بین 60-45 کسب کرده بودند و آگاهی افراد تحت مطالعه در این زمینه نسبتا خوب بود . - کل امتیا ...